no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/01-08

Uitgebracht op : 11/02/2008
Publicatie datum: 11/02/2008

Initiatief-ontwerp-Landsverordening tot wijziging van het Nederlands-Antilliaans Kiesreglement (P.S. 2001, no. 159) (DWJ' 07/687,6133/RNA, RvA no. LV/01-08)

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 20 december 2007 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 11 februari 2008, bericht de Raad u als volgt.

De initiatief-ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van het Nederlands Antilliaans Kiesreglement (P.S. 2001, no. 159) strekt er toe artikel 120 van het Nederlands Antilliaans Kiesreglement in overeenstemming te brengen met artikel 54, tweede lid, van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen, zoals dit artikellid komt te luiden na de wijziging bij de Landsverordening van de 1~e augustus 2007 tot wijziging van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen (P.S. 1955, no. 32) (P.S. 2007, no. 96). De wijziging van de Staatsregeling heeft tot doel maatregelen te treffen die, met het oog op het belang van een goed functioneren van de Staten als controlerend en medewetgevend orgaan, nodig zijn om de Staten een meer onafhankelijke positie te geven ten opzichte van de uitvoerende macht dan thans het geval is. Door de wijziging van artikel 54, tweede lid, van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen (Staatsregeling) bij bovengenoemde landsverordening van 17 augustus 2007, zenden de leden van de Staten voortaan hun ontslag schriftelijk aan de Voorzitter van de Staten in plaats van aan de regering.

Bestudering van het onderhavige initiatief-ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

De Raad heeft op 28 november 2006 advies met kenmerk RvA no. RA/034-06 uitgebracht naar aanleiding van het voorontwerp op de onderhavige initiatief-ontwerp-Iandsverordening.
De Raad had geen bedenkingen over voornoemd initiatief-voorontwerp. De Raad vraagt de bijzondere aandacht van de regering voor artikel 11 van de onderhavige initiatief-ontwerplandsverordening, waarin is bepaald dat deze landsverordening in werking treedt op hetzelfde tijdstip als de Landsverordening tot wijziging van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen (P.S. 1955, no. 32) (P.S. 2007, no. 96). Artikel 111 van laatstbedoelde landsverordeningbepaalt dat zij in werking treedt met ingang van een nader bij landsbesluit te bepalen tijdstip.
In verband met de koppeling die is gemaakt tussen deze landsverordeningen, heeft de Raadin zijn advies d.d. 27 juni 2007 met kenmerk RvA no. RA/019-07 op de initiatief-ontwerplandsverordening tot wijziging van de Staatsregeling van de Nederlandse Antmen (P.S. 1955, no. 32), de regering in overweging gegeven het landsbesluit regelende de inwerkingtreding van laatstgenoemde landsverordening pas vast te stellen nadat de landsverordening strekkende tot wijziging van artikel 120 van het Nederlands-Antilliaans Kiesreglement is vastgesteld. Dit is geadviseerd ter waarborging van een daadwerkelijke uitvoering van de in artikel 11 van de onderhavige initiatief-ontwerp-Iandsverordening opgenomen koppeling. De Raad geeft de regering in overweging hiermee rekening te houden.

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.