Home > Over de Raad van Advies > De samenstelling van de RvA

De samenstelling van de RvA

De voorzitter, ondervoorzitter en leden

De samenstelling van de Raad is geregeld in aritkel 65 van de Staatsregeling en artikel 1 van de Landsverordening Raad van Advies. In deze artikelen is bepaald dat de Raad bestaat uit de Gouverneur als voorzitter en uit ten minste vijf (5) en ten hoogste negen (9) leden, onder wie een Ondervoorzitter.

Artikel 2 van de Landsverordening Raad van Advies geeft de Gouverneur de bevoegdheid om de Raad in vergadering bijeen te roepen zo dikwijls hij dit nodig oordeelt. In die vergadering kan de Gouverneur het voorzitterschap van de Raad bekleden en heeft dan een raadgevende stem.

Benoeming, ontslag en schorsing van de Raadsleden

Benoeming
De Ondervoorzitter en de overige leden van de Raad worden op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, bij landsbesluit benoemd. Zij bekleden hun ambt niet langer dan vijf (5) jaar, maar zijn terstond herbenoembaar.
Om te worden benoemd moeten de beoogde Ondervoorzitter en leden van de Raad voldoen aan een vooraf vastgesteld profiel. De profielen zijn opgenomen in het Landsbesluit profielschets ondervoorzitter en leden Raad van Advies (P.B. 2011, no. 11).

Ontslag en schorsing
De leden van de Raad worden ontslagen op eigen verzoek en ingaande de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin zij zeventig (70) worden.
Ontslag kan ook op andere gronden geschieden, bijvoorbeeld wanneer een lid niet meer op Curaçao woont of een ambt of functie aanvaardt dat/die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Raad. Vooruitlopende op het ontslag kunnen de leden van de Raad worden geschorst.

De huidige Raad bestaat uit zeven leden, inclusief de fungerend Ondervoorzitter:

Fungerend Ondervoorzitter:   Mevr. mr. L.M. Dindial

Leden:

 

Mevr. drs. C. Alberto
Ing. G.W.Th. Damoen MSc
Drs.H. T. van der Woude 
Mr. W.R. Flocker
Dr. J. Sybesma
Mevr. mr. R. Sillé

     

 

 

Zoeken in Adviezen

 Datum vanaf:
 Datum tot:

 

LAATST GEPLAATSTE ADVIEZEN

RvA no. 36-16-LV / 10/02/2017
Ontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (ontbinding rechtspersonen door de Kamer van Koophandel)
(zaaknummer 2016/007723)

Lees meer >>

RvA no. 28-16-LB / 10/02/2017
Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening financieel beheer (Landsbesluit subsidie)
(zaaknummer 2015/051641)

Lees meer >>