yes Print

Adviezen

RvA no. RA/39-18-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken)

Uitgebracht op : 20/11/2018
Publicatie datum: 22/01/2019