no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/023-07

Uitgebracht op : 24/08/2007
Publicatie datum: 24/08/2007

Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wIJziging van het Landsbesluit versterking budgetdiscipline eilandgebieden (P.B. 2001, no. 110) (DWJ'04/692-b, 2670/RNA, LB/08-07).

Naar aanleiding van uw aanvraag om het oordeel van de Raad van
Advies dd. 5 juni 2006 inzake bovengenoemd onderwerp en de
behandeling hiervan in de gewone vergadering van de Raad van Advies
op maandag 6 augustus 2007 bericht de Raad van Advies u als volgt.

Aan de orde is het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene
maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit versterking
budgetdiscipline eilandgebieden (P.B. 2001, no. 110).
Het onderhavige ontwerp strekt ertoe een aantal begrippen te weten
"overschrijding", "meevaller" en "tegenvaller" gerelateerd aan het ontwerp
te definiëren. Dit wordt noodzakelijk geacht in verband met de
onduidelijkheid die is ontstaan ter zake de betekenis van deze begrippen.
Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele verouderde
begrippen te vervangen.
Voorts strekt het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit ertoe om uitdrukkelijk
te bepalen over welke periode inzicht in de financiële gevolgen van
wetgevende en andere maatregelen voor een eilandgebied moet worden
verschaft.

Het ontwerp
De Raad vraagt aandacht voor de definitie van het begrip "overschrijding"
zoals opgenomen in onderdeel A van artikel I.
De Raad is van oordeel dat in de gehanteerde definitie voor het begrip
"overschrijding" niet genoeg recht wordt gedaan aan het "preventieve
karakter" met betrekking tot begrotingstekorten oftewel de definitie draagt
niet zozeer bij aan de budgetdiscipline en het beheersen van de
overheidsfinanciën.

De Raad geeft dan ook in overweging de volgende definitie te hanteren: "Een dreigende
hogere realisatie van uitgaven of verplichtingen dan in de landsverordening tot
vaststelling van de begroting is toegestaan." In deze definitie wordt immers gesproken
van een "dreiging" van overbesteding.

In dit kader geeft de Raad, de regering in overweging om, rekening houdende met de
voorgestelde nieuwe definitie van het begrip "overschrijding", de artikelen in het
Landsbesluit versterking budgetdiscipline eilandgebieden, waarin gerefereerd wordt aan
genoemd begrip, aan te passen. Aangezien de voorgestelde nieuwe definitie slechts
uitgaat van een dreiging van een overschrijding stelt de Raad voor om het ontwerp
dienovereenkomstig aan te passen en bijvoorbeeld in artikel 5 van het Landsbesluit
versterking budgetdiscipline eilandgebieden de zinsnede "of dreigingen daartoe" te
schrappen.

In onderdeel B van artikel I van het ontwerp wordt voorgesteld de zinsnede "ook op
termijn" in artikel 3 van het Landsbesluit versterking budgetdiscipline eilandgebieden te
vervangen door een vrij lange zinsnede waardoor de tekst van dit artikel onduidelijk
wordt. De Raad geeft de Regering in overweging de tekst dusdanig aan te passen opdat
geen verwarring zal optreden.

Overigens vraagt de Raad aandacht voor de wetstekst van het Landsbesluit versterking
budgetdiscipline eilandgebieden, in het bijzonder artikel 2, tweede lid, en artikel 3 waarin
de zinsnede "door de eilandsraad laatstelijk goedgekeurde" voorkomt. Naar het oordeel
van de Raad dient deze zinsnede te worden weggelaten aangezien een vastgestelde
wettelijke regeling, in casu een eilandsverordening tot vaststelling of wijziging van de
begroting, pas in werking kan treden na afkondiging of wanneer een ander tijdstip voor
de afkondiging is vastgesteld. Er dient rekening te worden gehouden met de geldende
begroting.

Overigens kan de Raad zich met de inhoud en doelstelling van het onderhavige
ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, verenigen en geeft in
overweging conform de in het ontwerp opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met
vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 24 augustus 2007