no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/019-07

Uitgebracht op : 27/06/2007
Publicatie datum: 27/06/2007

Initiatief-ontwerp-Iandsverordening tot wIJziging van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen (P.B. 1955, no. 32) (Zitting 2006-20072907) (Gewijzigd ontwerp naar aanleiding van het voorlopig advies van de Raad van Advies en het gevoelen van de Regering van het Koninkrijk) (DWJ'07/153, 1413/RNA, RvA no. LVI 08-07).

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 3 mei 2007 om het oordeel
van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de
behandeling ervan in de gewone vergadering van de Raad van Advies
op maandag 18 juni 2007 bericht de Raad u als volgt.

Aan de orde is de initiatief-ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de
Staatsregeling van de Nederlandse Antillen (P.B. 1955, no. 32) (Zitting
2006-2007-2907) (Gewijzigd ontwerp naar aanleiding van het voorlopig
advies van de Raad van Advies en het gevoelen van de Regering van
het Koninkrijk).
Het onderhavige initiatief-ontwerp heeft tot doel het treffen van
maatregelen die, met het oog op het belang van een goed functioneren
van de Staten van de Nederlandse Antillen als controlerend en
medewetgevend orgaan, nodig zijn om de Staten een meer
onafhankelijke positie te geven ten opzichte van de uitvoerende macht
dan thans het geval is.

De Raad heeft op 27 oktober 2005 advies (RvA no. RAl017-05)
uitgebracht naar aanleiding van het voorontwerp op het onderhavige
initiatief-ontwerp. In het genoemde advies heeft de Raad de
initiatiefnemers in overweging gegeven, om "de Gouverneur" in het
tweede en vierde lid van artikel 32 van de Staatsregeling te vervangen door "de Regering". In de goedgekeurde initiatief- ontwerp-Iandsverordening is
echter geen rekening gehouden met voormelde overweging.
Aangezien de voorgestelde wijziging niet is aangebracht zal, naar het oordeel
van de Raad, bij de inwerkingtreding van de landsverordening in artikel 32 van
de Staatsregeling qua woordgebruik een discrepantie ontstaan. Immers in
artikel 32, derde lid, van de Staatsregeling is het woord "Regering" opgenomen
en in het vierde lid het woord "de Gouverneur". Verder is op de vijfde pagina
van memorie van toelichting in de laatste alinea van het onderdeel "Het
(voorlopig) Advies van de Raad van Advies" opgenomen dat voornoemde
wijziging in de ontwerp-Iandsverordening is aangebracht, terwijl dit niet het
geval is.
De Raad geeft de regering in overweging om bij de eerstvolgende gelegenheid
voornoemde wijziging alsnog aan te brengen in artikel 32, tweede en vierde lid,
van de Staatsregeling.

De Raad heeft in het advies van 27 oktober 2005 ook opgemerkt, dat het
voorstel van de initiatiefnemers tot wijziging van artikel 120 van het
Nederlands-Antilliaans Kiesreglement (P.S. 2001, no. 159) gelijktijdig met het
voorontwerp van de onderhavige initiatief-ontwerp-Iandsverordening voor
advies aangeboden had moeten worden, zodat het Nederlands-Antilliaans
Kiesreglement gelijktijdig kon worden aangepast.
Op de vijfde pagina van de memorie van toelichting van de onderhavige
initiatief-ontwerp-Iandsverordening geven de initiatiefnemers als reactie op
deze opmerking dat niet zozeer de gelijktijdige aanpassing belangrijk is, doch
dat het wel noodzakelijk is dat de ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van
het Nederlands-Antilliaans Kiesreglement gelijktijdig met de onderhavige
initiatief-ontwerp-Iandsverordening in werking treedt.
De Raad heeft op 27 september 2006 het voorontwerp op de initiatief-ontwerplandsverordening
tot wijziging van het Nederlands-Antilliaans Kiesreglement
(PB. 2001, no. 159) (Zitting 2006-2007-3202) voor advies ontvangen en heeft
hierover advies uitgebracht op 28 november 2006 (RvA no. RA/034-06).
In artikel 11 van het laatstgenoemde voorontwerp is opgenomen dat deze
landsverordening in werking treedt op het tijdstip waarop de Landsverordening
tot wijziging van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen (PB. 1955, no.
32) in werking treedt. De inwerkingtreding van de wijziging van artikel 120 van
het Nederlands-Antilliaans Kiesreglement wordt op deze wijze gekoppeld aan
de datum van inwerkingtreding van de wijziging van de Staatsregeling.
Artikel 111 van de initiatief-ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de
Staatsregeling van de Nederlandse Antillen (PB. 1955, no. 32) (Zitting 20062007-
2907) bepaalt dat deze landsverordening in werking treedt met ingang
van een nader bij landsbesluit te bepalen tijdstip.
De Raad geeft de regering in overweging het landsbesluit regelende de
inwerkingtreding van de landsverordening tot wijziging van de Staatsregeling pas vast te stellen nadat de landsverordening strekkende tot wijziging van
artikel 120 van het Nederlands-Antilliaans Kiesreglement is vastgesteld. De
door de Raad aanbevolen volgorde is belangrijk omdat op deze wijze de
koppeling, zoals bedoeld in artikel 11 van de initiatief-ontwerp-Iandsverordening
tot wijziging van het Nederlands-Antilliaans Kiesreglement (P.S. 2001, no. 159),
daadwerkelijk geëffectueerd kan worden.

De Raad geeft de regering in overweging de initiatief-ontwerp-Iandsverordening
vast te stellen, nadat rekening is gehouden met vorenstaande opmerkingen.

Willemstad, 27 juni 2007