no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/011-07

Uitgebracht op : 24/05/2007
Publicatie datum: 24/05/2007

Ontwerp-Iandsverordening houdende de instelling van een Konininkrijksdag als gezamenlijke feestdag voor de Nederlandse Antillen en Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende de instelling van een Koninkrijksdag als gezamenlijke feestdag voor de Nederlandse Antillen (6449/RNA, DWJ' 06/787, RvA no. LV/03-07)

Met verwijzing naar uw verzoek dd. 23 januari 2007 -door de Raad
ontvangen op 14 februari 2007- om het oordeel van de Raad van Advies
inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de
gewone vergaderingen van de Raad op maandag 26 maart 2006 en
maandag 21 mei 2007 bericht de Raad u als volgt.

Aan de orde is:
a. de ontwerp-Iandsverordening houdende de instelling van een
Konininkrijksdag als gezamenlijke feestdag voor de Nederlandse
Antillen en
b. het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen,
houdende instelling van een Koninkrijksdag als gezamenlijke feestdag
voor de Nederlandse Antillen

De onder "a." genoemde ontwerp-Iandsverordening beoogt een aantal
landsverordeningen te wijzigen als gevolg van de instelling van een
Koninkrijksdag als gezamenlijke feestdag voor de Nederlandse Antillen.
Het onder "b." genoemde ontwerp-Iandsbesluit beoogt een aantal
landsbesluiten te wijzigen als gevolg van de instelling van een
Koninkrijksdag als gezamenlijke feestdag voor de Nederlandse Antillen.

Algemeen
Totstandkoming wettelijke regelingen
De Raad vraagt aandacht voor de wijze waarop de wettelijke regelingen
worden opgesteld c.q tot stand worden gebracht.

De Raad constateert dat het de laatste tijd voorkomt dat de Raad in zijn advies moet
constateren dat afwerking van de ontwerp-wet- of regelgeving niet zorgvuldig is
geschied. Er zijn veel redactionele, taal- en spellingsfouten, waardoor de Raad vaak als
corrector moet optreden.
De Raad is zich ervan bewust dat veel wet- en regelgeving door de ambtelijke diensten
onder tijdsdruk tot stand moet worden gebracht, maar benadrukt nogmaals dat gewaakt
moet worden voor behoud van kwaliteit van wetgeving.

Reactie van de eilandgebieden en andere adviesinstanties
Uit de brief van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, aan de Minister van
Onderwijs en Cultuur gedateerd 26 oktober 2007 wordt aangegeven dat een aantal
entiteiten geconsulteerd moesten worden zijnde de eilandgebieden, de Centrale
Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken en de Directie Financiën.
De Raad merkt op dat hij dd. 21 mei alleen in het bezit is van een reactie zijdens het
eilandgebied Sint Maarten en de Directie Financiën. Van de andere entiteiten, zoals
reeds hierboven aangegeven, heeft de Raad nog geen adviezen mogen ontvangen.
De Raad hecht er aan als laatste adviesorgaan te kunnen beschikken over alle relevante
adviezen, teneinde deze in zijn beraadslaging te kunnen betrekken.

Instelling Koninkrijksdag
Bij Landsbesluit van de 11 oktober 1996, no. 40 is de "Dag van de Nederlandse Antillen"
vastgesteld die jaarlijks valt op 21 oktober. Vanaf 21 oktober 1997 is de "Dag van de
Nederlandse Antillen" als officiële dag ingesteld.
In plaats van de "Dag van de Nederlandse Antillen" wil de regering een nieuwe
gezamenlijke feestdag invoeren die aangeduid wordt als "Koninkrijksdag". Deze
feestdag zal dan op 15 december gevierd moeten worden.
In Nederland is in 2004 het vijftigjarig bestaan van het Statuut herdacht. In 2005 en 2006
vonden plaats de culturele vieringen van Koninkrijksdag in de vorm van een
Koninkrijksconcert. Met deze jaarlijkse gedenkingen wordt de koninkrijksrelatie tussen
Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba op een culturele wijze belicht. Deze
gedenkingen vinden echter alleen plaats in Nederland.
In verband met de gemaakte keuze van de bevolkingen van de eilandgebieden van de
Nederlandse Antillen om onderdeel te blijven uitmaken van het Koninkrijk der
Nederlanden, acht de Regering het gewenst om een koninkrijksdag in te voeren.
De Raad juicht toe het initiatief door de regering om ook in de Nederlandse Antillen
Koninkrijksdag te vieren.

Bestudering van de onderhavige ontwerpen heeft de Raad verder aanleiding gegeven
de hiernavolgende opmerkingen te plaatsen.

De ontwerp-Iandsverordening houdende de instelling van een Konininkrijksdag
als gezamenlijke feestdag voor de Nederlandse Antillen
Het opschrift
De Raad constateert dat in bovenstaande ontwerp-Iandsverordening aangegeven wordt
dat het te vieren feestdag een gezamenlijke feestdag dient te zijn.
De Raad is van oordeel dat het woord "gezamenlijk" in de regeling weggelaten dient te
worden aangezien een gezamenlijke feestdag op het niveau van het Land toch per
definitie een feestdag is voor alle eilandgebieden van de Nederlandse Antillen.

In de ontwerp-Iandsverordening ontbreken de respectievelijke Publicatiebladnummers
en dienen deze alsnog opgenomen te moeten worden. De Raad verwijst in deze naar de
Algemene termijnlandsverordening, de Arbeidsregeling 2000, het Wetboek van
Koophandel van de Nederlandse Antillen en de Regeling Ambtenarenrechtspraak 1951.
In artikel 42, vierde lid, van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B.
1964, no. 159) en artikel 6, onderdeel g, van de Landsverordening rechtspositie
Kustwacht (P.B. 1997, no. 212) is een grondslag geschapen om bij landsbesluit de
Koninkrijksdag aan te wijzen als feestdag. Aangezien het de bedoeling is om elk jaar
(structureel) 15 december als feestdag aan te merken, geeft de Raad de Regering in
overweging om ook beide genoemde landsverordeningen te wijzigen ten einde
Koninkrijksdag expliciet in voormelde artikelen te noemen.
De Raad geeft verder in overweging om na te gaan of er in dit kader nog andere
wetswijzigingen dienen plaats te vinden.
De Raad vraagt zich overigens af, of Koninkrijksdag de beste benaming is. In deze
wordt aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld de benaming "Dag van het Koninkrijk" .

Het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende instelling
van een Koninkrijksdag als gezamenlijke feestdag voor de Nederlandse Antillen
Het opschrift
De Raad constateert dat in bovenstaande aangeboden ontwerp-regeling aangegeven
wordt dat het te vieren feestdag een gezamenlijke feestdag dient te zijn.
De Raad is van oordeel dat ook hier het woord "gezamenlijk" in de regeling weggelaten
dient te worden aangezien een gezamenlijke feestdag op het niveau van het Land toch
per definitie een feestdag is voor alle eilandgebieden van de Nederlandse Antillen.
Daarnaast is de Raad van mening dat het opschrift van het ontwerp-Iandsbesluit
gewijzigd dient te worden in het "Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot
wijziging van regelingen in verband met de invoering van een Koninkrijksdag als
feestdag voor de Nederlandse Antillen".
Overigens vraagt de Raad zich af, of Koninkrijksdag de beste benaming is. In deze
wordt aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld de benaming "Dag van het Koninkrijk".

In bovengenoemde ontwerp-Iandsbesluit ontbreken ook de respectievelijke
Publicatiebladnummers en dienen deze alsnog opgenomen te worden. De Raad verwijst
in deze naar het Besluit rechtspositie Korps Politie Nederlandse Antillen 2000 en het
Werkliedenreglement 1944.

De nota van toelichting
In de nota van toelichting op het ontwerp-Iandsbesluit houdende algemene maatregelen
houdende instelling van een Koninkrijksdag als gezamenlijke feestdag voor de
Nederlandse Antillen, wordt aangegeven dat er voor is gekozen om Koninkrijksdag te
vieren op 15 december omdat Koninkrijksdag al eerder als feestdag op 15 december is
gevierd, namelijk na de aanvaarding van het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden in 1954. In verband met de behoefte van ieder eilandgebied aan een eigen
feestdag is deze eerder gevierde Koninkrijksdag medio jaren tachtig afgeschaft.
De Raad vraagt zich af of 15 december vroeger niet als "Statuutdag" werd gevierd.

Overigens kan de Raad zich met de onderhavige ontwerp-Iandsverordening en memorie
van toelichting verenigen en geeft de Regering in overweging de ontwerp landsverordening bij de Staten in te dienen nadat met vorenstaande opmerkingen
rekening zal zijn gehouden.
Inzake het ontwerp-Iandsbesluit en de nota van toelichting kan de Raad zich met de
inhoud en doelstelling van het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene
maatregelen, verenigen en geeft in overweging conform de in het ontwerp opgenomen
voorstellen te besluiten, nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn
gehouden.

Willemstad, 24 mei 2007