yes Print

Adviezen

RvA no. RA/48-20-LV: Ontwerplandsverordening tot regeling van de bezoldiging, het pensioen alsmede overige geldelijke voorzieningen van de ministers alsmede van de gevolmachtigde minister en voorzieningen ten behoeve van hun nabestaanden (Landsverordening geldelijke voorzieningen ministers)

Uitgebracht op : 28/10/2020
Publicatie datum: 10/12/2020