yes Print

Adviezen

RvA no. RA/04-23-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 15, derde lid, tweede volzin, van de Landsverordening Raad van Advies (Landsbesluit taken en organisatiestructuur Secretariaat Raad van Advies)

Uitgebracht op : 10/02/2023
Publicatie datum: 21/03/2023