no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/035-06’07

Uitgebracht op : 16/01/2007
Publicatie datum: 16/01/2007

Voorontwerp initiatief Ontwerp-Iandsverordening regelende de organisatie en taakstelling van de Griffie der Staten van de Nederlandse Antillen (Landsverordening Organisatie en Taakstelling Griffie der Staten) (38V/06-07, RvA no. LV/20-06)

Met verwijzing naar uw verzoek dd. 27 september 2006 om het oordeel
van de Raad van Advies inzake bovengenoemde onderwerp en de
behandeling hiervan in de gewone vergaderingen van de Raad op
maandag 20 november en maandag 4 december 2006 bericht de Raad u
als volgt.

Aan de orde is de Voorontwerp initiatief Ontwerp-Iandsverordening
regelende de organisatie en taakstelling van de Griffie der Staten van de
Nederlandse Antillen
Het ontwerp strekt ertoe een regeling tot stand te brengen ter zake de
organisatie, de taakstelling, en de formatieplaatsen van de Griffie der
Staten.

Bestudering van dit ontwerp en de bijbehorende Memorie van Toelichting
heeft de Raad aanleiding gegeven aandacht te vragen inzake de
volgende aspecten.

Algemeen
De Staten van de Nederlandse Antillen is de rechtstreeks gekozen
volksvertegenwoordiging. Belangrijke taken van de Staten zijn
medewetgeving en controle.
De Staten kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een
ambtelijke. De politieke organisatie, te weten de Statenleden worden bij
hun werkzaamheden bijgestaan door de ambtelijke organisatie, de Griffie,
met aan het hoofd de Griffier.

Bij de totstandkoming van Landsverordening Organisatie Landsoverheid (P.B. 2001, no.
75) is door de regering besloten de Griffie der Staten niet in deze Landsverordening op
te nemen maar dat met het oog op de voorgenomen uitvoering van de aanbevelingen
van het rapport Botting "de verzelfstandiging van de Staten ten opzichte van de
uitvoerende macht" van maart 1992 de organisatie en taakstelling van de Griffie bij
separate Landsverordening te regelen. Daarnaast bepaalt de Staten zijn eigen agenda,
regelt de eigen vergaderorde, kiest een eigen voorzitter en stelt een eigen begroting op.
Voor de Raad is het dan ook geen punt van discussie dat de Staten een Hoog College van Staat is. Dit komt onder andere ook tot uiting in de begroting van de Nederlandse Antillen waarbij de begroting van de Staten onder het hoofdstuk "Staatsorganen" wordt
opgenomen.
Het is mede in dit licht dat de Raad een aantal opmerkingen met betrekking tot het
ontwerp en de bijbehorende Memorie van Toelichting plaatst.

Het ontwerp
De considerans
In de eerste overweging dient in de eerste zin het woord "hef' geschrapt te worden en
dient het woord "het" in de derde zin voor het woord "wenselijk" geplaatst te worden.
In plaats van "die voorzieningen" ware het beter de bewoordingen te gebruiken "de
nodige voorzieningen". Om die reden kan de zinsnede "die nodig zijn .
uitvoerende macht te geven;" weggelaten worden.
Tevens is de Raad van oordeel dat de tweede overweging geheel weggelaten dient te
worden te worden aangezien deze geen toegevoegde waarde heeft.

Artikel 1
Met betrekking tot artikel 1 geeft de Raad in overweging deze als volgt aan te passen:
"Aan de Staten van de Nederlandse Antillen is een ambtelijke ondersteunende
organisatie verbonden, de Griffie der Staten, hierna te noemen de Griffie"

Artikel 2
De Raad is van oordeel dat de kop van artikel 2 als volgt dient te luiden: "De organisatie
van de Griffie is als volgt"
Met betrekking tot het tweede lid stelt de Raad voor de vervanging van de Griffier in de
Landsverordening te regelen. In deze wordt tevens verwezen naar artikel 1 van het
Voorontwerp Initiatief ontwerp-Iandsverordening Ambtenarenrecht Staten. Het tweede lid
dient dan ook als volgt te luiden: "De Griffier der Staten wordt bij belet of ontstentenis
vervangen door een Substituut Griffier. De vervanging van de Substituut-Griffier wordt
geregeld in het Reglement van Orde van de Staten".

ArtikelS
Met betrekking tot artikel 5 stelt de Raad voor de Griffier verantwoording voor de
taakuitvoering te doen geschieden aan de Voorzitter der Staten of een nog in te stellen
Presidium. In Nederland is het Presidium het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer.
In het Presidium zitten de Kamervoorzitter en ondervoorzitters. In navolging van de
artikelen 7 en 8 van het reglement van Orde voor de Staten van de Nederlandse Antillen
wordt voorgesteld het Presidium van de Staten van de Nederlandse Antillen te doen
bestaan uit: de Voorzitter der Staten, de ondervoorzitter/ waarnemend voorzitter en een
nog te benoemen tweede waarnemend voorzitter.

Artikel 6
In artikel 6 sub b wordt voorgesteld het woord "Statencommissies" te vervangen door
"commissies van de Staten".
Tevens stelt de Raad voor in zowel het Ontwerp als de Memorie van Toelichting het
woord "Statencommissies" steeds te vervangen door "commissies van de Staten".
In artikel 6, eerste lid, onder c, stelt de Raad voor de zinsnede "in het bijzonder de
juridische ondersteuning" weg te halen en daarvoor in de plaats een punt komma (;) te
plaatsen.

Artikel 7
In artikel 7, eerste lid geeft de Raad in overweging de cijfer 2 weg te halen en achter het
woord "afdelingen" het woord "waaronder" te plaatsen

Artikel 8
Met betrekking tot artikel 8 stelt de Raad voor het woord "desgewenst" in de derde regel
weg te halen.

Artikel 9
In artikel 9 is abusievelijk het lidwoord "de" weggelaten voor de zinsnede "aan deze
commissie".

De Memorie van Toelichting
De Raad stelt voor de Memorie van Toelichting aan te passen en dan als volgt:

Pagina 1
Naar het oordeel van de Raad kan de eerste alinea van de Memorie van Toelichting op
pagina 1 geschrapt worden aangezien reeds eerder was besloten de Griffie van de
Staten niet op te nemen in Landsverordening Organisatie Landsoverheid, zoals in de
tweede alinea van de Memorie van Toelichting terecht wordt opgemerkt.
In de tweede alinea stelt de Raad voor het woord Statengriffie te vervangen door de
woorden Griffie der Staten en de afkorting L.O.L. voluit te schrijven.
De derde alinea kan naar het oordeel van de Raad geheel achterwege blijven aangezien
de redengeving van diet Initiatief-ontwerp met name in de vierde alinea tot uiting komt.
De vierde alinea dient naar de mening van de Raad aangepast te worden.
De Raad stelt voor deze als volgt te redigeren:
"Initiatiefnemers achten het passend, gelet op de wens der Staten, de onafhankelijke
positie te benadrukken door zelf het initiatief te nemen tot regeling van de taak,
organisatie etc. van de Griffie der Staten. Dit dient te geschieden bij Landsverordening.
Voor wat betreft de opzet van de onderhavige ontwerp-regeling hebben de
initiatiefnemers met het oog op enige uniformiteit zoveel mogelijke eerdere door de
regering vastgestelde landsbesluiten h.a.m. ter uitvoering van de Landsverordening
Organisatie Landsoverheid als model gebruikf'.
De zin hierna beginnende met "Er bestaat geregeld." kan naar de mening van
de Raad ook weggelaten worden.

Pagina 2
In de derde alinea dient het tussen haakjes geplaatste zinsdeel "zie boven" weggehaald
te worden.

Voor wat betreft het gestelde onder Ad artikel 5 en 6 geeft de Raad in overweging deze
dusdanig aan te passen dat de Griffier verantwoording aflegt aan de Voorzitter van de
Staten dan wel het presidium zoals reeds eerder door de Raad is opgemerkt bij artikel 5.

Met betrekking tot Ad artikel 7 dient het woord "verschuldigd" vervangen te worden door
het woord "schuldig".

Pagina 3
Op pagina 3 van de Memorie van Toelichting onder Ad artikel 8 dient de laatste alinea
weggehaald te worden.

De Raad geeft tenslotte in overweging de tekst van de Memorie van Toelichting aan te
passen aan de in het onderhavige advies voorgestelde wijzigingen in de artikelen.

De Raad geeft u in overweging dit advies ter kennis te brengen van de Staten.

Willemstad, 16 januari 2007