no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/030-A-07

Uitgebracht op : 03/10/2007
Publicatie datum: 03/10/2007

Ontwerp-Iandsverordening tot bekrachtiging van het Landsbesluit vogelgriep 2006, alsmede het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit vogelgriep 2006 (P.B. 2007, no...) (RvA no. LV/15-07)

Met verwijzing naar uw verzoek dd. 11 juli 2007 om het oordeel van de
Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de beraadslaging
hierover in de vergadering van de Raad van Advies van 1 oktober 2007,
bericht de Raad u als volgt.

Aan de orde is de ontwerp-Iandsverordening tot bekrachtiging van het
Landsbesluit vogelgriep 2006, alsmede het Landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit vogelgriep
2006 (P.B. 2007, no… ).
Deze ontwerp-Iandsverordening heeft tot doel het bekrachtigen van het
Landsbesluit vogelgriep 2006 (P.B. 2006, no. 84) alsmede de
bekrachtiging van de aangebrachte wijzigingen in dit landsbesluit.

Dit adviesverzoek betreft twee ontwerpen, namelijk de eerder
aangegeven ontwerp-Iandsverordening, en een ontwerp-Iandsbesluit
houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit
vogelgriep 2006 (P.B. 2006, no. 84). Het oordeel van de Raad over
voormeld ontwerp-Iandsbesluit is opgenomen in het advies van 2 oktober
2007, RvA no. RAl030-07.

Algemeen
Op 4 november 2006 is het Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 25ste september 2006 ter uitvoering van de artikelen
7 en 15b van de Quarantaineverordening (P.B. 1931, no. 92) (P.B. 2006,
no. 84) (het Landbesluit vogelgriep 2006) in werking getreden voor de
duur van één jaar.

Het Landsbesluit vogelgriep 2006 heeft tot doel de in- en doorvoer van levend pluimvee,
vogels alsmede pluimvee- en vogelproducten te verbieden ter bescherming van de
volksgezondheid tegen de H5N1-variant van het vogelgriepvirus.
Het vorenbedoelde landsbesluit met voornoemde quarantainemaatregelen vervalt op 4
november 2007 en kan slechts gecontinueerd worden middels bekrachtiging van dit
Landsbesluit bij landsverordening conform het bepaalde in artikel 15b van de
Quarantaineverordening.
Aangezien het Landsbesluit vogelgriep 2006 echter wordt gewijzigd, dienen deze
wijzigingen in het landsbesluit ook in de voorgestelde landsverordening bekrachtigd te
worden.

Bestudering van het ontwerp en de memorie van toelichting heeft de Raad aanleiding
gegeven tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Het ontwerp
De Raad vraagt aandacht voor de verwijzing middels een voetnoot in het opschrift van
het ontwerp. De Raad is van oordeel dat in het opschrift niet volstaan kan worden met
een verwijzing middels een voetnoot maar dat het betreffende publicatieblad, zijnde
"P.B. 2006, no. 84", expliciet vermeld dient te worden in het opschrift, de considerans en
artikel 1 van de ontwerp-Iandsverordening alsmede in de aanhef van de memorie van
toelichting.
Daarnaast dient naar het oordeel van de Raad de zinsnede in het opschrift "alsmede
het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit
vogelgriep 2006 (P.B. 2007, no. )" weggelaten te worden. Immers door het wijzigen van
het Landsbesluit vogelgriep 2006 middels het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene
maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit vogelgriep (P.B. 2006, no. 84) en de
vaststelling hiervan, maken de wijzigingen impliciet deel uit van het Landsbesluit
vogelgriep 2006.

Tevens heeft de Raad kennis mogen nemen van het feit dat de ontwerplandsverordening
wordt medeondertekend door de minister van Justitie. De Raad gaat
er van uit dat deze medeondertekening op een fout berust.

De Raad vraagt aandacht voor het feit dat de Raad bij de behandeling van dit ontwerp
niet in het bezit was van het advies van de Sociaal Economische Raad (SER).
Gezien de vervaldatum van voornoemd landsbesluit ( 4 november 2007) en het groter
belang van de volksgezondheid dat met de tijdige afronding van hogergenoemde
ontwerp-Iandsverordening gemoeid is, heeft de Raad besloten niet op het advies van de
SER te wachten.

Overigens geeft de Raad de regering in overweging de ontwerp-Iandsverordening bij de
Staten in te dienen nadat rekening is gehouden met vorenstaande opmerkingen.

Willemstad, 3 oktober 2007