yes Print

Adviezen

RvA no. RA/28-17-DIV: Verzoek aan de Raad van Advies om advies inzake de interpretatie van artikel 4 van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken ter zake de vraag of het onderwerp “allocatie van personeelskosten op de begroting” gekwalificeerd moet worden als een onderwerp waarover overleg gevoerd moet worden in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA)

Uitgebracht op : 09/10/2017
Publicatie datum: 20/12/2017