no Download PDF Print

Adviezen

RA/15A-17-LB

Uitgebracht op : 22/08/2017
Publicatie datum: 01/06/2018

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maartregelen, ter uitvoering van artikelen 4, tweede en derde lid, 6A eerste en derde lid, en 12, van de Bekendmakingsverordening (Landsbesluit bekendmaking wettelijke regelingen en instelling van het Centraal Register van wettelijke regelingen) (zaaknummer 2016/025855)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maartregelen, ter uitvoering van artikelen 4, tweede en derde lid, 6A eerste en derde lid, en 12, van de Bekendmakingsverordening (Landsbesluit bekendmaking wettelijke regelingen en instelling van het Centraal Register van wettelijke regelingen)
(zaaknummer 2016/025855)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 23 mei 2017 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en naar aanleiding van de behandeling hiervan op 21 augustus 2017, bericht de Raad u als volgt.

Bovenstaand adviesverzoek heeft betrekking op zowel het onderhavige ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 4, tweede en derde lid, 6A, eerste en derde lid, en 12, van de Bekendmakingsverordening (Landsbesluit bekendmaking wettelijke regelingen en instelling van het Centraal Register van wettelijke regelingen) (hierna: het ontwerp) als de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Bekendmakingsverordening (zaaknummer 2016/025855) (RvA no. RA/15-17-LV). Over genoemde ontwerplandsverordening zal de Raad de regering separaat adviseren.

I.  Algemeen

De financiële gevolgen van het ontwerp

In onderdeel “2. Financiële gevolgen” van de nota van toelichting behorende bij het ontwerp staat dat dit landsbesluit geen structurele kosten met zich meebrengt. Omdat het ontwerp geen gevolgen heeft voor de huidige formatie van Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Algemene Zaken (hierna: Wetgeving en Juridische Zaken) zullen sporadisch kosten kunnen ontstaan, bijvoorbeeld wanneer een Publicatieblad of Landscourant in een dagblad moet worden bekendgemaakt.

Opgemerkt wordt dat de artikelen 6 en 12 van het ontwerp de Minister van Algemene Zaken verplichten tot het treffen van maatregelen ter waarborging van de betrouwbaarheid en de beveiliging van de uitgifte en de beschikbaarstelling van het Publicatieblad en de Landscourant. Het is de vraag of voornoemde artikelen extra kosten met zich zullen meebrengen.

De Raad adviseert de regering in de nota van toelichting op het bovenstaande in te gaan.

II.   Inhoudelijke opmerkingen

Het ontwerp

Waarborging van de betrouwbaarheid en de beveiliging van de uitgifte en beschikbaarstelling van het Publicatieblad en de Landscourant (artikelen 6 en 12)

1°. De wettelijke regeling waarin de plicht tot waarborging van de betrouwbaarheid en de beveiliging van de uitgifte en beschikbaarstelling van het Publicatieblad en de Landscourant wordt opgenomen

Op grond van de artikelen 6 en 12 van het ontwerp draagt de Minister van Algemene Zaken zorg voor de nodige maatregelen om de betrouwbaarheid en de beveiliging van de uitgifte en beschikbaarstelling van het Publicatieblad en de Landscourant te waarborgen.

Over dit onderwerp wijst de Raad op zijn aan de regering uitgebracht advies over de ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Bekendmakingsverordening.[1]

Daarin wordt de regering geadviseerd deze verplichting van de Minister van Algemene Zaken in de Bekendmakingsverordening op te nemen en tegen die achtergrond in de Bekendmakingsverordening te bepalen dat bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, eisen kunnen worden gesteld waaronder technische eisen.

De Raad adviseert de regering het bovenstaande in overweging te nemen.

2°. Het toezenden van bescheiden aan de Minister van Algemene Zaken

In het derde lid van artikel 7 van het ontwerp staat dat de betreffende bescheiden terstond aan de Minister van Algemene Zaken worden toegezonden.

De Raad adviseert de regering in artikel 7 van het ontwerp op te nemen welke personen, ambten of dienstonderdelen verantwoordelijk zijn voor het toezenden van de betreffende bescheiden aan de Minister van Algemene Zaken.

Instelling Centraal Register van wettelijke regelingen (artikel 14)

1°. Openbaar centraal register van wettelijke regelingen

De Raad adviseert de regering in de nota van toelichting nader toe te lichten wat in artikel 14, eerste lid, van het ontwerp wordt bedoeld met de term “openbaar”.

2°. Beheerder van het Centraal Register van wettelijke regelingen

Ingevolge artikel 14, tweede lid, van het ontwerp wordt het Centraal Register van wettelijke regelingen beheerd door Wetgeving en Juridische Zaken. Op grond van artikel 12, onderdeel b, van de Bekendmakingsverordening dient dit register echter door de Minister van Algemene Zaken te worden beheerd. Wetgeving en Juridische Zaken zou wellicht als registerhouder kunnen worden aangewezen door deze minister.

Een alternatief is om in artikel 12, onderdeel b, van de Bekendmakingsverordening de zinsnede “door de Minister van Algemene Zaken” te vervangen door “door of namens de Minister van Algemene Zaken”.

De Raad adviseert de regering aan het bovenstaande aandacht te besteden.

Het doel van het Centraal Register van wettelijke regelingen (artikel 15)

Ingevolge artikel 15, eerste lid, van het ontwerp worden de doorlopende teksten van alle op Curaçao van kracht zijnde wettelijke regelingen op de betreffende website opgeslagen en geplaatst.

Hierbij wordt gewezen op artikel 2 van de Staatsregeling van Curaçao (hierna: Staatsregeling) waarin de geldende wettelijke regelingen van Curaçao zijn opgesomd. Daaronder vallen ook de regelingen met algemene werking van openbare lichamen en zelfstandige bestuursorganen als bedoeld in de artikelen 110 en 111 van de Staatsregeling. In geval ook deze regelingen als doorlopende teksten op de website worden geplaatst, zal een voorziening moeten worden opgenomen in het ontwerp over de uitwisseling van bedoelde wettelijke regelingen.

Ook het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (hierna: het Statuut) en de verdragen vallen ingevolge artikel 2, onderdelen a en b, van de Staatsregeling, onder de wettelijke regelingen van Curaçao. Het is niet duidelijk of het de bedoeling is dat van deze regelingen een doorlopende tekst op de betreffende website wordt geplaatst.

Verder is geconstateerd dat zowel in het ontwerp als de nota van toelichting niets is vermeld over de plaatsing op de website van de doorlopende teksten van onderlinge regelingen, bedoeld in artikel 38 van het Statuut.[2]

De Raad adviseert de regering aan het bovenstaande aandacht te besteden.

Overdracht van de originele stukken aan het centrale archief van het Land (artikel 16)

1°. De overdracht van originele stukken aan het centrale archief van het Land

Op grond van artikel 16 van het ontwerp worden de originele stukken van de in artikel 5, eerste en tweede lid, van het ontwerp vermelde regelingen terstond aan het centrale archief van het Land overgedragen nadat de tekst in het Publicatieblad is opgenomen dan wel in de Landscourant is bekendgemaakt.

De Raad adviseert de regering in artikel 16 van het ontwerp op te nemen dat Wetgeving en Juridische Zaken verantwoordelijk is voor de bedoelde overdracht van stukken.

2°. Bewaring van de originele stukken met betrekking tot de door zelfstandige bestuursorganen en openbare lichamen vastgestelde regelingen met algemene werking

In artikel 2 van de Staatsregeling worden de regelingen met algemene werking van zelfstandige bestuursorganen en besturen van openbare lichamen aangemerkt als wettelijke regelingen van het land Curaçao. Tegen deze achtergrond is het de vraag of de originele stukken met betrekking tot deze regelingen met algemene werking ter bewaring aan het centrale archief van het Land moeten worden overgedragen.

De Raad adviseert de regering in de nota van toelichting op het bovenstaande in te gaan en indien nodig daartoe de noodzakelijke wettelijke maatregelen te (doen) treffen.

III. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met het vorenstaande rekening is gehouden.

Willemstad, 22 augustus 2017

de Ondervoorzitter,                                                     de Secretaris,

__________________                                                _____________________

mevr. mr. L. M. Dindial                                                mevr. mr. C. M. Raphaëla

Bijlage behorende bij het advies van de Raad van Advies, RvA no. RA/15A-17-LB

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

Het ontwerp

Nummering pagina’s

Voorgesteld wordt de pagina’s van het ontwerp en de bijbehorende bijlagen te nummeren.

Het opschrift

Voorgesteld wordt in het opschrift het woord “de” in te voegen tussen “van” en “artikelen” en de zinsnede“6A eerste en derde lid,” te vervangen door “6A, tweede lid,” en de komma na “12” te schrappen.

De aanhef

Voorgesteld wordt in de considerans de zinsnede “6A eerste en derde lid,” te vervangen door “6A, tweede lid,”.

Artikel 3

Voorgesteld wordt in artikel 3 “Aan elke regeling die en elk besluit of beschikking dat” te vervangen door “Aan elke regeling of beschikking die en elk besluit dat”.

Artikel 5

Voorgesteld wordt in artikel 5 na “website” in te voegen “, bedoeld in artikel 2,”.

Artikel 6

Voorgesteld wordt “elektronisch” in te voegen tussen “de” en “uitgifte”.

Artikel 7

Voorgesteld wordt:

het eerste lid te herformuleren;

in het tweede lid “gelijkluidende” te vervangen door “gelijkluidend” en “oorspronkelijke” door “oorspronkelijk”.

Artikel 8

Voorgesteld wordt:

in onderdeel a “Landsverordening algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur” te vervangen door “Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao”;

in de onderdelen b en c “Eilandgebied” te vervangen door “eilandgebied”.

Artikel 9

Voorgesteld wordt in artikel 9, eerste lid, de zinsnede “door het plaatsen op wjz.gobiernu.cw” te schrappen omdat dit al is bepaald in artikel 2 van het ontwerp.

Artikel 11

Voorgesteld wordt in artikel 11 na “website” in te voegen “, bedoeld in artikel 2,”.

Artikel 12

Voorgesteld wordt “De Landscourant” te vervangen door “de Landscourant”.

Artikel 13

Voorgesteld wordt in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, de zinsnede “van wettelijke regelingen bedoeld in artikel 14” te schrappen.

Artikel 16

Voorgesteld wordt “Document Management” te vervangen door “het organisatieonderdeel Document Management van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening” en “het centrale archief” door “het bij het Ministerie Bestuur, Planning en Dienstverlening ondergebrachte centrale archief van het land Curaçao”.

Onder verwijzing naar het nieuw voorgestelde artikel 12, onderdeel c, van de Bekendmakingsverordening waarin de term “oorspronkelijke exemplaren” wordt gebruikt [3], wordt voorgesteld na te gaan of de term “originele stukken” in artikel 16 van het ontwerp correct is gehanteerd.

Artikel 17

Onder verwijzing naar aanwijzing 142 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (hierna: Aanwijzingen) wordt voorgesteld de zinsnede “dat voor de verschillende artikelen verschillend kan zijn” te vervangen door “dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan zijn”.

Bijlagen

Vermelding van het wetsartikel van de regeling waartoe de bijlagen horen

Onder verwijzing naar aanwijzing 80 van de Aanwijzingen wordt voorgesteld het artikel of de artikelen van de regeling waartoe de bijlagen behoren op de bijlagen te vermelden.

Artikel 10 van de Bekendmakingsverordening

Voorgesteld wordt bijlage I in overeenstemming te brengen met artikel 10 van de Bekendmakingsverordening.

De nota van toelichting

Het opschrift

Voorgesteld wordt:

in het opschrift het woord “de” in te voegen tussen “van” en “artikelen”;

de zinsnede“6A eerste en derde lid,” te vervangen door “6A, tweede lid,”;

de komma na “12” te schrappen.

Onderdeel “1. Algemeen”

Voorgesteld wordt “6A eerste en derde lid,” te vervangen door “6A, tweede lid,”.

Onderdeel “2. Financiële gevolgen”

Voorgesteld wordt:

in de eerste volzin “mest” te vervangen door “met”;

in de tweede volzin “artikel 14” te vervangen door “artikel 13”;

in de vierde volzin het woord “de” in te voegen tussen “dat” en “website”;

in de laatste volzin na “Wetgeving en Juridische Zaken” in te voegen “van het Ministerie van Algemene Zaken”.

Artikel 2

Voorgesteld wordt “Landsbesluit” te vervangen door “landsbesluit” en verder “wjz.gobiernu.cw” door “www.wjz.gobiernu.cw”.

Artikel 3

Voorgesteld wordt “haar vindplaats” te vervangen door “zijn vindplaats”.

Artikelen 5 en 6

Voorgesteld wordt op pagina 8, eerste tekstblok, derde volzin van onderaf, het woord “hiervan” te vervangen door “hieraan”.

Artikel 8

Voorgesteld wordt in de tekst onder “Artikel 8” op pagina 8 van de nota van toelichting, de eerste volzin als volgt te doen luiden: ”Met ingang van 10 oktober 2010 hebben de wettelijke regelingen van de Nederlandse Antillen en het eilandgebied Curaçao hun geldingskracht behouden in het land Curaçao en hebben de staat van wettelijke regelingen van het land Curaçao verkregen op basis van Additioneel artikel I bij de Staatsregeling van Curaçao en de artikelen 1 en 5 van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur van het Land Curaçao (hierna te noemen: Overgangsregeling).”

Artikel 13

Voorgesteld wordt in de tekst onder “Artikel 13”, op pagina 9 van de nota van toelichting, in de derde volzin, na “Wetgeving en Juridische Zaken” in te voegen “van het Ministerie van Algemene Zaken”.

Artikelen 14 tot en met artikel 17

Voorgesteld wordt:

het opschrift “Artikelen 14 tot en met artikel 17” te vervangen door “Artikelen 14 tot en met 17”;

in de tekst onder het opschrift het woord “het” in te voegen vóór “functioneren”.

 

[1] Advies d.d. 22 augustus 2017, RvA no. RA/15-17-LV, zaaknummer 2016/025855, bij “Artikel I, onderdeel C (artikel 4)”, op pagina 2 van het advies, onder punt 2°.

[2] Zie over onderlinge regelingen het advies van de Raad d.d. 22 augustus 2017, RvA no. RA/15-17-LV, zaaknummer 2016/025855, bij “Artikel I, onderdeel D (artikel 5)”, op pagina 3 van het advies.

[3] Zie artikel I, onderdeel H, van de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Bekendmakingsverordening (adviesverzoek d.d. 23 mei 2017, zaaknummer 2016/025855) (RvA no. RA/15-17-LV).