yes Print

Adviezen

RvA no. RA/23-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken)

Uitgebracht op : 29/08/2017
Publicatie datum: 30/11/2017