FAQ

  • Algemene informatie
  • Wat, wie en hoe
  • De adviezen van de Raad
Publicatiebladen: Waar vind ik die?
Publicatiebladen zijn te vinden op de website van de overheid www.gobiernu.cw. Als u deze opent, klik dan op het blokje “LEI & REGLANAN”. Hierna krijgt u een nieuwe pagina te zien, te weten “Wet- en Regelgeving”. Als u naar beneden scrollt ziet u jaartallen. Wanneer u op een jaartal klikt, bijvoorbeeld 2020, dan ziet u de publicatiebladen van dat jaar.
Wat is de belangrijkste taak van de Raad Van Advies?
Adviseren over ontwerpen van wettelijke regelingen. Meestal zijn dat ontwerpen van landsverordeningen en landsbesluiten, houdende algemene maatregelen. Het komt ook voor dat de Raad adviseert over verdragen en ontwerpen van rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur.
Het “Secretariaat” van de Raad Van Advies: Wat is dat?
Het Secretariaat is de ambtelijke ondersteuning van de Raad van Advies en aan het hoofd daarvan staat de Secretaris.
Wat is een democratische rechtsstaat?
In een democratische rechtsstaat handelt de overheid op basis van wetten die door het parlement zijn goedgekeurd. Het parlement is samengesteld uit democratisch gekozen volksvertegenwoordigers.
Hoog College van Staat: wat is dat?
Een Hoog College van Staat is een orgaan dat verankerd is in de constitutie - in dit geval de Staatsregeling van Curaçao (A.B. 2010, no. 86) - en dat zijn taken zelfstandig en onafhankelijk van de regering uitvoert.
De Gouverneur en de Raad Van Advies: Hoe zit dat?
De Gouverneur is de voorzitter van de Raad. De Gouverneur kan het voorzitterschap bekleden zo vaak als dat nodig is en heeft in dat geval een adviserende stem.
Hoe worden de Raadsleden benoemd en ontslagen?
De Raadsleden worden door de regering bij landsbesluit benoemd en ontslagen. De Raad telt thans acht leden, inclusief de Ondervoorzitter.
Waarom een Raad van Advies?
Curaçao is een democratische rechtsstaat. Door de advisering wordt gewaarborgd dat wetgeving en bestuur aan de beginselen van de democratische rechtsstaat voldoen.
De Raad van Advies: in welke wet vind ik dit adviescollege?
In de artikelen 64 tot en met 67 van de Staatsregeling en in de Landsverordening Raad van Advies (A.B. 2010, no. 87, bijlage q).
De Raad van Advies: wat is dat?
De Raad is in zaken van wet- en regelgeving het hoogste en laatste adviescollege van de regering en is één van de Hoge Colleges van Staat. De andere Hoge Colleges van Staat zijn de Staten van Curaçao, de Algemene Rekenkamer Curaçao en de Ombudsman. De Raad adviseert ook de Staten van Curaçao.
Waar vind ik de adviezen?
De adviezen die openbaar zijn kunt u op deze website vinden.
Adviezen van de Raad van Advies: Wat gebeurt daarmee?
Wanneer het advies door de regering is gevraagd dan stuurt de Raad het advies aan de regering toe. Als het een ontwerp landsbesluit, houdende algemene maatregelen, betreft wordt het landsbesluit door de regering vastgesteld. De regering gaat in een apart onderdeel van de nota van toelichting bij dat landsbesluit in op het advies van de Raad. Uit dat onderdeel van de nota van toelichting zal moeten blijken of en in welke mate rekening is gehouden met het advies van de Raad.  Als het een ontwerp landsverordening betreft, stuurt de regering het advies samen met het ontwerp dat al dan niet naar aanleiding van het advies is aangepast, aan de Staten voor behandeling in de Staten. Het komt ook voor dat de Staten advies vragen aan de Raad over een ontwerp landsverordening die door één of meer leden van de Staten aanhangig is gemaakt bij de Staten. In dat geval stuurt de Raad het advies aan de Staten toe, waarna de Staten de ontwerp landsverordening in behandeling kunnen nemen.