no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/033-07

Uitgebracht op : 27/09/2007
Publicatie datum: 27/09/2007

Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot aanwijzing van zorginstellingen als ziekenhuisvoorziening als bedoeld in artikel 1, onderdeel I, van de Landsverordening zorginstellingen alsmede ter uitvoering van artikel 28 van die landsverordening (Landsbesluit aanwijzing ziekenhuisvoorzieningen) (DWJ'07/402, 3772'07/RNA, LB/1007).

Naar aanleiding van uw aanvraag om het oordeel van de Raad van
Advies dd. 25 juli 2006 inzake bovengenoemd onderwerp en de
behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies op
maandag 24 september 2007 bericht de Raad van Advies u als volgt.

Aan de orde is het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene
maatregelen, tot aanwijzing van zorginstellingen als
ziekenhuisvoorziening als bedoeld in artikel 1, onderdeel I, van de
Landsverordening zorginstellingen alsmede ter uitvoering van artikel 28
van die landsverordening.
Het onderhavige ontwerp strekt ertoe de aanwijzing van zorginstellingen
als ziekenhuisvoorziening te realiseren.
Voorts strekt het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit ertoe om de
vrijstelling ten aanzien van bepaalde artikelen aan te geven voor
bepaalde nader aan te wijzen ziekenhuisvoorzieningen.

Het ontwerp
De Raad vraagt aandacht voor de verwijzing middels een voetnoot in het
opschrift van het ontwerp. De Raad is van oordeel dat in het opschrift niet
volstaan kan worden met een verwijzing middels een voetnoot maar dat
het betreffende publicatieblad, zijnde "P.B. 2007, no. 19", expliciet
vermeld dient te worden in het opschrift, de considerans en de aanhef
van artikel 1 van het ontwerp-Iandsbesluit alsmede in de aanhef van de
nota van toelichting.

De nota van toelichting
In de eerste regel van de nota van toelichting dient het nummer, zijnde "19" van het
Publicatieblad opgenomen te worden.
De Raad vraagt aandacht voor de tweede zin in de derde alinea van de nota. De Raad
stelt voor de zinsnede "Een voorbeeld is dat van bijvoorbeeld het A.M. Edwards Medical
Center te Saba …." als volgt te redigeren: "Zo kan bijvoorbeeld van het A.M. Edwards
Medical Center te Saba niet gevergd worden "

Tevens vraagt de Raad aandacht voor de eerste zin in de vierde alinea van de nota.
Naar de mening van de Raad dient deze als volgt geredigeerd te worden: "In de
toekomst zullen mogelijk andere zorginstellingen de wens te kennen geven, te worden
aangewezen als ziekenhuisvoorziening."

Overigens kan de Raad zich met de inhoud en doelstelling van het onderhavige
ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, verenigen en geeft in
overweging conform de in het ontwerp opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met
vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.
 

Willemstad, 27 september 2007