no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/036-06’07

Uitgebracht op : 22/03/2007
Publicatie datum: 22/03/2007

Voorontwerp initiatief Ontwerp-Iandsverordening houdende regelen betreffende de rechtstoestand van de ambtenaren, werkzaam bij de Griffie van de Staten van de Nederlandse Antillen, en houdende wijziging van diverse landsverordeningen inzake evengenoemd onderwerp (Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht Staten) (38V/06-07, RvA no. LV/21-06)

Met verwijzing naar uw verzoek dd. 27 september 2006 om het oordeel
van de Raad van Advies inzake bovengenoemde onderwerp en de
behandeling hiervan in de gewone vergaderingen van de Raad op
maandag 20 november en maandag 4 december 2006 bericht de Raad u
als volgt.

Aan de orde is de Voorontwerp initiatief Ontwerp-Iandsverordening
houdende regelen betreffende de rechtstoestand van de ambtenaren,
werkzaam bij de Griffie van de Staten van de Nederlandse Antillen, en
houdende wijziging van diverse landsverordeningen inzake
evengenoemd onderwerp.
Het ontwerp strekt ertoe een regeling tot stand te brengen ter zake de
rechtstoestand van de ambtenaren van de Nederlandse Antillen
werkzaam bij de Griffie van de Staten.

Bestudering van dit ontwerp en de bijbehorende Memorie van Toelichting
heeft de Raad aanleiding gegeven aandacht te vragen inzake de
volgende aspecten.

Algemeen
De Raad is op de hoogte dat bijvoorbeeld voor de landsambtenaren werkzaam bij de
Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen in Nederland een
afzonderlijke regeling geldt waarbij ook verwezen wordt naar onderdelen van de
Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (LMA), die eveneens van toepassing zijn
verklaard.

De Raad heeft kunnen constateren dat de Staten gekozen hebben voor het regelen van
de rechtstoestand van de ambtenaren van de Nederlandse Antillen werkzaam bij de
Griffie van de Staten van de Nederlandse Antillen middels een aparte regeling; een
aparte landsverordening en waarbij telkens weer verwezen wordt naar bestaande
regelingen, geldig voor landsambtenaren die ook voor de ambtenaren van de
Nederlandse Antillen werkzaam bij de Griffie van de Staten van de Nederlandse Antillen
zullen gelden.
Door voor een soortgelijke regeling te kiezen zal telkens gewaakt dienen te worden dat
voor de eenvormigheid, de doorlopende teksten van de respectievelijk van toepassing
zijnde landsverordeningen en de uit kracht van alle voorschriften alsmede van alle
wijzigingen geldende bepalingen telkens ter inzage beschikbaar en toegankelijk zijn voor
de ambtenaar.

Het ontwerp
Artikel 1
Met betrekking tot artikel 1, tweede lid onder a, wordt aangegeven dat onder "het
bevoegde gezag" wordt verstaan de Staten voor wat betreft de substituut-griffiers en de
Commissie voor huishoudelijke aangelegenheden van de Staten voor wat betreft het
overige personeel van de Griffie van de Staten. Gezien het vorenstaande is de Raad
van oordeel dat in de Memorie van Toelichting aangegeven dient te worden dat voor de
Griffier der Staten geldt dat het een en ander reeds bij Landsverordening is geregeld.

Artikel 6
Voor wat betreft artikel 6, stelt de Raad voor om in de laatste zin na de komma van het
P.B.-nummer de zinsnede :"zoals gewijzigd" toe te voegen.

De Raad geeft u in overweging dit advies ter kennis te brengen van de Staten.

Willemstad, 22 maart 2007