Home > Adviezen > RvA no. RA/13-10-LV

RvA no. RA/13-10-LV
31/08/2010

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op het Notarisambt in verband met tussen 1980 en 1997 in het ongerede geraakte akten
(7575/RNA, DWJ’ 09/614-a)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 23 april 2010 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 5 juli 2010, bericht de Raad u als volgt.

De ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op het Notarisambt in verband met tussen 1980 en 1997 in het ongerede geraakte akten strekt, volgens de considerans, ertoe een voorziening te treffen ten aanzien van akten, verleden tussen 1 januari 1980 en 1 januari 1997, die door de notarissen ter voldoening aan een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel uit handen zijn gegeven en in het ongerede zijn geraakt.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

De Raad heeft geen bedenkingen tegen de onderhavige ontwerp-landsverordening en memorie van toelichting en geeft de regering in overweging de ontwerp-landsverordening bij de Staten in te dienen.


Willemstad, 6 juli 2010


de Ondervoorzitter,    de Secretaris,

 

_____________________     ____________________
Prof mr. F.B.M. Kunneman      mevr. mr. C.M. Raphaëla

 

Zoeken in Adviezen

 Datum vanaf:
 Datum tot:

 

LAATST GEPLAATSTE ADVIEZEN

RvA no. 36-16-LV / 10/02/2017
Ontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (ontbinding rechtspersonen door de Kamer van Koophandel)
(zaaknummer 2016/007723)

Lees meer >>

RvA no. 28-16-LB / 10/02/2017
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening financieel beheer (Landsbesluit subsidie)
(zaaknummer 2015/051641)

Lees meer >>