yes Print

Adviezen

RvA no. RA/38-19-DIV: Verzoek aan de Raad van Advies om advies over het aan de Raad van Ministers gedane voorstel van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening om, met inachtneming van artikel 10, zesde lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, af te wijken van het overeenstemmingsvereiste met betrekking tot het niet toekennen van een verhoging van de bezoldiging in 2020-2023 aan overheidsdienaren

Uitgebracht op : 26/11/2019
Publicatie datum: 17/12/2019