Statusoverzicht ontvangen adviesverzoeken en uitgebrachte adviezen

Selecteer een jaar
Ontvangen Naam Status Datum
2023-09-18 RvA no. RA/24-23-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit opgedragen telecommunicatiediensten: Anders 2023-09-17
2023-09-15 RvA no. RA/23-23-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 28ste december 2022 tot vaststelling van de Begroting van Curacao voor het dienstjaar 2023 (eerste Suppletoire begroting 2023): In behandeling 2023-09-15
2023-09-06 RvA no. RA/22-23-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening, de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties, de Landsverordening toezicht trustwezen, Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf en de Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders (Landsverordening bestrijding witwassen, terrorisme finnaciering en proliferatie): In behandeling 2023-09-06
2023-08-29 RvA no. RA/21-23-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot wijziging van het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 23ste september 1986 ter uitvoering van artikel 3bis, lid 4 van de “Loterijverordening 1909” (P.B. 1965, no. 85) zoals gewijzigd: In behandeling 2023-08-29
2023-08-29 RvA no. RA/21A-23-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot wijziging van het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 23ste september 1986 ter uitvoering van artikel 3bis, lid 2 van de “Loterijverordening 1909” (P.B. 1965, no. 85) zoals gewijzigd: In behandeling 2023-08-29
2023-08-29 RvA no. RA/20-23-LV: Ontwerplandsverordening houdende regels met betrekking tot een basisbetaalrekening voor consumenten (Landsverordening basisbetaalrekening): In behandeling 2023-08-29
2023-08-29 RvA no. RA/19-23-RW: Voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het schrappen van de geslachtsvermelding op de Nederlandse identiteitskaart: Advies uitgebracht 2023-09-19
2023-08-18 RvA no. RA/18-23-AMvRb: Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitleveringsbesluit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten ter invoering van de verkorte uitleveringsprocedure: In behandeling 2023-08-18
2023-07-18 RvA no. RA/17-23-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit scholen v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o.: Advies uitgebracht 2023-09-05
2023-07-10 RvA no. RA/15-23-LV: Ontwerplandsverordening tot wijzigen van de Hinderverordening Curaçao 1994, de Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid, en de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992, teneinde luchtkwaliteitseisen op te nemen voor het Land Curaçao (Landsverordening luchtkwaliteitseisen): In behandeling 2023-07-10
2023-07-05 RvA no. RA/14-23-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2, vijfde lid, van de Landsverordening geldelijke voorzieningen ministers (Landsbesluit remuneratie voorzitter en leden Adviescollege voorzieningen politieke ambtsdragers): In behandeling 2023-07-05
2023-06-12 RvA no. RA/12-23-LV: Ontwerplandsverordening houdende regels betreffende de kansspelen (Landsverordening op de kansspelen): Advies uitgebracht 2023-08-22
2023-06-05 RvA no. RA/10-23-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening tarief van invoerrechten, de Algemene Verordening I.U. en D. 1908, (e.a. landsverordeningen) (Landsverordening herziening en reparatie belastingverordeningen 2023): Advies uitgebracht 2023-07-19
2023-06-05 RvA no. RA/11-23-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit uitvoering internationale bijstandsverlening: Advies uitgebracht 2023-06-20
2023-05-30 RvA no. RA/09-23-LV: initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Staatsregeling van Curacao: In behandeling 2023-05-30
2023-04-26 RvA no. RA/07-23-AMvRb: Ontwerpbesluit tot wijziging van het Paspoortbesluit in verband met identiteitskaarten voor gedetineerden: Advies uitgebracht 2023-05-09
2023-02-24 RvA no. RA/06-23-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3, derde en vierde lid, en artikel 5, tweede, derde en vierde lid, van de Landsverordening luchtvaartveiligheidsheffing (Landsbesluit methodiek bepaling luchtvaartveiligheidsheffing): Advies uitgebracht 2023-03-21
2023-02-23 RvA no. RA/05-23-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening financieel beheer: Advies uitgebracht 2023-04-11
2023-02-10 RvA no. RA/04-23-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 15, derde lid, tweede volzin, van de Landsverordening Raad van Advies (Landsbesluit taken en organisatiestructuur Secretariaat Raad van Advies): Advies uitgebracht 2023-03-21
2023-02-08 RvA no. RA/03-23-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Lei Konseho Supremo Elektoral (Landsbesluit profiel leden Electorale Raad): Advies uitgebracht 2023-02-28
2023-02-02 RvA no. RA/02-23-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3, derde en vierde lid, en artikel 5, tweede, derde en vierde lid, van de Landsverordening luchtvaartveiligheidsheffing (Landsbesluit methodiek bepaling luchtvaartveiligheidsheffing): Geretourneerd 2023-02-08
2023-01-11 RvA no. RA/01-23-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van de artikelen 1 en 7 van het Landsbesluit economische zone Koningsplein 2022: Advies uitgebracht 2023-02-28
2022-12-02 RvA no. RA/31-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de Verordening van den 9den juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten, op het Monkeypox virus (Tijdelijk landsbesluit aanwijzing Monkeypox virus als besmettelijke ziekte): Advies uitgebracht 2022-12-07
2022-11-25 RvA no. RA/30-22-LV: Ontwerpnota van wijziging op de ontwerplandsverordening houdende vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2023 (Zittingsjaar 2022-2023-204): Advies uitgebracht 2022-12-02
2022-11-23 RvA no. RA/29-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de algemene bepalingen van de Verordening van de 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten op tuberculose: Advies uitgebracht 2022-11-25
2022-11-17 RvA no. RA/28-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikelen 6, onderdeel h, en 13, eerste lid, van de Landsverordening ambtelijke bestuurlijke organisatie (Instelling Uitvoeringsorganisatie Justitiele Zorg): Advies uitgebracht 2022-12-19
2022-10-27 RvA no. RA/27-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit identiteitskaarten (Landsbesluit model identiteitskaart Curacao): Advies uitgebracht 2023-01-17
2022-10-11 RvA no. RA/26-22-AMvRb: Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven vanwege de jaarlijkse indexering per 1 januari 2023: Advies uitgebracht 2022-11-22
2022-09-29 RvA no. RA/25-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de Landsverordening funderend onderwijs (Landsbesluit oudercommissies funderend onderwijs): Advies uitgebracht 2022-11-09
2022-09-06 RvA no. RA/24-22-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Openbare Orde (P.B. 2015, no. 31): Advies uitgebracht 2022-11-09
2022-08-26 RvA no. RA/23-22-LV: Ontwerplandsverordening houdende regels met betrekking tot het speciaal funderend onderwijs (Landsverordening speciaal funderend onderwijs): Advies uitgebracht 2022-11-09
2022-08-18 RvA no. RA/22-22-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 27ste juli 1996 tot vaststelling van beginselen van het gevangeniswezen (Landsverordening beginselen gevangeniswezen): Advies uitgebracht 2022-12-14
2022-07-21 RvA no. RA/20-22-LV: Ontwerplandsverordening tot vastelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2023: Advies uitgebracht 2022-08-18
2022-07-21 RvA no. RA/21-22-RW: Voorstel Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen.: Advies uitgebracht 2022-08-18
2022-07-01 RvA no. RA/19-22-LV: De in ontwerp goedgekeurde (initiatief)landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao: Advies uitgebracht 2022-09-14
2022-06-24 RvA no. RA/17-22-LV: Goedgekeurde (initiatief) ontwerplandsverordening tot wijziging van de Wegenverkeersverordening Curaçao: Advies uitgebracht 2022-08-18
2022-06-24 RvA no. RA/18-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkend tot wijziging van het Landsbesluit SPAW-I: Advies uitgebracht 2022-08-08
2022-06-15 RvA no. RA/16-22-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening concurrentie en een tweetal landsverordeningen: Advies uitgebracht 2022-07-19
2022-06-07 RvA no. RA/15-22-LV: Goedgekeurde (initiatief) ontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels inzake het welzijn van dieren (Landsverordening dierenwelzijn): Advies uitgebracht 2022-07-06
2022-05-18 RvA no. RA/14-22-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 14de febuari 2022 tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022: Advies uitgebracht 2022-06-14
2022-05-03 RvA no. RA/13-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 58 van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Landsbesluit voorkoming van dubbele belasting): Advies uitgebracht 2022-06-07
2022-04-26 RvA no. RA/12-22-RW: Voorstel van Rijkswet houdende regels omtrent de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling): Advies uitgebracht 2022-05-06
2022-04-08 RvA no. RA/11-22-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening concurrentie en een tweetal landsverordeningen: Geretourneerd 2022-05-10
2022-04-06 RvA no. RA/10-22-LB: Ontwerplandsverordening tot goedkeuring van de vervreemding van de domaniale gronden, eigendom van het Land Curaçao, gelegen aan de J.B. Gorsiraweg no. 1, kadastraal bekend als Stadsdistrict, Sectie A, nummers 1768, 1798, 5595, 5819, 5996 en 4681, groot respectievelijk 425, 975, 690, 62, 367 en 488 m2, met een totale oppervlakte van 3007 m2 (drieduizendzeven vierkante meters), allen te Willemstad, plaatselijk bekend als “Consulate General of the United States of America”: Advies uitgebracht 2022-06-07
2022-04-04 RvA no. RA/09-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit landsexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.: Advies uitgebracht 2022-04-26
2022-03-31 RvA no. RA/08-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 23a, zevende lid, en artikel 23j, tweede lid, van de Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes assurantiebemiddelingsbedrijf): Advies uitgebracht 2022-05-10
2022-03-11 RvA no. RA/04-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 9a, zevende lid, en 9j, tweede lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes dienstverleners 2021): Advies uitgebracht 2022-04-07
2022-03-03 RvA no. RA/03-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.: Advies uitgebracht 2022-03-22
2022-01-06 RvA no. RA/01-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 8, tweede en vijfde lid, van de Landsverordening Ongevallenverzekering (Landsbesluit ongevallenverzekering premiepercentage en premie-inkomensgrens 2010 tot en met 2019): Advies uitgebracht 2022-02-01
2022-01-06 RvA no. RA/02-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 1b en artikel 8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering (Landsbesluit premiepercentage en premie-inkomensgrens ziekteverzekering 2010 tot en met 2019): Advies uitgebracht 2022-02-01
2021-11-02 RvA no. RA/31-21-LV: Nota van wijziging inzake de Ontwerpbegroting 2022: Advies uitgebracht 2021-11-25
2021-11-02 RvA no. 32-21-LV: Derde Nota van wijziging inzake de ontwerplandsverordening eerste tranche optimalisering overheidsgelieerde entiteiten: Advies uitgebracht 2021-12-13
2021-10-22 RvA no. RA/30-21-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening comptabiliteit 2010: Advies uitgebracht 2022-01-20
2021-10-20 RvA no. RA/29-21-LV: initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening minimumlonen: Advies uitgebracht 2022-01-20
2021-09-24 RvA no. RA/28-21-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot wijziging van het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken (Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten): Advies uitgebracht 2021-10-19
2021-08-10 RvA no. RA/27-21-LV: Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022: Advies uitgebracht 2021-09-06
2021-08-09 RvA no. RA/26-21-LV: Ontwerplandsverordening houdende de instelling van een Nationaal Centraal Bureau-INTERPOL Curaçao (Landsverordening Nationaal Centraal Bureau INTERPOL Curaçao): Geretourneerd 2021-08-11
2021-08-02 RvA no. RA/25-21-RW: Voorstel van Rijkswet houdende regels omtrent de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling): Advies uitgebracht 2021-08-24
2021-06-16 RvA no. RA/24-21-LV: RvA no. RA/15-18-LV: Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van de Jaarrekening van Curaçao voor het dienstjaar 2019: Advies uitgebracht 2021-07-15
2021-06-15 RvA no. RA/23-21-LV: Initiatiefontwerplandsverordening Tijdelijke voorzieninigen op het terrein van het Ministerie van Justitie in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Openbare Orde) (Lei temporal di COVID-19 Hustisia i Ordu Publiko): Advies uitgebracht 2021-09-22
2021-06-10 RvA no. RA/21-21-LV: Ontwerplandsverordening houdende regels tot herziening van de regels strekkende tot het waarborgen van de integriteit van (kandidaat-) ministers (Landsverordening waarborging integriteit (kandidaat-) ministers): Advies uitgebracht 2021-10-21
2021-06-10 RvA no. RA/22-21-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening financieel beheer (Subsidiebesluit 2022): Advies uitgebracht 2021-09-28
2021-05-25 RvA no. RA/20-21-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van de geldelijke vergoeding en de vergoeding van bijzondere kosten van de leden van de Electorale Raad (Landsbesluit vergoeding leden Electorale Raad): Advies uitgebracht 2021-06-22
2021-05-17 RvA no. RA/19-21-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit schadeloosstelling en vergoeding lid Raad van State van het Koninkrijk: Advies uitgebracht 2021-06-08
2021-05-07 RvA no. RA/18-21-RW: Voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52): Advies uitgebracht 2021-06-22
2021-04-28 RvA no. RA/17-21-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende een tijdelijke afwijking van het Landsbesluit remuneratie Ondervoorzitter en leden van de Raad van Advies (Tijdelijk landsbesluit remuneratie Ondervoorzitter en leden Raad van Advies): Advies uitgebracht 2021-05-14
2021-04-20 RvA no. RA/16-21-DIV: Aanvullend ongevraagd advies van de Raad inzake regelingen die vervallen zijn bij de overgang van het toenmalige land de Nederlandse Antillen naar een nieuwe staatkundige structuur (het land Curaçao): Advies uitgebracht 2021-04-20
2021-04-01 RvA no. RA/15-21-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 29ste december 2020 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2021 (Eerste Suppletoire begroting 2021): Advies uitgebracht 2021-04-28
2021-03-23 RvA no. RA/14-21-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van het Kiesreglement Curaçao (A.B. 2010, no. 87): Advies uitgebracht 2021-05-04
2021-03-10 RvA no. RA/13-21-DIV: Ongevraagd advies van de Raad inzake de ontwerplandsverordening houdende de regeling van de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden, gewezen en gepensioneerde leden van de Staten, alsmede hun nabestaanden en wezen (Landsverordening geldelijke voorzieningen Staten): Advies uitgebracht 2021-03-16
2021-03-08 RvA no. RA/12-21-DIV: Ongevraagd advies van de Raad inzake de ontwerplandsverordening houdende de regeling van de bezoldiging, het pensioen alsmede overige geldelijke voorzieningen van de ministers alsmede van de gevolmachtigde minister en voorzieningen ten behoeve van hun nabestaanden (Landsverordening geldelijke voorzieningen ministers): Advies uitgebracht 2021-03-16
2021-02-26 RvA no. RA/11-21-DIV: Ongevraagd advies inzake de ontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels voor overheidsgelieerde entiteiten (Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidsgelieerde entiteiten): Advies uitgebracht 2021-03-10
2021-02-25 RvA no. RA/10-21-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten (Landsbesluit herdenkingsmunt 10 jaar staatkundige hervormingen 10 oktober 2010): Advies uitgebracht 2021-03-16
2021-02-17 RvA no. RA/09-21-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de Quarantaine-verordening op COVID-19 (Tweede tijdelijk landsbesluit aanwijzing COVID-19 als besmettelijke ziekte als bedoeld in de Quarantaine-verordening): Advies uitgebracht 2021-02-18
2021-02-09 RvA no. RA/08-21-LV: Nota van wijziging inzake de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014: Advies uitgebracht 2021-03-02
2021-02-05 RvA no. RA/07-21-LV: Initiatiefontwerplandsverordening regelende de uitoefening van de diergeneeskunde (Landsverordening Uitoefening Diergeneeskunde): Advies uitgebracht 2021-04-20
2021-02-03 RvA no. RA/06-21-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Eenvormige landsverordening op de Rechterlijke organisatie, Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: Geretourneerd 2021-02-08
2021-02-01 RvA no. RA/05-21-DIV: Ongevraagd advies van de Raad inzake regelingen die vervallen zijn bij de overgang van het toenmalige land de Nederlandse Antillen naar een nieuwe staatkundige structuur (het Land Curaçao): Advies uitgebracht 2021-02-17
2021-01-29 RvA no. RA/04-21-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de houdende vaststelling van het kiesreglement Curaçao: Geretourneerd 2021-02-08
2021-01-27 RvA no. RA/03-21-RW: Voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap om te voorzien in een grondslag voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel in gevallen waarin het Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan en in verlenging van de termijn voor van rechtswege verlies: Advies uitgebracht 2021-03-02
2021-01-19 RvA no. RA/02-21-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Loterijverordening 1909 (P.B. 1909, no. 35) en de Landsverordening financiën politieke groeperingen (A.B. 2010, no. 87): Advies uitgebracht 2021-03-16
2021-01-11 RvA no. RA/01-21-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 10, tweede lid, en artikel 11, tweede lid, van de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 (Landsbesluit muntteken en muntmeesterteken): Advies uitgebracht 2021-02-02
2020-12-16 RvA no. RA/55-20-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit goAML meldportaal): Advies uitgebracht 2020-12-23
2020-12-16 RvA no. RA/56-20-RW: Voorstel van rijkswet tot wijziging van de Grondwet in verband met de benoeming van de leden van de Hoge Raad: Advies uitgebracht 2021-02-17
2020-12-15 RvA no. RA/54-20-LV: Ontwerplandsverordening houdende regels voor vervroegd vrijwillige uitstroom (Landsverordening vervroegd vrijwillig uitstroom): Advies uitgebracht 2021-01-20
2020-12-03 RvA no. RA/53-20-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 56, vierde lid van de Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders (Landsbesluit aanvraag – en aanmeldingskosten effectenbemiddelaars en vermogenbeheerders): Advies uitgebracht 2021-02-02
2020-11-19 RvA no. RA/51-20-RW: Voorstel van rijkswet houdende regels omtrent de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling): Advies uitgebracht 2020-12-21
2020-11-19 RvA no. RA/52-20-RW: Voorstel van rijkswet inhoudende een verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid van de Eerste Kamer om voorstellen van wet te wijzigen en terug te zenden aan de Tweede Kamer: Advies uitgebracht 2021-02-17
2020-11-17 RvA no. RA/50-20-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot wijziging van het Landsbesluit van de 12de december 1949 (P.B.1949, no. 140) ter uitvoering van artikel 24 van de Landsloterijverordening 1949 (P.B. 1949, no. 116) (Landsbesluit aanwijzing Stichting GCB als toezichthouder trekkingen Landsloterij): Advies uitgebracht 2021-03-02
2020-11-11 RvA no. RA/49-20-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit winstbelasting: Advies uitgebracht 2020-12-21
2020-11-09 RvA no. RA/40-20-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van de artikelen 1 en 7 van de Eilandsverordening Economische Zone Curaçao 1978 (Landsbesluit economische zone Koningsplein): Advies uitgebracht 2021-01-20
2020-10-28 RvA no. RA/46-20-LV: Ontwerplandsverordening tot vaststelling van regels voor overheidsgelieerde entiteiten (Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidsgelieerde entiteiten): Advies uitgebracht 2020-12-01
2020-10-28 RvA no. RA/47-20-LV: Ontwerplandsverordening tot regeling van de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van de Staten, alsmede hun nabestaanden (Landsverordening geldelijke voorzieningen leden en gewezen leden van de Staten): Advies uitgebracht 2020-12-10
2020-10-28 RvA no. RA/48-20-LV: Ontwerplandsverordening tot regeling van de bezoldiging, het pensioen alsmede overige geldelijke voorzieningen van de ministers alsmede van de gevolmachtigde minister en voorzieningen ten behoeve van hun nabestaanden (Landsverordening geldelijke voorzieningen ministers): Advies uitgebracht 2020-12-10
2020-10-21 RvA no. RA/45-20-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 30ste december 2019 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020 (tweede suppletoire begroting 2020): Advies uitgebracht 2020-11-13
2020-10-19 RvA no. RA/44-20-LV: Nota van wijziging inzake de ontwerplandsverordening uitzonderingstoestanden: Advies uitgebracht 2020-11-02
2020-10-15 RvA no. RA/43-20-AMvRb: Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2021: Advies uitgebracht 2020-11-13
2020-09-29 RvA no. RA/41-20-LV: Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Jaarrekening van Curaçao voor het dienstjaar 2016: Advies uitgebracht 2020-11-02
2020-09-29 RvA no. RA/42-20-LV: Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Jaarrekening van Curaçao voor het dienstjaar 2017: Advies uitgebracht 2020-11-02
2020-09-16 RvA no. RA/38-20-LB: Ontwerplandsbesluit houdende algemene maatregelen tot wijziging van artikel 20 van het Landsbesluit scholen v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o.: Advies uitgebracht 2020-10-20
2020-09-16 RvA no. RA/39-20-LB: Ontwerplandsbesluit ter uitvoering van de artikelen 22b, zevende lid, 22j, tweede lid, en 22u, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2020): Advies uitgebracht 2020-11-13
2020-09-08 RvA no. RA/37-20-LV: Ontwerplandsverordening strekkende tot vaststelling van de vaststellingsovereenkomst tussen de openbare rechtspersoon Curaçao en stichting Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon (Landsverordening vaststellingsovereenkomst Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon): Advies uitgebracht 2020-10-07
2020-08-27 RvA no. RA/36-20-LV: Ontwerplandsverordening inkorting arbeidsvoorwaarden 2020: Advies uitgebracht 2020-09-21
2020-08-18 RvA no. RA/34-20-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014: Geretourneerd 2020-10-07
2020-08-18 RvA no. RA/35-20-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening winstbelasting 1940: Geretourneerd 2020-10-07
2020-08-18 RvA no. RA/33-20-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek en de Arbeidsregeling 2000: Advies uitgebracht 2020-10-20
2020-08-10 RvA no. RA/32-30-DIV: Adviesverzoek van de regering met het verzoek aan de Raad van Advies om advies over een viertal vragen met betrekking tot het tot stand brengen van een nieuwe onderlinge regeling voor de verdeling van de octrooiopbrengsten tussen Curaçao en Nederland: Geretourneerd 2020-12-01
2020-08-07 RvA no. RA/30-20-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014: Geretourneerd 2020-10-07
2020-08-07 RvA no. RA/31-20-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening openbare orde: Advies uitgebracht 2020-10-07
2020-08-04 RvA no. RA/29-20-LV: Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2021: Advies uitgebracht 2020-09-02
2020-07-21 RvA no. RA/28-20-LV: Initiatiefontwerplandsverordening houdende regels inzake het invoeren van flexibel werken op Curaçao: Advies uitgebracht 2020-10-20
2020-07-16 RvA no. RA/27-20-DIV: Verzoek aan de Raad van Advies om advies over het voornemen van de regering om met inachtneming van artikel 10, zesde lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, af te afwijken van het overeenstemmingsvereiste met betrekking tot de verlaging van het totale pakket van arbeidsvoorwaarden van ambtenaren met 12,5%: Advies uitgebracht 2020-08-12
2020-07-15 RvA no. RA/26-20-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot vaststelling van regels met betrekking tot het ambt van deurwaarder (Deurwaarderslandsverordening): Advies uitgebracht 2020-10-20
2020-07-14 RvA no. RA/25-20-LB: Ontwerplandsbesluit ter uitvoering van artikel 15, derde lid, van de Landsverordening ambtelijk bestuurlijke organisatie, houdende tijdelijke instelling van de Dienst Openbare Scholen bij de sector Ondewijs en Wetenschap van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (Tijdelijk instellingsbesluit DOS bij de sector Onderwijs en Wetenschap van OWCS): Advies uitgebracht 2020-10-07
2020-07-08 RvA no. RA/24-20-RW: Ontwerp voorstel van rijkswet houdende regels omtrent de instelling van de Caribische hervormingsentiteit in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet Caribische hervormingsentiteit Aruba, Curaçao en Sint Maarten): Advies uitgebracht 2020-07-31
2020-07-03 RvA no. RA/23-20-LV: Ontwerplandsverordening tot tijdelijke delegatie van wetgevende bevoegdheid aan de ministers tot het opvangen van de gevolgen van de COVID-19 pandemie (Landsverordening bijzondere machtiging COVID-19 ): Advies uitgebracht 2020-08-19
2020-06-29 RvA no. RA/21-20-DIV: Verzoek spoedadvies uit te brengen met betrekking de wettelijke kaders ten aanzien van het verstrekken van informatie omtrent afzonderlijke financiële instellingen aan de ministeries van Financiën en van BZK in Nedereland: Advies uitgebracht 2020-08-10
2020-06-29 RvA no. RA/22-20-DIV: Verzoek met betrekking tot de ministeriële verantwoordelijkheid een gelijke analyse als de Raad van State in zijn ongevraagd advies d.d. 15 juni 2020 te doen, binnen de lokale context van wet- en regelgeving: In behandeling 2020-06-29
2020-06-23 RvA no. RA/19-20-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht: Advies uitgebracht 2020-09-21
2020-06-23 RvA no. RA/20-20-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening openbare orde: Advies uitgebracht 2020-10-07
2020-06-18 RvA no. RA/18-20-RW: Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie: Advies uitgebracht 2020-09-02
2020-06-05 RvA no. RA/16-20-LB: Ontwerplandsbesluit kerndoelen speciaal funderend onderwijs: Geretourneerd 2020-07-23
2020-06-05 RvA no. RA/17-20-LV: Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Jaarrekening van Curaçao voor het dienstjaar 2018: Advies uitgebracht 2020-07-06
2020-05-08 RvA no. RA/14-20-LB: Ontwerp landsbesluit, houdende algemene maatregelen tot vaststelling van een tijdelijke subsidieregeling voor werkgevers ter overbrugging van de periode waarin maatregelen gelden in verband met de Covid-19 crisis (Tijdelijke Noodregeling overbrugging werkgelegenheid Covid-19): Advies uitgebracht 2020-06-02
2020-05-08 RvA no. RA/15-20-LB: Ontwerp landsbesluit, houdende algemene maatregelen tot vaststelling van tijdelijke regels in verband met het verlenen van steun aan personen die direct in hun inkomen worden getroffen door maatregelen genomen ter voorkoming van de verspreiding van Covid-19 (Tijdelijk landsbesluit steunmaatregelen Covid-19): Advies uitgebracht 2020-05-20
2020-04-23 RvA no. RA/12-20-LV: Ontwerplandsverordening inzake regels met betrekking tot uitzonderingstoestanden (Landsverordening uitzonderingstoestanden): Advies uitgebracht 2020-05-15
2020-04-23 RvA no. RA/13-20-DIV: Adviesverzoek over werktijdverkorting: Advies uitgebracht 2020-06-05
2020-04-20 RvA no. RA/11-20-LV: Ontwerplandsverordening tot instelling van een Electorale Raad (Landsverordening Electorale Raad): Advies uitgebracht 2020-07-06
2020-04-17 RvA no. RA/10-20-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 30ste december 2019 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020 (Eerste Suppletoire begroting 2020): Advies uitgebracht 2020-04-24
2020-03-03 RvA no. RA/09-20-LV: Ontwerplandsverordening algemene bestedingsbelasting: Advies uitgebracht 2020-04-24
2020-02-20 RvA no. RA/06-20-LV: Ontwerplandsverordening algemene bestedingsbelasting: Geretourneerd 2020-02-21
2020-02-20 RvA no. RA/07-20-LB: Ontwerpandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs: Advies uitgebracht 2020-03-17
2020-02-20 RvA no. RA/08-20-LV: Ontwerplandsverordening ter goedkeuring van de voortzetting van de geldigheidsduur van het Sanctiebesluit Jemen (Landsverordening verlenging geldigheidsduur Sanctiebesluit Jemen): Advies uitgebracht 2020-03-17
2020-02-14 RvA no. RA/05-20-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten (Landsbesluit herdenkingsmunt 190 jaar Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten): Advies uitgebracht 2020-03-03
2020-02-10 RvA no. RA/03-20-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de Quarantaine-verordening op het nieuwe Coronavirus Wuhan (2019-n Coronavirus) of een variant van dit humaan Coronavirus (Landsbesluit aanwijzing 2019-n Coronavirus als besmettelijke ziekte als bedoeld in de Quarantaine-verordening): Advies uitgebracht 2020-02-18
2020-02-04 RvA no.RA/02-20-LB Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, aanwijzing 2019-n Coronavirus als besmettelijke ziekte: Advies uitgebracht 2020-02-18
2020-01-24 RvA no. RA/01-20-DIV: Concept-draaiboek voor de regelgeving: Advies uitgebracht 2020-03-03
2019-12-19 RvA no. RA/44-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit verpakte geneesmiddelen: Advies uitgebracht 2020-01-21
2019-12-12 RvA no. RA/43-19-LV: Ontwerplandsverordening belastingherziening 2019: Advies uitgebracht 2019-12-17
2019-12-06 RvA no. RA/42-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende een wijziging van de bijlage bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs: Geretourneerd 2020-06-18
2019-12-04 RvA no. RA/41-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit remuneratie Ondervoorzitter en leden van de Raad van Advies: Advies uitgebracht 2019-12-17
2019-11-26 RvA no. RA/38-19-DIV: Verzoek aan de Raad van Advies om advies over het aan de Raad van Ministers gedane voorstel van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening om, met inachtneming van artikel 10, zesde lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, af te wijken van het overeenstemmingsvereiste met betrekking tot het niet toekennen van een verhoging van de bezoldiging in 2020-2023 aan overheidsdienaren: Advies uitgebracht 2019-12-17
2019-11-26 RvA no. RA/39-19-LV: Ontwerplandsverordening belastingherziening 2019: Geretourneerd 2019-12-17
2019-11-26 RvA no. RA/40-19-LB: Ontwerplandsbesluit herdenkingsmunt 65 jaar Stichting Monumentenzorg: Advies uitgebracht 2019-12-17
2019-11-21 RvA no. RA/37-19-LB: Ontwerplandsbesluit in-, uit- en doorvoerverbod Venezolaans goud: Advies uitgebracht 2019-12-05
2019-11-15 RvA no. RA/36-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit nadere criteria zorgcontracten (Overgangsregeling pensioengerechtigde leeftijd): Advies uitgebracht 2019-12-17
2019-11-07 RvA no. RA/34-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 15, tweede lid, van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken (Landsbesluit proceskostenvergoeding belastingzaken): Advies uitgebracht 2019-12-04
2019-11-07 RvA no. RA/35-19-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht (P.B. 2011, no.48): Advies uitgebracht 2020-02-04
2019-10-11 RvA no. RA/33-19-LV: Initiatiefontwerplandsverordening regelende de vaststelling van regels inzake de verplichting van de regering van Curaçao tot de periodieke publicatie van beleidsinformatie personeel (Zittingsjaar 2019-2020-154): Advies uitgebracht 2020-01-21
2019-09-12 RvA no. RA/31-19-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 27ste juni 1996 tot vaststelling van beginselen van het gevangeniswezen (Landsverordening beginselen gevangeniswezen): Advies uitgebracht 2019-12-04
2019-09-12 RvA no. RA/32-19-LV: Nota van wijziging inzake de ontwerplandsverordening Curaçaose burgerluchtvaart- en ruimtevaartautoriteit: Advies uitgebracht 2019-11-19
2019-08-29 RvA no. RA/30-19-LV: Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van de luchtvaartveiligheidheffing op passagiers (Landsverordening Luchtvaartveiligheidheffing): Advies uitgebracht 2019-10-30
2019-08-22 RvA no. RA/29-19-LV: Ontwerplandsverordening luchtvaart 2019: Advies uitgebracht 2019-12-04
2019-08-15 RvA no. RA/28-19-AMvRb: Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2020: Advies uitgebracht 2019-09-12
2019-08-13 RvA no. RA/27-19-LV: Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020: Advies uitgebracht 2019-09-06
2019-08-01 RvA no. RA/25-19-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 28ste december 2018 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2019 (Eerste Suppletoire begroting 2019): Advies uitgebracht 2019-08-29
2019-07-24 RvA no. RA/24-19-LV: Ontwerplandsverordening belastingmaatregelen 2019: Advies uitgebracht 2019-08-21
2019-07-09 RvA no. RA/22-19-DIV: Conceptbegroting van de Landsloterij voor het dienstjaar 2020: Advies uitgebracht 2019-10-23
2019-06-25 RvA no. RA/21-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 186 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek (Landsbesluit boedelregister): Advies uitgebracht 2019-08-06
2019-06-24 RvA no. RA/20-19-DIV: Verzoek aan de Raad van Advies om advies inzake artikel 25 van de Rijkswet financieel toezicht: Advies uitgebracht 2019-07-01
2019-06-11 RvA no. RA/19-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, inzake opgave van passagiers- en bemanningslijsten bij internationaal personen- en goederenverkeer (Tijdelijk landsbesluit opgave passagiers- en bemanningslijsten): Advies uitgebracht 2019-09-06
2019-06-06 RvA no.RA/18-19-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Opiumlandsverordening 1960 (Landsverordening productie medicinaal Cannabis): Advies uitgebracht 2019-07-17
2019-06-04 RvA no. RA/17-19-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht (Zittingsjaar 2018-2019-143): Advies uitgebracht 2019-08-29
2019-05-31 RvA no. RA/16-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit scholen v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.: Advies uitgebracht 2019-06-19
2019-05-22 RvA no. RA/15-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot herziening van de aanwijzing van ziekenhuisvoorzieningen in Curaçao (Landsbesluit aanwijzing ziekenhuisvoorzieningen 2019): Advies uitgebracht 2019-06-04
2019-05-22 RvA no. RA/14-19-LV: Ontwerplandsverordening tot goedkeuring van de overeenkomst met Global Metals N.V. met een looptijd van tien jaar voor het exploiteren van betaalde parkeerplaatsen in Punda en Otrobanda (Landsverordening goedkeuring looptijd overeenkomst Global Metals N.V.): Advies uitgebracht 2019-06-19
2019-05-03 RvA no. RA/13-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit gezagsregister: Advies uitgebracht 2019-05-22
2019-04-23 RvA no. RA/12-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit winstbelasting en het Landsbesluit administratieve sanctie bij niet nakomen fiscale verplichtingen: Advies uitgebracht 2019-06-04
2019-04-04 RvA no. RA/11-19-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 28ste december 2018 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2019 (Eerste Suppletoire begroting 2019): Advies uitgebracht 2019-04-30
2019-03-18 RvA no. RA/10-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit verpakte geneesmiddelen, het Landsbesluit vergoeding kosten geneesmiddelen en het Landsbesluit medische uitzendingen (Landsbesluit bevordering doelmatigheid gezondheidszorg): Advies uitgebracht 2019-04-30
2019-03-18 RvA no. RA/10a-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende uitvoering van de artikelen 4.4, eerste lid, onderdeel a, en 10.6 van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (Landsbesluit taakstelling zorguitgaven): Advies uitgebracht 2019-04-30
2019-03-18 RvA no. RA/10b-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende uitvoering van artikel 7.1, vierde lid, van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (Landsbesluit nadere criteria zorgcontracten): Advies uitgebracht 2019-04-30
2019-03-13 RvA no. RA/08-19-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening rampenbestrijding en de Onteigeningsverordening: Advies uitgebracht 2019-04-09
2019-03-13 RvA no. RA/09-19-LB : Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende een wijziging van de bijlage bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs: Advies uitgebracht 2019-05-22
2019-02-27 RvA no. RA/07-19-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Vuurwapenverordening 1930 en de Wapenverordening 1931 (verhoging strafmaxima voor verboden vuurwapenbezit en verboden vuurwapenhandel): Advies uitgebracht 2019-05-22
2019-02-13 RvA no. RA/06-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 87, tweede lid, 88, eerste lid, 89, eerste lid, en 90, eerste lid, van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000 (Landsbesluit nadere inrichtingseisen stuurinrichting voertuigen): Advies uitgebracht 2019-05-22
2019-02-12 RvA no. RA/05-19-LV: Ontwerplandsverordening strekkende tot vaststelling van de vaststellingsovereenkomst tussen de openbare rechtspersoon Curaçao en stichting Fundashon Kas Popular (Landsverordening vaststellingsovereenkomst Fundashon Kas Popular): Advies uitgebracht 2019-03-12
2019-02-08 RvA no. RA/04-19-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no.334) (Zitting 2017-2018-125): Advies uitgebracht 2019-04-09
2019-01-29 RvA no. RA/02-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot wijziging van het Handelsregisterbesluit 2009: Advies uitgebracht 2019-03-12
2019-01-10 RvA no. RA/01-19-LV: Ontwerplandsverordening tot vaststelling van titel 16 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek (Exploitatie luchtvaartuig): Advies uitgebracht 2019-02-20
2018-12-21 RvA no. RA/43-18-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (Landsbesluit permanente verhoging minimumlonen 2018): Advies uitgebracht 2018-12-27
2018-12-03 RvA no. RA/42-18-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Successiebelastingverordening 1908 en de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes (Landsverordening belastingherzieningen 2018) (Derde nota van wijziging): Advies uitgebracht 2018-12-10
2018-11-28 RvA no. RA/41-18-LV: Initiatiefontwerplandsverordening houdende regels inzake een wettelijk basispensioen (Landsverordening Verplicht Basispensioen) (Zittingsjaar 2017-2018-100): Advies uitgebracht 2019-04-26
2018-11-21 RvA no. RA/40-18-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Successiebelastingverordening 1908 en de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes (Landsverordening belastingherzieningen 2018) (Derde nota van wijziging): Geretourneerd 2018-11-23
2018-11-20 RvA no. RA/39-18-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken): Advies uitgebracht 2019-01-22
2018-11-12 RvA no. RA/38-18-RW: Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen): Advies uitgebracht 2018-12-10
2018-11-09 RvA no. RA/37-18-LV: Ontwerplandsverordening strekkende tot oprichting van een Bureau Integriteit (Landsverordening Bureau Integriteit): Geretourneerd 2018-11-21
2018-10-26 RvA no. RA/36-18-LV: Ontwerplandsverordening houdende aanvaarding door Curaçao van het door de Staten-Generaal op 5 juli 2016 aangenomen voorstel van rijkswet tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe): Advies uitgebracht 2018-12-04
2018-10-15 RvA no. RA/35-18-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 28ste december 2017 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2018 (tweede suppletoire begroting 2018): Advies uitgebracht 2018-11-13
2018-10-05 RvA no. RA/34-18-LV: Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van de Jaarrekening van Curaçao voor het dienstjaar 2015: Advies uitgebracht 2018-11-01
2018-09-28 RvA no. RA/33-18-LV : Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Successiebelastingverordening 1908 en de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes (Landsverordening belastingherzieningen 2018): Advies uitgebracht 2018-10-05
2018-09-10 RvA no. RA/32-18-AMvRb: Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2019: Advies uitgebracht 2018-10-02
2018-09-04 RvA no. RA/31-18-LB: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van de bedragen, het aantal personen en de soort activiteiten en sectoren, als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen (Tijdelijk landsbesluit belastingfaciliteiten grote projecten): Advies uitgebracht 2018-10-16
2018-08-23 RvA no. RA/29-18-RW: Voorstel van rijkswet tot aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren: Advies uitgebracht 2018-09-18
2018-08-23 RvA no. RA/30-18-DIV: Conceptbegroting van de Landsloterij voor het dienstjaar 2019: Advies uitgebracht 2018-11-13
2018-08-17 RvA no. RA/28-18-LV: Ontwerplandsverordening tot vaststelling van een nieuwe Advocatenlandsverordening (Advocatenlandsverordening 2018): Advies uitgebracht 2018-09-18
2018-08-10 RvA no. RA/27-18-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening comptabiliteit 2010: Advies uitgebracht 2018-08-30
2018-08-08 RvA no. RA/26-18-LV: Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2019: Advies uitgebracht 2018-08-30
2018-07-20 RvA no. RA/25-18-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot het vaststellen van gegevens bij melding van concentraties (Landsbesluit melding concentraties): Advies uitgebracht 2018-08-21
2018-07-06 RvA no. RA/24-18-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 1, zevende lid, van de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen (Landsbesluit belastingfaciliteiten grote projecten): Geretourneerd 2018-07-12
2018-06-14 RvA no. RA/23-18-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Staatsregeling van Curaçao (A.B. 2010, 86) (Zittingsjaar 2017-2018-129): Advies uitgebracht 2018-08-21
2018-05-28 RvA no. RA/22-18-LV: Initiatiefontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels inzake het welzijn van dieren (Landsverordening dierenwelzijn) (Zittingsjaar 2017-2018-127): Advies uitgebracht 2018-08-08
2018-05-21 RvA no. RA/21-18-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de algemene bepalingen van de Verordening van de 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten op tuberculose: Advies uitgebracht 2018-05-22
2018-05-11 RvA no. RA/19-18-LV: Ontwerplandsverordening houdende goedkeuring van de voortzetting van de geldigheidsduur van drie sanctiebesluiten (Landsverordening verlenging geldigheidsduur sanctiebesluiten 2018): Advies uitgebracht 2018-06-05
2018-05-11 RvA no. RA/20-18-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, de Landsverordening op de Loonbelasting 1976, de Landsverordening op de dividendbelasting 2000 en de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes): Advies uitgebracht 2018-06-05
2018-05-08 RvA no. RA/17-18-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Warenlandsverordening (PB 1997, no. 334): Advies uitgebracht 2018-07-25
2018-05-08 RvA no. RA/18-18-LV: Initiatiefontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels inzake het welzijn van dieren (Landsverordening dierenwelzijn) (Zittingsjaar 2017-2018-118): Geretourneerd 2018-05-29
2018-04-25 RvA no. RA/16-18-LV: Ontwerplandsverordening houdende regels met betrekking tot uitzonderingstoestanden (Landsverordening uitzonderingstoestanden): Advies uitgebracht 2018-06-12
2018-04-10 RvA no. RA/14-18-DIV: Conceptbegroting van de Landsloterij voor het dienstjaar 2018: Advies uitgebracht 2018-07-10
2018-04-10 RvA no. RA/15-18-LV: Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van de Jaarrekening van Curaçao voor het dienstjaar 2014: Advies uitgebracht 2018-05-09
2018-04-04 RvA no. RA/13-18-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (Zittingsjaar 2017-2018-120): Advies uitgebracht 2018-06-19
2018-03-28 RvA no. RA/12-18-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 45, tweede lid, en 46, derde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 en houdende wijziging van het Landsbesluit internationale bijstandverlening bij de heffing van belasting (Landsbesluit winstbelasting): Advies uitgebracht 2018-05-14
2018-03-13 RvA no. RA/10-18-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000: Advies uitgebracht 2018-05-22
2018-03-09 RvA no. RA/08-18-RW: Voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met de opheffing van de onderzoeksbeperking inzake openbare orde en enkele andere aanpassingen: Advies uitgebracht 2018-07-10
2018-03-09 RvA no. RA/09-18-RW: Voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten: Advies uitgebracht 2018-07-10
2018-03-02 RvA no. RA/07-18-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 28ste december 2017 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2018 (eerste suppletoire begroting 2018): Advies uitgebracht 2018-03-20
2018-02-19 RvA no. RA/06-18-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao (A.B. 2010 no. 87): Advies uitgebracht 2018-05-22
2018-01-31 RvA no. RA/03-18-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijk geldstelsel Curaçao en Sint Maarten (Landsbesluit herdenkingsmunt 150 jaar Rode Kruis Nederland): Advies uitgebracht 2018-02-07
2018-01-31 RvA no. RA/04-18-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijk geldstelsel Curaçao en Sint Maarten (Landsbesluit herdenkingsmunten 50 jaar Koning Willem-Alexander): Advies uitgebracht 2018-02-07
2018-01-31 RvA no. RA/05-18-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 20, eerste lid van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken): Advies uitgebracht 2018-02-07
2018-01-05 RvA no. RA/01-18-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 9, elfde lid, van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren: Advies uitgebracht 2018-02-07
2018-01-05 RvA no. RA/02-18-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 76, eerste lid en tweede lid, van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (Landsbesluit afkoop pensioen overheidsdienaren 2016): Advies uitgebracht 2018-03-12
2017-12-29 RvA no. RA/41-17-LV : Ontwerp van een derde nota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908: Advies uitgebracht 2018-02-20
2017-12-27 RvA no. RA/39-17-LV : Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en de Landsverordening Algemene – Weduwen en wezenverzekering: Geretourneerd 2018-01-18
2017-12-27 RvA no. RA/40-17-LV : Initiatiefontwerplandsverordening houdende regels inzake een wettelijk basispensioen (Landsverordening Verplicht Basispensioen): Geretourneerd 2018-01-18
2017-12-21 RvA no. RA/38-17-LV: Ontwerplandsverordening tot vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouw- en woonverordening Curaçao): Advies uitgebracht 2018-04-17
2017-12-15 RvA no. RA/37-17-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen en de Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders: Advies uitgebracht 2018-02-20
2017-12-13 RvA no. RA/36-17-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Vergunningslandsverordening: Advies uitgebracht 2018-03-20
2017-11-17 RvA no. RA/35-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (Landsbesluit verhoging minimumlonen 2017): Advies uitgebracht 2017-12-11
2017-11-08 RvA no. RA/34-17-LV: Ontwerpnota van wijziging bij de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2018: Advies uitgebracht 2017-12-07
2017-11-07 RvA no. RA/32-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 22b, zevende lid, en 22j, tweede lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melders ongebruikelijke transacties): Advies uitgebracht 2018-02-07
2017-11-07 RvA no. RA/33-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 9a, zevende lid, en 9j, tweede lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes dienstverleners): Advies uitgebracht 2018-02-07
2017-10-31 RvA no. RA/30-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 13, 15, 18, 19 en 20 van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht ten behoeve van de ondersteuning van de primaire taak van de politie door de Uitvoeringsorganisatie Controle en Beveiliging (Landsbesluit ondersteunende politietaak Uitvoeringsorganisatie Controle en Beveiliging): Advies uitgebracht 2018-02-07
2017-10-31 RvA no. RA/31-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 23, tweede lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit vakbondsfaciliteiten): Advies uitgebracht 2018-02-20
2017-10-19 RvA no. RA/29-17-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 en de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen): Advies uitgebracht 2018-02-20
2017-10-09 RvA no. RA/28-17-DIV: Verzoek aan de Raad van Advies om advies inzake de interpretatie van artikel 4 van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken ter zake de vraag of het onderwerp “allocatie van personeelskosten op de begroting” gekwalificeerd moet worden als een onderwerp waarover overleg gevoerd moet worden in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA): Advies uitgebracht 2017-12-20
2017-10-05 RvA no. RA/27-17-LV: Initiatiefontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels inzake het welzijn van dieren en de uitoefening van diergeneeskunde (Landsverordening dierenwelzijn en uitoefening diergeneeskunde) (Lei pa bienestar di animal): Advies uitgebracht 2018-02-07
2017-09-28 RvA no. RA/26-17-LV: Initiatiefontwerplandsverordening houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek boek 7A, het verbod op intimidatie dan wel seksuele intimidatie op de werkvloer: Advies uitgebracht 2017-11-24
2017-09-19 RvA no. RA/25-17-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening ombudsman: Advies uitgebracht 2017-11-08
2017-09-08 RvA no. RA/24-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van taakstraffen en aanwijzing Halt-feiten: Advies uitgebracht 2018-02-07
2017-08-29 RvA no. RA/23-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken): Geretourneerd 2017-11-30
2017-08-28 RvA no. RA/22-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van artikel 2 van het Eilandsbesluit instelling economische zone Air Side Office Park Hato: Advies uitgebracht 2017-09-22
2017-08-02 RvA no. RA/20-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van artikel 2 van het Eilandsbesluit gebruik volkslied: Advies uitgebracht 2017-10-05
2017-08-02 RvA no. RA/21-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11 van de Regeling Gemeenschappelijke geldstelsel van Curaçao en Sint Maarten (Landsbesluit herdenkingsmunt 100 jaar Maduro & Curiel’s Bank): Advies uitgebracht 2017-08-29
2017-08-02 RvA no. RA/01-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel van Curaçao en Sint Maarten (Landsbesluit herdenkingsmunt 100e geboortedag van George Maduro): Advies uitgebracht 2017-08-29
2017-07-31 RvA no. RA/19-17-LV: Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2018: Advies uitgebracht 2017-08-29
2017-07-20 RvA no. RA/18-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de Landsverordening Sociaal Economische Raad (Landsbesluit profielschets Voorzitter en leden Sociaal Economische Raad): Advies uitgebracht 2017-08-23
2017-05-26 RvA no. RA/15-17-LV: Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Bekendmakingsverordening: Advies uitgebracht 2017-08-23
2017-05-26 RvA no. RA/15A-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikelen 4, tweede en derde lid, 6A, eerste en derde lid, en 12, van de Bekendmakingsverordening: Advies uitgebracht 2017-08-23
2017-05-26 RvA no. RA/16-17-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van titel 6 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de trust: Advies uitgebracht 2017-08-23
2017-05-26 RvA no. RA/17-17-LB: Ontwerplandsbesluit profiel leden College bescherming persoonsgegevens: Advies uitgebracht 2017-08-23
2017-05-22 RvA no. RA/13-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende een wijziging van de bijlage bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs: Geretourneerd 2017-05-22
2017-05-22 RvA no. RA/14-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende een wijziging van de bijlage bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs: Geretourneerd 2017-05-22
2017-05-10 RvA no. RA/12-17-LV: Initiatiefontwerplandsverordening regelende de vaststelling van regels met betrekking tot het ambt van deurwaarder op Curaçao (Deurwaarderslandsverordening): Advies uitgebracht 2017-07-05
2017-04-24 RvA no. RA/11-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (zaaknummers 2016/057701, 2017/008399 en 2017/001794): Advies uitgebracht 2017-06-06
2017-04-20 RvA no. RA/10-17-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 29ste december 2016 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2017 (Eerste Suppletoire begroting 2017): Advies uitgebracht 2017-05-18
2017-04-03 RvA no. RA/09-17-AMvRb: Besluit Instelling Integriteitskamer Sint Maarten: Advies uitgebracht 2017-05-04
2017-03-21 RvA no. RA/08-17-LV: Initiatiefontwerplandsverordening regelende de instelling, inrichting, samenstelling en bevoegdheid van een Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Curaçao (Landsverordening Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt) (Zittingsjaar 2016-2017-112): Advies uitgebracht 2017-04-26
2017-03-06 RvA no. RA/05-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Kiesbesluit Curaçao: Advies uitgebracht 2017-03-07
2017-03-06 RvA no. RA/06-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot intrekking van het Eilandsbesluit instelling Economische zone Scharlooweg: Advies uitgebracht 2017-03-22
2017-03-06 RvA no. RA/07-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van artikel 2 van het Eilandsbesluit instelling economische zone Air Side Office Park Hato: Geretourneerd 2017-03-07
2017-02-24 RvA no. RA/04-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot intrekking van het Eilandsbesluit maximum premieverzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen 1999: Advies uitgebracht 2017-03-22
2017-02-01 RvA no. RA/03-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening Passagiersfaciliteitengelden en artikel 8, eerste lid, van de Landsverordening landings- en parkeergelden (Landsbesluit methodiek bepaling passagiersfaciliteitengelden en landings- en parkeergelden): Advies uitgebracht 2017-04-05
2017-01-25 RvA no. RA/02a-17-RW: Voorstel van Rijkswet houdende een regeling van de beslechting van geschillen in het Koninkrijk tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet Koninkrijksgeschillen): Geretourneerd 2017-02-22
2017-01-25 RvA no. RA/02-17-RW: Voorstel van Rijkswet houdende een regeling van de beslechting van geschillen in het Koninkrijk tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet Koninkrijksgeschillen): Advies uitgebracht 2017-03-22