no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/030-07

Uitgebracht op : 03/10/2007
Publicatie datum: 03/10/2007

Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit vogelgriep 2006 (P.B. 2006, no. 84) (DWJ'07/346, 3386/RNA, LV/15-07).

Naar aanleiding van uw verzoek dd. 11 juli 2007 om het oordeel van de
Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling
hiervan in de vergadering van de Raad van Advies van 1 oktober 2007
bericht de Raad van Advies u als volgt.

Aan de orde is het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene
maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit vogelgriep 2006.
Het onderhavige ontwerp strekt ertoe het Landsbesluit vogelgriep 2006
(P.B. 2006, no. 84) op een drietal punten te wijzigen door expliciet het
vogelgriepvirus te omschrijven en de voorwaarden te wijzigen waaronder
de in- en doorvoer van dieren en dierproducten is toegestaan.
Het gaat dan om:
beperking van de in- of doorvoer van levend pluimvee,
pluimveeproducten en levende (sier-) vogelsoorten of producten als
bedoeld t.a.v. pluimveeproducten, tot de voor de mens gevaarlijke
H5N1-variant van het vogelgriepvirus, dit naar aanleiding van een
advies van de Adviescommissie Infectieziekten;
de eis van "officieel gezondheidscertificaat" te wijzigen in "officieel
certificaat" aangezien er sprake dient te zijn van een overtuigend
schriftelijk bewijsstuk dat de oorsprong of herkomst van de in te
voeren zaken aantoont;
een zodanige uitbreiding van het verbod dat de in- of doorvoer wordt
toegestaan, indien zowel in het land van oorsprong als het land van
herkomst van de dieren, geen H5N1-variant van het vogelgriepvirus is
geconstateerd.

Met de voorgestelde Wijzigingen heeft de regering gemeend te streven naar
harmonisatie en coördinatie van de wetgeving ter bestrijding van infectieziekten.
Verwezen wordt in deze naar het Landsbesluit vogelgriep (P.S. 2006, no. 84) en het
Landsbesluit in- en uitvoerverbod pluimveevlees en -producten 2007 (P.S. 2007, no.
30).

Dit adviesverzoek betreft twee ontwerpen namelijk het eerder aangegeven ontwerplandsbesluit
en de ontwerp-Iandsverordening tot bekrachtiging van het Landsbesluit
vogelgriep 2006, alsmede het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot
wijziging van het Landsbesluit vogelgriep 2006 (P.S. 2007, no… ). Het oordeel van de
Raad over voormelde ontwerp-Iandsverordening is opgenomen in het advies van 2
oktober 2007, RvA no. RAl030-A-07.

Sestudering van het ontwerp en de nota van toelichting heeft de Raad aanleiding
gegeven tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Het ontwerp
Het opschrift
De Raad vraagt aandacht voor de verwijzing middels een voetnoot in het opschrift van
het ontwerp. De Raad is van oordeel dat in het opschrift niet volstaan kan worden met
een verwijzing middels een voetnoot maar dat het betreffende publicatieblad, zijnde
"P.S. 2006, no. 84", expliciet vermeld dient te worden in het opschrift, de considerans en
de aanhef van artikel 1 van het ontwerp-Iandsbesluit alsmede in de aanhef van de nota
van toelichting.

Artikel I, onderdeel A
Daarnaast dient naar de mening van de Raad, na het woord "Quarantaineverordening"
in het voorgestelde artikel 1 in artikel I, onderdeel A, de noot te worden geschrapt en
dient ingevoegd te worden "(P.S. 1931, no. 92)".

Artikel I, onderdeel S
Tenslotte dient in artikel I, onderdeel S, de dubbele punt (:) voor en de komma achter
het woord "officieel certificaat" geschrapt te worden en dient het woord "officieel
certificaat" tussen aanhaling- en sluittekens te worden geplaatst.

De nota van toelichting
In de vierde alinea van de nota dient het woord "officieel certificaat", zoals de eerste keer
vermeld, veranderd te worden in "officieel gezondheidscertificaat".

Tenslotte wil de Raad aandacht vragen voor het feit dat de Raad bij de behandeling van
dit ontwerp niet in het bezit was van het advies van de Sociaal Economische Raad
(SER).
Gezien de vervaldatum van voornoemd landsbesluit ( 4 november 2007) en het groter
belang van de volksgezondheid dat met de tijdige afronding van hogergenoemde
ontwerp-Iandsverordening gemoeid is, heeft de Raad besloten niet op het advies van de
SER te wachten.

Overigens kan de Raad zich met de inhoud en doelstelling van het onderhavige
ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, verenigen en geeft in
overweging conform de in het ontwerp opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met
vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 3 oktober 2007