Home > Adviezen > RvA no. RAf03-08

RvA no. RAf03-08
06/02/2008

a. Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 1b en a, zesde en zevende lid, van de Landsverordening
Ziekteverzekering (690a/RNA-a);
b. Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel a, tweede en vijfde lid, van de Landsverordening Ongevallenverzekering (690a/RNA-b);
c. Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 11, zevende lid, en 29, zesde lid, van de Landsverordening Algemene
Weduwen- en wezenverzekering en tot vaststelling van het premiepercentage,
bedoeld in artikel 30, eerste lid, van genoemde landsverordening (690a/RNA-c);
d. Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de
artikelen 7, tweede lid, 7a, negende lid, en 26, zesde lid, van de Landsverordening
Algemene Ouderdomsverzekering (690a/RNA-d);
e. Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het
Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 21 ste december 1965 ter
uitvoering van artikel 26 lid 7 van de Landsverordening
Algemene Ouderdomsverzekering en artikel 29 lid 7 van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (690a/RNA-e); (DWJ'07n71, RvA no. LB/019-07)

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 13 december 2007, door de Raad
ontvangen d.d. 1a december 2007, om het oordeel van de Raad van Advies inzake
bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de
Raad van Advies d.d. 21 januari 200a bericht de Raad u als volgt.

De onderhavige ontwerp-Iandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, hebben tot
doel, de bedragen - waaronder pensioenbedragen en premie-inkomensgrenzen - en het
premiepercentage van de betreffende sociale verzekeringen voor het jaar 2008 aan te
passen op basis van de ontwikkelingen van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie
over de periode augustus 2006 tot en met augustus 2007.

Bestudering van de onderhavige ontwerp-Iandsbesluiten, houdende algemene
maatregelen, en de bijbehorende nota's van toelichting geeft de Raad aanleiding tot het
maken van de navolgende opmerkingen.


Inhoudelijke opmerkingen


De ontwerp-Iandsbesluiten, houdende algemene maatregelen

Algemeen


De onderhavige landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, zullen op een later
tijdstip dan 1 januari 2008 kunnen worden uitgevaardigd. Dit laatste gegeven maakt
volgens de Raad een aanpassing van de datum van inwerkingtreding van de onderhavige
ontwerp-Iandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, noodzakelijk. De Raad geeft
de regering dan ook in overweging de inwerkingtredingsbepaling van de onderscheiden
ontwerp-Iandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, als volgt te laten luiden: "Dit
landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het
Publicatieblad, waarin het geplaatst is, en werkt terug tot en met 1 januari 2008."
Aangezien de verhoging van de premie-inkomensgrenzen belastend is, geeft de Raad de
regering in overweging, in de nota's van toelichting te onderbouwen waarom in casu
terugwerkende kracht niet bezwaarlijk is. 


Ad. c, den e.


De regering heeft een zekere begrenzing ingebouwd in het in de Landsverordening
Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) en de Landsverordening Algemene
Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) geregelde verzekeringsstelsel, om
te voorkomen dat er een te sterke wanverhouding ontstaat tussen te betalen premie
enerzijds en te ontvangen uitkering anderzijds. Bedoelde begrenzing is gerealiseerd door
de vaststelling van premie-inkomensgrenzen. Onderscheiden kunnen worden drie premieinkomensgrenzen,
te weten:


  1. de benedengrens: de benedengrens is de in de artikelen 26, vierde lid, van de
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en 29, vierde lid, van de
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering vastgestelde premieinkomensgrens
waar beneden geen premie wordt geheven. De benedengrens voor het
jaar 2008 is vastgesteld door de toepassing van de stijging van het prijsindexcijfer van de
gezinsconsumptie van 3% op het bedrag laatstelijk met ingang van 1 januari 2007
vastgesteld bij Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 14de juni 2007
(P.B. 2007, no. 52).

  2. de bovengrens: de bovengrens is de premie-inkomensgrens, bedoeld in de artikelen
26, derde lid, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en 29, derde
lid, van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering, waar boven
geen premie wordt geheven. De in P.B. 2006, no. 100, afgekondigde Landsverordening tot
wijziging van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.S. 1965, no. 194)
voorziet in artikel V, tweede lid, jo artikel I, onderdeel C, en artikel 11, onderdeel C, in een
stijging van de genoemde bovengrens naar NAF. 72.000,- met ingang van 1 januari 2008
(een zogenaamde autonome stijging).

  3. de premie-inkomensgrens, vastgesteld in artikel 26, vijfde lid, van de Landsverordening
 Algemene Ouderdomsverzekering en artikel 29, vijfde lid, van de Landsverordening
 Algemene Weduwen- en wezenverzekering. Sedoelde premie-inkomensgrens, het tweede
bedrag (hoogste bedrag) in de genoemde artikelen geldt als een bovengrens voor de
groep verzekerden, die niet of niet het gehele kalenderjaar in dienstbetrekking werkzaam
zijn en wier inkomen per jaar meer dan de bij of krachtens de artikelen 26, vierde lid, van
de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en 29, vierde lid, van de
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering vastgestelde premieinkomensgrens
(z.g. benedengrens) doch minder dan de eerder genoemde premieinkomensgrens
bedraagt. De Raad heeft kunnen opmaken, dat de premie-inkomensgrens,
genoemd onder 3, voor het jaar 2008 wordt bepaald, door die voor de periode 2007 te
verhogen met een bedrag gelijk aan het bedrag waarmee de bovengrens (genoemd onder
1) voor de periode 2008 is gestegen ten opzichte van die voor de periode 2007: NAF.
72.000,-- -/- NAF. 49.745,83,- = NAF. 22.254.17. Het voorgaande houdt in, dat de
premie-inkomensgrens, genoemd onder 3, evenals de bovengrens autonoom is verhoogd,
terwijl daarvoor, volgens de Raad, geen wettelijke basis is. Zoals door de Raad eerder
gesteld, voorziet de in P.S. 2006, no. 100 afgekondigde Landsverordening tot wijziging
van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.S. 1960, no. 83) en de
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.S. 1965, no. 194)
slechts in een autonome stijging van de bovengrens. Het gestelde op pagina 5, laatste
alinea, van de nota van toelichting van het ontwerp, genoemd onder C., en de laatste
alinea van hoofdstuk 2 op pagina 4 van de nota van toelichting van het ontwerp, genoemd
onder d., is naar de mening van de Raad dan ook niet juist. Naar het oordeel van de Raad
dient ook de premie-inkomensgrens, genoemd onder 3, voor het jaar 2008 te worden
vastgesteld met toepassing van de eerder genoemde 3% indexering. Ook de bedragen in
de "gliding seale" behorende bij de artikelen 26, vijfde lid, van de Landsverordening
 Algemene Ouderdomsverzekering en 29, vijfde lid, van de Landsverordening Algemene 
Weduwen- en wezenverzekering dienen volgens de Raad conform de genoemde 3%
indexeringsnorm te worden aangepast met als plafond het met 3% geïndexeerde bedrag
van de premie-inkomensgrens, genoemd onder 3.


Bij een eventuele toekomstige aanpassing van de premie-inkomensgrens, genoemd onder
3, dient volgens de Raad de relatieve verhouding tussen de premie-inkomensgrens, 
bedoeld in artikel 26, derde lid, van de Landsverordening Algemene 
Ouderdsomsverzekering respectievelijk artikel 29, derde lid, van de Landsverordening
Algemene Weduwen- en wezenverzekering, en die bedoeld in artikel 26, vijfde lid, van de 
Landsverordening Algemene Ouderdsomsverzekering respectievelijk artikel 29, vijfde lid,
van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering te worden
aangehouden, en niet, zoals in de betreffende ontwerpen, het absolute verschil tussen
voormelde premie-inkomensgrenzen. 


Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard 


De Raad acht het gewenst een aantal opmerkingen van wetstechnische en redactionele
aard ten aanzien van de onderhavige ontwerp-Iandsbesluiten, houdende algemene 
maatregelen, en de daarbij behorende nota's van toelichting te maken. Deze opmerkingen zijn niet uitputtend. De Raad geeft de regering in overweging om de ontwerplandsbesluiten, 
houdende algemene maatregelen, en de daarbij behorende nota's van 
toelichting aan een nadere "screening" te onderwerpen om overige onvolkomenheden van
 wetstechnische en redactionele aard te herstellen. 


Algemeen


De punt in duizendtallen wordt niet consequent in alle bedragen geplaatst. De Raad geeft
de regering in overweging de punt in de duizendtallen te laten plaatsen.


Hoofdstuk "2. De berekening van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie" van de
nota van toelichting behorende bij de ontwerpen, genoemd onder a tot en met d, en 
hoofdstuk "1. Algemeen" van de nota van toelichting behorende bij het ontwerp, genoemd 
onder e, waarin aangegeven is welke periode bepalend is voor de berekening van de
stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie moet worden aangepast. De 
daarin opgenomen woorden "over de periode van augustus 2006 tot en met augustus
2007" moeten worden vervangen door de woorden "voor de maand augustus 2006 ten 
opzichte van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2007". 


Ad a. en b


Volgens de Raad dient in de eerste alinea op pagina 4 van de nota van toelichting van het
 ontwerp, genoemd onder a., de woorden "De Sociale Verzekeringsbank (SVB) acht het
 gewenst" te worden vervangen door "De regering acht het gewenst". Het is namelijk de
 regering die het beleid terzake bepaalt.

Dezelfde opmerking geldt voor genoemde woorden in de laatste alinea op pagina 1 van de 
nota van toelichting van het ontwerp, genoemd onder b.


De alinea op pagina 4 van de nota van toelichting van het ontwerp, genoemd onder a., die 
begint met de woorden "Het aanhouden van één premie-inkomensgrens" is naar het
 oordeel van de Raad niet duidelijk. De Raad geeft de regering dan ook in overweging
deze alinea anders te (doen) formuleren.

Dezelfde opmerking geldt ook voor de genoemde woorden in de laatste alinea op pagina 1
van de nota van toelichting van het ontwerp, genoemd onder b.


In de nota van toelichting van het ontwerp, genoemd onder a., dient in de tweede regel
van hoofdstuk "4. Financiële gevolgen" achter het woord "premie opbrengsten" het woord
"op" worden opgenomen.


Ad c. en d.


Naar het oordeel van de Raad dient op pagina 5 van de nota van toelichting van het
ontwerp genoemd onder C., het woord "meer", in de vierde regel van de alinea die begint
met "Van verzekerden", vervangen te worden door "minder".

Dezelfde opmerking geldt voor genoemd woord in de vierde regel van de
 overeenkomstige alinea op pagina 4 van de nota van toelichting van het ontwerp genoemd 
onder d. 


Ad e.


In de nota van toelichting dient in hoofdstuk "1. Algemeen" in de zevende en achtste regel
het woord "economische" vervangen te worden door het woord "economisch".

Aan het eind van de negende regel is het woord "premie" opgenomen. Volgens de Raad dient het woord "premie" te worden vervangen door het woord "uitkering".

Concluderend kan de Raad zich met de inhoud en doelstelling van de onderhavige ontwerp-Iandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, verenigen en geeft de regering
in overweging conform de in de ontwerpen opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met
 vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.


Willemstad, 6 februari 2008

Zoeken in Adviezen

 Datum vanaf:
 Datum tot:

 

LAATST GEPLAATSTE ADVIEZEN

RvA no. 36-16-LV / 10/02/2017
Ontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (ontbinding rechtspersonen door de Kamer van Koophandel)
(zaaknummer 2016/007723)

Lees meer >>

RvA no. 28-16-LB / 10/02/2017
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening financieel beheer (Landsbesluit subsidie)
(zaaknummer 2015/051641)

Lees meer >>