no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/032-07

Uitgebracht op : 09/11/2007
Publicatie datum: 09/11/2007

Ontwerp-Iandsverordening tot WIJZiging van de Landsverordening Organisatie Landsoverheid (P.S. 2001, no. 75) (1290/RNA, 3681/RNA), 159/2007-GOA, LV/016-07).

Met verwijzing naar uw verzoek d.d. 23 juli 2007 om het oordeel van de Raad van
Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling ervan in de
vergadering van de Raad van Advies op 5 november 2007 bericht de Raad u als
volgt.

Aan de orde is de ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Landsverordening
Organisatie Landsoverheid (P.S. 2001, no. 75). De onderhavige wijzigingslandsverordening
houdt verband met de als gevolg van de reorganisatie van het
douanewezen noodzakelijk geworden wijzigingen in de Landsverordening
Organisatie Landsoverheid. De wijzigingen hebben betrekking op de
naamswijziging van de dienst en de organisatiestructuur die anders is gaan
functioneren.

Hogerbedoeld adviesverzoek heeft betrekking op zowel de onderhavige ontwerplandsverordening
als het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen,
ter uitvoering van artikel 16, vijfde lid, van de Landsverordening Organisatie
Landsoverheid (P.B. 2001, no. 75). Het oordeel van de Raad over voormelde
ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, is opgenomen in het
advies van 8 november 2007, RvA no. RAf032-A-07.

Sestudering van het ontwerp en de daarbij behorende memorie van toelichting
heeft de Raad aanleiding gegeven tot de navolgende opmerkingen.

Algemeen
De Raad is van mening dat voor wat betreft de benaming "Directeur Douane Nederlandse
Antillen" onvoldoende afstemming is met het bepaalde in de Landsverordening
Organisatie Landsoverheid (LOL).

In artikel 16, eerste lid, onderdeel g, van de LOL is de Inspectie der Invoerrechten en
Accijnzen ofwel de Douane aangewezen als een uitvoerende dienst. In artikel I, onderdeel
C, van de ontwerp-Iandsverordening wordt voorgesteld om in artikel 16, eerste lid,
onderdeel g, de woorden "de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen" te vervangen door
"de Douane Nederlandse Antillen". Uit de voorgestelde wijziging in artikel I, onderdeel C,
van de ontwerp-landsverordening kan de Raad niet opmaken, dat het de bedoeling van de
regering is, om een wijziging in hogerbedoelde aanwijzing als uitvoerende dienst aan te
brengen. Uit het bepaalde in artikel 11 van de ontwerp-Iandsverordening blijkt dat het de
bedoeling van de regering is om de functie van degene die aan het hoofd staat van de
Douane Nederlandse Antillen te kwalificeren als "directeur". Echter ingevolge artikel 16,
derde lid, van de LOL is degene die belast is met de leiding van een uitvoerende dienst
een "hoofd". De functie van directeur komt ingevolge artikel 13, tweede lid, van de LOL
slechts toe aan degene die aan het hoofd staat van een directie.
Op grond van de artikelen 13, derde lid, en 16, vierde lid, van de LOL kan een adjuncthoofd
van een uitvoerende dienst of een adjunct-directeur van een directie belast worden
met één of meer taken van een hoofd, respectievelijk een directeur. Aangezien bedoelde
taken gemandateerd zijn, blijft het hoofd of de directeur voor de uitvoering daarvan
verantwoordelijk. De LOL laat geen ruimte voor mandatering van één of meer taken van
een hoofd of een directeur aan personen met een andere functie dan die van een adjuncthoofd
of een adjunct-directeur.
Het bepaalde in artikel 4, eerste lid, van hogergenoemd ontwerp-Iandsbesluit, waarin is
bepaald dat aan het hoofd van de Douane Nederlandse Antillen een Directeur staat, staat
dan ook op gespannen voet met de LOL.

Opmerkingen van wetstechnische aard
In zowel de ontwerp-Iandsverordening als in de memorie van toelichting komen
onvolkomenheden voor.

In het ontwerp moeten in ieder geval de volgende wijzigingen worden aangebracht:
in de considerans moet "Inspectie" genoemd na "waarbij de" met een kleine letter
worden geschreven. Het woord "organisatie" van de citeertitel van de LOL moet met
een hoofdletter worden geschreven en na de citeertitel moet "(P.B. 2001, no. 75)"
worden ingevoegd.
In de aanhef moet het woord "Landsverordening" na "onderstaande" met een kleine
letter worden geschreven.
In de aanhef van artikel I moet na de citeertitel van de LOL "(P.B. 2001, no. 75)"
worden ingevoegd.
In artikel 111 is, gelet op artikel 18, tweede lid, van de Staatsregeling van de
Nederlandse Antillen, het bepaalde in het eerste lid overbodig.
Artikel 111 moet als volgt komen te luiden:
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van
het Publicatieblad, waarin de afkondiging is geschied en werkt terug tot en met 1 september 2005.
In de memorie van toelichting heeft de toelichting op artikel 3 geen toegevoegde waarde.
Ook is niet voldaan aan artikel 3 van het Landsbesluit versterking budgetdiscipline Land
(P.S. 2001, no. 40), waarin is bepaald dat een financiële paragraaf in de memorie van
toelichting moet worden opgenomen.

In het onderhavige advies heeft de Raad reeds aangegeven dat het bepaalde in artikel 4
van hogergenoemd ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, dat direct
samenhangt met het bepaalde in artikel " van de onderhavige ontwerp-Iandsverordening,
in strijd is met de in de LOL gekozen systematiek. De Raad heeft ook ten aanzien van
voormeld ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, geconstateerd dat het
in strijd is met andere bepalingen van de LOL dan die genoemd in het onderhavige advies
alsmede met de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.S. 1964, no. 159). In
verband hiermee geeft de Raad de regering in overweging om te bezien of de wijzigingen
die aangebracht moeten worden in hogergenoemd ontwerp-Iandsbesluit, houdende
algemene maatregelen, aanleiding geven tot wijziging van de onderhavige ontwerplandsverordening.

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

De Raad kan zich overigens met de ontwerp-Iandsverordening en de memorie van
toelichting verenigen en geeft de regering in overweging de ontwerp-Iandsverordening bij
de Staten in te dienen, nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 9 november 2007