yes Print

Adviezen

RvA no. RA/27-20-DIV: Verzoek aan de Raad van Advies om advies over het voornemen van de regering om met inachtneming van artikel 10, zesde lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, af te afwijken van het overeenstemmingsvereiste met betrekking tot de verlaging van het totale pakket van arbeidsvoorwaarden van ambtenaren met 12,5%

Uitgebracht op : 16/07/2020
Publicatie datum: 12/08/2020