WELKOM

Voorwoord

Welkom op de website van de Raad van Advies van Curaçao!

De Raad van Advies, zijnde een Hoog College van Staat, heeft als hoogste onafhankelijke adviseur van de regering over zaken van wetgeving en bestuur een belangrijke taak in het goed functioneren van onze democratie.

De adviezen van de Raad worden geadresseerd aan de constitutionele Gouverneur en daardoor zijn de adviezen dus in eerste instantie gericht tot de verantwoordelijke ministers, en daarmee ook tot de ambtelijke diensten die betrokken zijn bij de voorbereiding van ontwerpen van wettelijke regelingen. Op grond van de Landsverordening Raad van Advies adviseert de Raad ook over initiatief-ontwerpen van de Staten. Deze adviezen worden geadresseerd aan de Staten en zijn in eerste instantie specifiek gericht tot de Statenleden die het initiatief tot het opstellen van een ontwerplandsverordening hebben genomen en daarmee tevens tot degenen door wie zij zich laten bijstaan.

De Raad acht het een goede zaak dat in de Landsverordening Raad van Advies geregeld is dat de adviezen van de Raad in de openbaarheid kunnen worden gebracht. Hierdoor kan iedere burger die er belangstelling voor heeft, regelrecht kennis nemen van de overwegingen die telkenmale hebben geleid tot een bepaald advies van de Raad. De resulterende wettelijke regeling raakt immers iedere burger direct of indirect.

Door de openbaarheid van adviezen van de Raad ontstaan er ook indirect geadresseerden. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan Statenleden. Maar ook het publiek in meer algemene zin behoort potentieel tot de groep van indirect geadresseerden van de adviezen van de Raad. Met deze website beoogt de Raad zijn advisering voor een groter publiek toegankelijk te maken. De Raad acht het van belang dat iedere belangstellende op een snelle manier kennis kan nemen van de openbaar gemaakte adviezen van de Raad.

De Raad van Advies beoogt op de website naast jaarverslagen ook actuele informatie te geven over zijn samenstelling en werkwijze. Tevens biedt de Raad de mogelijkheid om via de website met de Raad in contact te treden.

Tot slot spreken wij de wens uit dat deze website voor velen een nuttige bron van informatie zal zijn.

Zoeken in Adviezen

 Datum vanaf:
 Datum tot:
LAATST GEPLAATSTE ADVIEZEN

RvA no. 36-16-LV / 10/02/2017
Ontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (ontbinding rechtspersonen door de Kamer van Koophandel)
(zaaknummer 2016/007723)

Lees meer >>

RvA no. 28-16-LB / 10/02/2017
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening financieel beheer (Landsbesluit subsidie)
(zaaknummer 2015/051641)

Lees meer >>