yes Print

Adviezen

RvA no. RA/12-21-DIV: Ongevraagd advies van de Raad inzake de ontwerplandsverordening houdende de regeling van de bezoldiging, het pensioen alsmede overige geldelijke voorzieningen van de ministers alsmede van de gevolmachtigde minister en voorzieningen ten behoeve van hun nabestaanden (Landsverordening geldelijke voorzieningen ministers)

Uitgebracht op : 08/03/2021
Publicatie datum: 16/03/2021