no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/03-08

Uitgebracht op : 06/02/2008
Publicatie datum: 06/02/2008

a. Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 1b en a, zesde en zevende lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering (690a/RNA-a); b. Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel a, tweede en vijfde lid, van de Landsverordening Ongevallenverzekering (690a/RNA-b); c. Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 11, zevende lid, en 29, zesde lid, van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering en tot vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van genoemde landsverordening (690a/RNA-c); d. Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 7, tweede lid, 7a, negende lid, en 26, zesde lid, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (690a/RNA-d); e. Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 21 ste december 1965 ter uitvoering van artikel 26 lid 7 van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en artikel 29 lid 7 van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (690a/RNA-e); (DWJ'07n71, RvA no. LB/019-07)

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 13 december 2007, door de Raad?ontvangen d.d. 1a december 2007, om het oordeel van de Raad van Advies inzake?bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de?Raad van Advies d.d. 21 januari 200a bericht de Raad u als volgt.

De onderhavige ontwerp-Iandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, hebben tot?doel, de bedragen – waaronder pensioenbedragen en premie-inkomensgrenzen – en het?premiepercentage van de betreffende sociale verzekeringen voor het jaar 2008 aan te?passen op basis van de ontwikkelingen van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie?over de periode augustus 2006 tot en met augustus 2007.

Bestudering van de onderhavige ontwerp-Iandsbesluiten, houdende algemene?maatregelen, en de bijbehorende nota's van toelichting geeft de Raad aanleiding tot het?maken van de navolgende opmerkingen.

?Inhoudelijke opmerkingen

?De ontwerp-Iandsbesluiten, houdende algemene maatregelen?
Algemeen?

De onderhavige landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, zullen op een later?tijdstip dan 1 januari 2008 kunnen worden uitgevaardigd. Dit laatste gegeven maakt?volgens de Raad een aanpassing van de datum van inwerkingtreding van de onderhavige?ontwerp-Iandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, noodzakelijk. De Raad geeft?de regering dan ook in overweging de inwerkingtredingsbepaling van de onderscheiden?ontwerp-Iandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, als volgt te laten luiden: "Dit?landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het?Publicatieblad, waarin het geplaatst is, en werkt terug tot en met 1 januari 2008."?Aangezien de verhoging van de premie-inkomensgrenzen belastend is, geeft de Raad de?regering in overweging, in de nota's van toelichting te onderbouwen waarom in casu?terugwerkende kracht niet bezwaarlijk is. ?

Ad. c, den e.?

De regering heeft een zekere begrenzing ingebouwd in het in de Landsverordening?Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) en de Landsverordening Algemene?Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) geregelde verzekeringsstelsel, om?te voorkomen dat er een te sterke wanverhouding ontstaat tussen te betalen premie?enerzijds en te ontvangen uitkering anderzijds. Bedoelde begrenzing is gerealiseerd door?de vaststelling van premie-inkomensgrenzen. Onderscheiden kunnen worden drie premieinkomensgrenzen,?te weten:?

  1. de benedengrens: de benedengrens is de in de artikelen 26, vierde lid, van de?Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en 29, vierde lid, van de?Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering vastgestelde premieinkomensgrens?waar beneden geen premie wordt geheven. De benedengrens voor het?jaar 2008 is vastgesteld door de toepassing van de stijging van het prijsindexcijfer van de?gezinsconsumptie van 3% op het bedrag laatstelijk met ingang van 1 januari 2007?vastgesteld bij Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 14de juni 2007?(P.B. 2007, no. 52).?
  2. de bovengrens: de bovengrens is de premie-inkomensgrens, bedoeld in de artikelen?26, derde lid, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en 29, derde?lid, van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering, waar boven?geen premie wordt geheven. De in P.B. 2006, no. 100, afgekondigde Landsverordening tot?wijziging van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.S. 1965, no. 194)?voorziet in artikel V, tweede lid, jo artikel I, onderdeel C, en artikel 11, onderdeel C, in een?stijging van de genoemde bovengrens naar NAF. 72.000,- met ingang van 1 januari 2008?(een zogenaamde autonome stijging).?
  3. de premie-inkomensgrens, vastgesteld in artikel 26, vijfde lid, van de Landsverordening? Algemene Ouderdomsverzekering en artikel 29, vijfde lid, van de Landsverordening? Algemene Weduwen- en wezenverzekering. Sedoelde premie-inkomensgrens, het tweede?bedrag (hoogste bedrag) in de genoemde artikelen geldt als een bovengrens voor de?groep verzekerden, die niet of niet het gehele kalenderjaar in dienstbetrekking werkzaam?zijn en wier inkomen per jaar meer dan de bij of krachtens de artikelen 26, vierde lid, van?de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en 29, vierde lid, van de?Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering vastgestelde premieinkomensgrens?(z.g. benedengrens) doch minder dan de eerder genoemde premieinkomensgrens?bedraagt. De Raad heeft kunnen opmaken, dat de premie-inkomensgrens,?genoemd onder 3, voor het jaar 2008 wordt bepaald, door die voor de periode 2007 te?verhogen met een bedrag gelijk aan het bedrag waarmee de bovengrens (genoemd onder?1) voor de periode 2008 is gestegen ten opzichte van die voor de periode 2007: NAF.?72.000,– -/- NAF. 49.745,83,- = NAF. 22.254.17. Het voorgaande houdt in, dat de?premie-inkomensgrens, genoemd onder 3, evenals de bovengrens autonoom is verhoogd,?terwijl daarvoor, volgens de Raad, geen wettelijke basis is. Zoals door de Raad eerder?gesteld, voorziet de in P.S. 2006, no. 100 afgekondigde Landsverordening tot wijziging?van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.S. 1960, no. 83) en de?Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.S. 1965, no. 194)?slechts in een autonome stijging van de bovengrens. Het gestelde op pagina 5, laatste?alinea, van de nota van toelichting van het ontwerp, genoemd onder C., en de laatste?alinea van hoofdstuk 2 op pagina 4 van de nota van toelichting van het ontwerp, genoemd?onder d., is naar de mening van de Raad dan ook niet juist. Naar het oordeel van de Raad?dient ook de premie-inkomensgrens, genoemd onder 3, voor het jaar 2008 te worden?vastgesteld met toepassing van de eerder genoemde 3% indexering. Ook de bedragen in?de "gliding seale" behorende bij de artikelen 26, vijfde lid, van de Landsverordening? Algemene Ouderdomsverzekering en 29, vijfde lid, van de Landsverordening Algemene ?Weduwen- en wezenverzekering dienen volgens de Raad conform de genoemde 3%?indexeringsnorm te worden aangepast met als plafond het met 3% geïndexeerde bedrag?van de premie-inkomensgrens, genoemd onder 3.?

Bij een eventuele toekomstige aanpassing van de premie-inkomensgrens, genoemd onder?3, dient volgens de Raad de relatieve verhouding tussen de premie-inkomensgrens, ?bedoeld in artikel 26, derde lid, van de Landsverordening Algemene ?Ouderdsomsverzekering respectievelijk artikel 29, derde lid, van de Landsverordening?Algemene Weduwen- en wezenverzekering, en die bedoeld in artikel 26, vijfde lid, van de ?Landsverordening Algemene Ouderdsomsverzekering respectievelijk artikel 29, vijfde lid,?van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering te worden?aangehouden, en niet, zoals in de betreffende ontwerpen, het absolute verschil tussen?voormelde premie-inkomensgrenzen. ?

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard ?

De Raad acht het gewenst een aantal opmerkingen van wetstechnische en redactionele?aard ten aanzien van de onderhavige ontwerp-Iandsbesluiten, houdende algemene ?maatregelen, en de daarbij behorende nota's van toelichting te maken. Deze opmerkingen zijn niet uitputtend. De Raad geeft de regering in overweging om de ontwerplandsbesluiten, ?houdende algemene maatregelen, en de daarbij behorende nota's van ?toelichting aan een nadere "screening" te onderwerpen om overige onvolkomenheden van? wetstechnische en redactionele aard te herstellen. ?

Algemeen?

De punt in duizendtallen wordt niet consequent in alle bedragen geplaatst. De Raad geeft?de regering in overweging de punt in de duizendtallen te laten plaatsen.

?Hoofdstuk "2. De berekening van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie" van de?nota van toelichting behorende bij de ontwerpen, genoemd onder a tot en met d, en ?hoofdstuk "1. Algemeen" van de nota van toelichting behorende bij het ontwerp, genoemd ?onder e, waarin aangegeven is welke periode bepalend is voor de berekening van de?stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie moet worden aangepast. De ?daarin opgenomen woorden "over de periode van augustus 2006 tot en met augustus?2007" moeten worden vervangen door de woorden "voor de maand augustus 2006 ten ?opzichte van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2007". ?

Ad a. en b

?Volgens de Raad dient in de eerste alinea op pagina 4 van de nota van toelichting van het? ontwerp, genoemd onder a., de woorden "De Sociale Verzekeringsbank (SVB) acht het? gewenst" te worden vervangen door "De regering acht het gewenst". Het is namelijk de? regering die het beleid terzake bepaalt.
?Dezelfde opmerking geldt voor genoemde woorden in de laatste alinea op pagina 1 van de ?nota van toelichting van het ontwerp, genoemd onder b.

?De alinea op pagina 4 van de nota van toelichting van het ontwerp, genoemd onder a., die ?begint met de woorden "Het aanhouden van één premie-inkomensgrens" is naar het? oordeel van de Raad niet duidelijk. De Raad geeft de regering dan ook in overweging?deze alinea anders te (doen) formuleren.?
Dezelfde opmerking geldt ook voor de genoemde woorden in de laatste alinea op pagina 1?van de nota van toelichting van het ontwerp, genoemd onder b.

?In de nota van toelichting van het ontwerp, genoemd onder a., dient in de tweede regel?van hoofdstuk "4. Financiële gevolgen" achter het woord "premie opbrengsten" het woord?"op" worden opgenomen.

?Ad c. en d.?

Naar het oordeel van de Raad dient op pagina 5 van de nota van toelichting van het?ontwerp genoemd onder C., het woord "meer", in de vierde regel van de alinea die begint?met "Van verzekerden", vervangen te worden door "minder".?
Dezelfde opmerking geldt voor genoemd woord in de vierde regel van de? overeenkomstige alinea op pagina 4 van de nota van toelichting van het ontwerp genoemd ?onder d. ?

Ad e.?

In de nota van toelichting dient in hoofdstuk "1. Algemeen" in de zevende en achtste regel?het woord "economische" vervangen te worden door het woord "economisch".?
Aan het eind van de negende regel is het woord "premie" opgenomen. Volgens de Raad dient het woord "premie" te worden vervangen door het woord "uitkering".

Concluderend kan de Raad zich met de inhoud en doelstelling van de onderhavige ontwerp-Iandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, verenigen en geeft de regering?in overweging conform de in de ontwerpen opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met? vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

?Willemstad, 6 februari 2008