no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/03-12-LV

Uitgebracht op : 11/04/2012
Publicatie datum: 11/04/2012

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Eilandsverordening Passagiersfaciliteitengelden 1988 en de Eilandsverordening landings- en parkeergelden (zaaknummer 2011/093940)

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Eilandsverordening Passagiersfaciliteitengelden 1988 en de Eilandsverordening landings- en parkeergelden 
(zaaknummer 2011/093940)

Advies:  Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 6 februari 2012 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 2 april 2012, bericht de Raad u als volgt.

De ontwerplandsverordening tot wijziging van de Eilandsverordening Passagiersfaciliteitengelden 1988 en de Eilandsverordening landings- en parkeergelden strekt ertoe het stellen van regels inzake de uitgangspunten en de methode voor de bepaling van de passagiersfaciliteitengelden en de landings- en parkeergelden alsmede het vaststellen van de tarieven daarvoor bij gedelegeerde regelgeving mogelijk te maken.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

1. Algemeen
Het proces van regelgeving doorloopt een lange weg. Een eerste, maar belangrijke stap daarin is de voorbereiding en conci¬piëring van het ontwerp door de wetgevings- en beleids¬ambte¬naren van de ministeries, wanneer de beslissing op bestuurlijk niveau om een bepaald onderwerp wettelijk te regelen is genomen. Het is belangrijk dat reeds bij de aanvang van deze voorbereidingsfase steeds op een zorgvuldige wijze aan¬dacht wordt gegeven aan de eisen van kwaliteit waaraan een (ontwerp-)wettelijke regeling moet voldoen.
De ervaring met de praktijk tot nu toe geeft de Raad wel aanleiding om op te merken dat de te betrachten zorgvuldigheid nog kan worden aangescherpt. De aan de Raad overgelegde ontwerpen van wettelijke regelingen bevatten nog te vaak relatief veel wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. Bij het uitbrengen van zijn advies doet de Raad daar ook steeds melding van aan de hand van een aantal voorbeelden. Een meer zorgvuldige aanpak bij de ambtelijke voorbereiding kan hier verbetering in brengen.
Ook voor wat betreft de aan de Raad overgelegde tekst van het onderhavige ontwerp, moet de Raad constateren dat men bij de voorbereiding nog wat slordig te werk gaat. De overgelegde tekstversie bevat namelijk nog talloze aanduidingen en kanttekeningen die kennelijk als hulpmiddel in de tekst worden opgenomen bij de toepassing van het revisie-onderdeel “Track Changes” van het tekstverwerkingsprogramma Word. Hoewel met het oog op de revisie van teksten in bewerking, dit heel handig kan zijn, horen dergelijke aanduidingen en kanttekeningen niet voor te komen in de ultieme tekstversie van het ambtelijk geconcipieerde ontwerp. De tekst die de regering ter advisering aan de Raad wil voorleggen moet ontdaan zijn van alle onnodige
aanduidingen en kanttekeningen. De ontwerptekst moet dus worden opgeschoond, alvorens het ontwerp aan de Raad van Ministers ter behandeling wordt voorgelegd teneinde een beslissing uit te lokken om het advies van de Raad van Advies daaromtrent te vragen.
De Raad adviseert de regering bij het aanhangig maken van een adviesverzoek bij de Raad met het vorenstaande rekening te houden.

2. Taken van het Bureau Telecommunicatie en Post
Blijkens de memorie van toelichting behorende bij het ontwerp (pagina 2, eerste tekstblok) heeft de Raad van Ministers besloten het BTP te belasten met het reguleren van de tarieven (pagina 2, eerste tekstblok). In aanmerking genomen dat ingevolge onderdeel C van de voorgestelde artikelen I en II de tarieven van de passagiersfaciliteitengelden en landings- en parkeergelden bij ministeriele regeling met algemene werking worden vastgesteld, is het voor de Raad niet duidelijk wat onder “reguleren van de tarieven door het BTP” precies dient te worden verstaan.
De Raad adviseert de memorie van toelichting op genoemd punt te verduidelijken.

Volgens de memorie van toelichting moet hogergenoemde taakstelling van het BTP nog wettelijk worden verankerd. Het toekennen van bovengenoemde taak aan het BTP zal tot gevolg hebben dat de taken die additioneel aan het BTP zijn toegekend en die niet wettelijk verankerd zijn zullen toenemen.
De Raad adviseert om zo snel mogelijk bovengenoemde taken die aan het BTP zijn toegekend, bij of krachtens landsverordening te regelen.

3. De begrippen “transito-passagier” en “transfer-passagier”
Onder “transito-passagier” wordt ingevolge artikel 1, onderdeel c, van de Eilandsverordening Passagiersfaciliteitengelden 1988 verstaan: een vertrekkende passagier die afkomstig is van een andere luchthaven en op de Aeropuerto Hato aankomt en deze luchthaven binnen 24 uur met dezelfde vlucht waarmee hij is aangekomen, verlaat. De Raad vindt dat genoemd begrip niet duidelijk is omschreven. Een vlucht eindigt immers bij het landen en kan niet worden gecontinueerd. In artikel I, onderdeel A, van het ontwerp wordt voorgesteld om genoemde omschrijving zodanig aan te passen dat het verschil met het begrip “transito-passagier” direct duidelijk is. Uit artikel I, onderdeel A, volgt dat het verschil met “transito-passagier” is dat de “transfer-passagier” na aankomst uit een andere luchthaven Aeropuerto Hato binnen 24 uur verlaat maar met een andere vlucht dan waarmee hij is aangekomen. Ook de nieuwe begripsomschrijving vindt de Raad niet duidelijk.
De Raad adviseert om het begrip “transito-passagier” zodanig te omschrijven dat duidelijk is dat het gaat om een passagier die, aangekomen per luchtvaartuig en op doorreis zijnde, binnen vierentwintig uren na aankomst met hetzelfde luchtvaartuig zijn reis voortzet. Ook het begrip “transfer-passagier dient zodanig omschreven te worden dat duidelijk is dat het  een passagier betreft die, aangekomen per luchtvaartuig en op doorreis zijnde, binnen vierentwintig uren na aankomst zijn reis onder een ander vluchtnummer of met een ander toestel voortzet.

4. Geconsolideerde teksten
In artikel III van het ontwerp wordt de opdracht aan de regering gegeven om de geconsolideerde teksten van de Eilandsverordening Passagiersfaciliteitengelden 1988 en de Eilandsverordening landings- en parkeergelden, zoals deze luiden na de daarin bij deze landsverordening aangebrachte wijzigingen, te publiceren. Zoals in de memorie van toelichting wordt gesteld, dient daarbij de geconsolideerde tekst met toepassing van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao (hierna: de Overgangsregeling) te worden gewijzigd.
Met het oog op de overzichtelijkheid en toegankelijkheid van de Eilandsverordening Passagiersfaciliteitengelden 1988 en de Eilandsverordening landings- en parkeergelden, adviseert de Raad de regering om zo spoedig mogelijk de geconsolideerde teksten van de Eilandsverordening Passagiersfaciliteitengelden 1988 en de Eilandsverordening landings- en parkeergelden, waarin de aanpassingen, bedoeld in de artikelen 6 en 7B van de Overgangsregeling, en de wijzigingen in deze wijzigingslandsverordening zijn opgenomen, vast te stellen en bekend te maken.

5. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging de ontwerplandsveror-dening bij de Staten in te dienen nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 11 april 2012

de Ondervoorzitter,         de Secretaris,

 

________________        ____________________
mr. C. M. Grüning            mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

 

Bijlage behorende bij het advies van de Raad van Advies, RvA no. RA/03-12-LV

Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

Het ontwerp

Het opschrift
In het opschrift dient vóór “Eilandsverordening Passagiersfaciliteitengelden 1988” het lidwoord “de” te worden ingevoegd.

De considerans
In een considerans wordt de strekking van een wettelijke regeling in hoofdzaak kort weergegeven. In de onderhavige considerans is de reden waarom de Eilandsverordening Passagiersfaciliteitengelden 1988 en de Eilandsverordening landings- en parkeergelden worden gewijzigd niet aangegeven.
De Raad adviseert de strekking van het ontwerp alsnog in de considerans op te nemen.

Artikel I
In artikel I, onderdelen E, G en H dient telkens het woord “koptekst” respectievelijk “kopteksten” te worden vervangen door “opschrift” respectievelijk “opschriften”.

Het in onderdeel E voorgestelde opschrift dient met blokletters te worden geschreven.

Artikel II
In artikel II, onderdeel A, dient het woord “tussen” te worden vervangen door de woorden “de zinsnede”. Ook dient het sluitend aanhalingsteken achter het woord “tarief” te worden geschrapt.

Artikel III
In artikel III, eerste lid, dient na het woord “passagiersfaciliteitengelden” het jaartal “1988”  te worden ingevoegd.

Voetnoot
In voetnoot nr. 1 dient de dubbelepunt te worden vervangen door een puntkomma.
 
De memorie van toelichting

Pagina 1
In het tweede tekstblok onder “I. Algemeen”, eerste volzin, staat dat er bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regels zullen worden gesteld ten aanzien van de uitgangspunten en de methode voor de bepaling van de tarieven. Uit de voorgestelde artikelen I en II, onderdeel C, volgt echter dat er geen ruimte is voor subdelegatie van voornoemde regelgevende bevoegdheid. De Raad adviseert het woord “krachtens” in bovengenoemde volzin te schrappen.

Pagina 2
Uit § 2. “Inhoud van het ontwerp” volgt dat het hoofddoel van het ontwerp is het delegeren van de bevoegdheid tot het vaststellen van de tarieven van de passagiersfaciliteitengelden en het landings- en parkeergeld aan een landsbesluit, houdende algemene maatregelen. Uit de voorgestelde artikelen I, onderdeel C en II, onderdeel C blijkt evenwel dat het vaststellen van genoemde tarieven bij ministeriele regeling met algemene werking dient te geschieden.
De Raad adviseert de memorie van toelichting op bovengenoemd punt aan te passen.

Voorts dient in het tekstblok onder het onderdeel “§2. Inhoud van het ontwerp” in de derde regel het lidwoord “het” vóór het woord “landsbesluit” te worden vervangen door “een”.

Pagina 3
In het tweede tekstblok onder “Onderdeel D” dient in de derde regel het woord “wijzing” te worden vervangen door “wijziging”.

Pagina 4
In de toelichting op artikel I, onderdeel I wordt gesteld dat er vooralsnog ervan wordt uitgegaan dat artikel 5, eerste lid, van de Algemene Overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao niet tevens inhoudt dat de citeertitels van wetgevingsproducten die door het toenmalige eilandgebied Curaçao zijn vastgesteld ook gewijzigd zijn.
Het staat volgens de Raad vast dat de wijziging van de status van een wettelijke regeling niet tevens inhoudt dat de citeertitel van die wettelijke regeling ook wordt gewijzigd.
De Raad adviseert de toelichting op artikel I, onderdeel I met inachtneming van het bovenstaande aan te passen.

Pagina 5
In het eerste tekstblok onder “Onderdeel C” dient in de zesde regel het lidwoord “de” te worden vervangen door “een”.

In de eerste volzin van de toelichting op onderdeel B dient “eilandsverordening” te worden vervangen door “landsverordening”.

In het tekstblok onder “Onderdeel E” dient na het woord “Voor” het lidwoord “de” te worden ingevoegd.