RVAC in het kort

De Raad van Advies in het constitutioneel bestel

De Raad van Advies is een staatsorgaan en de instelling daarvan is wettelijk geregeld in de Staatsregeling. 

De inrichting, samenstelling en bevoegdheden van de Raad zijn vastgelegd in de Landsverordening Raad van Advies. Er is ook een Reglement van Orde voor de Raad van Advies. Hierin staan voorschriften voor de wijze waarop de Raad te werk gaat. 

Advisering door de Raad

De hoofdtaak van de Raad is het adviseren over wettelijke regelingen, te weten:

  • ontwerp landsverordeningen van de regering en van (een of meer) leden van de Staten;
  • ontwerp landsbesluiten houdende algemene maatregelen; 
  • voorstellen van rijkswetten; 
  • algemene maatregelen van rijksbestuur.

Verder brengt de Raad advies uit:

  • in alle buitengewone gevallen van gewichtige aard;
  • als de regering dat nodig vindt; 
  • aan de regering, als de Raad dat nodig vindt in het belang van het Land of het Koninkrijk. 

Het toetsingskader van de Raad

Voor zijn advisering doet de Raad de volgende toetsen:

  • een beleidsanalytische toets, waarbij de kwaliteit van het beleid wordt beoordeeld;
  • een juridische toets, waarbij er onder andere wordt nagegaan of er strijd is met een hogere regeling of met andere wettelijke regelingen en ook of het ontwerp overeenstemt met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
  • een wetstechnische toets, waarbij gekeken wordt of het ontwerp technisch goed is en of het logisch en systematisch is opgebouwd.