no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/03-A-07

Uitgebracht op : 06/09/2007
Publicatie datum: 06/09/2007

Ontwerp-Iandsverordening tot wlJzlgmg van de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.S. 1966, no. 14), de Landsverordening Ziekteverzekering (P.S. 1966, no. 15), de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden (P.S. 1975, no. 249) en de Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren (P.S. 1986, no. 165) (DWJ'05/980, 80221RNA, LSI14-A-06)

Naar aanleiding van uw aanvraag om het oordeel van de Raad van
Advies d.d. 29 maart 2007 inzake bovengenoemd onderwerp en de
behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies op
maandag 20 augustus en 3 september 2007, bericht de Raad van Advies
u als volgt.

Aan de orde is de ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de
Landsverordening Ongevallenverzekering (P.S. 1966, no. 14), de
Landsverordening Ziekteverzekering (P.S. 1966, no. 15), de Regeling
tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden (P.S. 1975, no.
249) en de Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten
overheidsdienaren (P.S. 1986, no. 165).
Het onderhavige ontwerp strekt ertoe de mogelijkheid van subdelegatie in
de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.S. 1966, no. 14), de
Landsverordening Ziekteverzekering (P.S. 1966, no. 15), de Regeling
tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden (P. S. 1975, no.
249) en de Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten
overheidsdienaren (P.S. 1986, no. 165) op te nemen door te bepalen dat
uitvoeringsregelingen bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, kunnen worden tot stand gebracht.
Genoemde landsverordeningen bevatten thans slechts diverse
delegatiebepalingen krachtens welke de regering bevoegd is tot het stand
brengen van uitvoeringsregelgeving in de vorm van landsbesluiten, hou-dende algemene maatregelen. In sommige gevallen bevatten deze
uitvoeringsregelingen echter vele details of bijlagen, die veelvuldig gewijzigd moeten
(kunnen) worden. Wijziging bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, is in
dergelijke gevallen weinig praktisch. Het strookt dan ook met het algemeen
wetgevingsbeleid dat in dergelijke gevallen op voorhand reeds het instrument van
subdelegatie in de wet in formele zin (landsverordening) wordt verankerd.

Door het voorgestelde in het onderhavige ontwerp wordt de mogelijkheid geschapen om
de zeer gespecialiseerde bijlagen bij het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) zoals
geregeld in het ontwerp-Landsbesluit vergoeding kosten geneesmiddelen betreffende
de opsommingen van in groepen onderling vervangbare geneesmiddelen,
ingedeelde geneesmiddelen en de daarbij behorende vergoedingslimieten in het vervolg
bij ministeriële beschikking met algemene werking te kunnen vaststellen en niet bij
landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

Hogerbedoelde adviesaanvraag heeft betrekking op zowel de onderhavige ontwerplandsverordening als het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter
uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.S. 1966,
no. 14) en artikel 13 van de Landsverordening Ziekteverzekering (P.S. 1966, no. 15),
van artikel 13 van de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden (P.S. 1975, no. 249) en de artikelen 9, eerste lid, 12, vierde lid, en 13, vierde lid, van de Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren (P.S. 1986, no. 165), alsmede van artikel 5, derde lid, van de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten (P.s. 1996, no. 211) (Landsbesluit vergoeding kosten geneesmiddelen). Het oordeel van de Raad over voormeld ontwerp-Iandsbesluit is opgenomen in het advies van 6 september 2007, RvA no. RA/03-07.

Bestudering van het ontwerp en de memorie van toelichting heeft de Raad aanleiding
gegeven tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Het ontwerp
De Raad geeft de regering in overweging in het opschrift "de" in te voegen na "(P.B.
1975, no. 249) en". Tevens geeft de Raad de regering in overweging om, zoals geschied
in het opschrift en in het lichaam van de onderhavige ontwerp-Iandsverordening, in de
considerans de Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten
overheidsdienaren als laatste in de opsomming van regelingen die gewijzigd moeten
worden te vermelden.

De memorie van toelichting
In de memorie van toelichting dient met inachtneming van artikel 3 van het Landsbesluit
versterking budgetdiscipline Land (P.S. 2001, no. 40) een financiële paragraaf te worden
opgenomen.

Tot slot geeft de Raad de regering in overweging om de in de zesde regel op pagina 2
van de memorie van toelichting genoemde datum van inwerkingtreding van het
Landsbesluit vergoeding kosten geneesmiddelen, namelijk april 2006, te vervangen door
een andere datum. Immers genoemde datum is reeds verstreken.

Overigens kan de Raad zich met de inhoud en doelstelling van de onderhavige ontwerplandsverordening
verenigen en geeft de regering in overweging de ontwerplandsverordening
bij de Staten in te dienen nadat met vorenstaande opmerkingen
rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 6 september 2007