yes Print

Adviezen

RvA no. RA/05-18-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 20, eerste lid van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken)

Uitgebracht op : 31/01/2018
Publicatie datum: 07/02/2018