Home > Adviezen > RvA no. RA/20-09-LV

RvA no. RA/20-09-LV
08/12/2009

Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening op de weerkorpsen 1997 (2485/RNA, DWJ’ 09/184)

Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening op de weerkorpsen 1997 (2485/RNA, DWJ’ 09/184)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 1 juni 2009 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 7 december 2009, bericht de Raad u als volgt.

De ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening op de weerkorpsen 1997 strekt, volgens de considerans, ertoe de Landsverordening op de weerkorpsen 1997 te wijzigen in verband met een taakuitbreiding van de weerkorpsen.
Bestudering van de onderhavige ontwerp-landsverordening en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

De Raad heeft geen bedenkingen tegen de onderhavige ontwerp-landsverordening en memorie van toelichting en geeft de regering in overweging de ontwerp-landsverordening bij de Staten in te dienen.

 


Willemstad, 8 december 2009


de Ondervoorzitter, de Secretaris,

 

_____________________ ____________________
Prof mr. F.B.M. Kunneman mevr. mr. C.M. Raphaëla

Zoeken in Adviezen

 Datum vanaf:
 Datum tot:

 

LAATST GEPLAATSTE ADVIEZEN

RvA no. 36-16-LV / 10/02/2017
Ontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (ontbinding rechtspersonen door de Kamer van Koophandel)
(zaaknummer 2016/007723)

Lees meer >>

RvA no. 28-16-LB / 10/02/2017
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening financieel beheer (Landsbesluit subsidie)
(zaaknummer 2015/051641)

Lees meer >>