no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/021-07

Uitgebracht op : 03/10/2007
Publicatie datum: 03/10/2007

Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende goedkeuring van de indicatoren, opgenomen in "Bijlage 0", zoals bij Ministeriêle Beschikking met algemene werking van de aste mei 2007 (P.B. 2007, no. 33) tot wijziging van de Beschikking indicatoren ongebruikelijke transacties aan laatstgenoemde beschikking toegevoegd en de bijbehorende nota van toelichting (OWJ'07/150, 584a/RNA, OWJ'05/532, OWJ'051735, 555/RNA, 5717/RNA, LB/07-07).

Met verwijzing naar uw verzoek d.d. 3 mei 2007 om een oordeel van de Raad
van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de
vergadering d.d. 1 oktober 2007, bericht de Raad u als volgt.

Aan de orde is het ontwerp-Iandsbesluit houdende algemene maatregelen,
houdende goedkeuring van de indicatoren, opgenomen in "Bijlage 0", zoals bij
Ministeriêle Beschikking met algemene werking van de aste mei 2007 (P.B.
2007, no. 33) tot wijziging van de Beschikking indicatoren ongebruikelijke
transacties aan laatstgenoemde beschikking toegevoegd en de bijbehorende
nota van toelichting.
Het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit strekt ertoe om de in Bijlage 0
opgenomen indicatoren, toegevoegd aan de Ministeriële beschikking met
algemene werking van de asje mei 2007 tot wijziging van de Beschikking
indicatoren ongebruikelijke transacties (P.B. 2007, no. 33), goed te keuren.

Adviezen
Uit de overgelegde stukken heeft de Raad er kennis van genomen dat de
Begeleidingscommissie MOT, bedoeld in artikel 16 van de Landsverordening
melding ongebruikelijke transacties (P.B. 1996, no. 21), in zijn brief d.d. 15
september 2005, no. AZ-672, blijk heeft gegeven in te kunnen stemmen met de
nieuwe indicatoren.

Ook heeft de Directie Financiën adviezen d.d. 2 februari 2007 (no. F454) en 7 maart 2007 (no.
F454) uitgebracht, waarin wordt aangegeven dat invoering van het een en ander geen
financiële consequenties voor het Land meebrengt. Zulks is ook vermeld in de toelichting
behorende bij bovenaangehaalde Ministeriële beschikking met algemene werking van de aSle
mei 2007.

Technische opmerkingen
Het ontwerp-Iandsbesluit

De Raad merkt op dat in de considerans de vindplaats van de Landsverordening melding
ongebruikelijke transacties "(P.B. 1996, no. 21)" ontbreekt.
In het ontwerp-Iandsbesluit wordt telkens de aanduiding "Ministeriële Beschikking" gebruikt.
De Raad merkt op dat het woord "Beschikking" niet met een hoofdletter dient te worden
geschreven.
Verder merkt de Raad op dat de aanduiding van de vindplaats "(P.B. 2007, no. 33)" in de
citeertitel van de regeling – welke in het opschrift en het lichaam van de regeling, alsmede in
de nota van toelichting voorkomt – op de verkeerde plaats is opgenomen. Deze dient telkens
achter het woord "transacties" te worden geplaatst.
In artikel 2 dient achter het woord "Publicatieblad" een komma te worden geplaatst.

De nota van toelichting
Om in lijn te blijven met de kop op de tweede pagina van de nota van toelichting, wil de Raad
de regering in overweging geven om na het opschrift, de tekst aan te laten vangen met een
volgende kop luidende "1. Algemeen". Vóór de kop "Financiële paragraaf' is het dan gewenst
het cijfer "2." te plaatsen.
In de zin in de vierde alinea op de eerste pagina die begint met "Gelet op het specifieke
karakter….", staat een passage tussen haakjes. De Raad stelt voor om deze passage als een
afzonderlijke zin op te nemen.
De vijfde alinea op de eerste pagina vangt aan met "Bij Ministeriële Beschikking met
algemene maatregelen ". De Raad merkt op dat in plaats van het woord "maatregelen" het
woord "werking" in deze regel moet staan.
Tot slot wil de Raad de regering aanbevelen om de verschillende taalkundige oneffenheden
die in deze nota van toelichting voorkomen, te corrigeren.

Bijlage D
De Raad beveelt de regering aan om een nieuwe Bijlage D op te stellen, aangezien in de
bestaande Bijlage D, onder "voor alle indicatoren geldt", een opsomming wordt gegeven die
niet volledig juist is. De tweede regel van de opsomming is volgens de Raad namelijk niet ter
zake aangezien in de Bijlage D geen bedragen worden genoemd. De Raad geeft de regering
in overweging om in de nieuw te ontwerpen Bijlage D deze tweede regel te schrappen.
De Raad kan zich overigens met de inhoud en doelstelling van het ontwerp-Iandsbesluit,
houdende algemene maatregelen, en de nota van toelichting verenigen en geeft de regering in overweging om te besluiten conform de daarin opgenomen voorstellen, nadat met vorenstaande
opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 3 oktober 2007