yes Print

Adviezen

RvA no. RA/31-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 23, tweede lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit vakbondsfaciliteiten)

Uitgebracht op : 31/10/2017
Publicatie datum: 20/02/2018