no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/037-07’08

Uitgebracht op : 08/02/2008
Publicatie datum: 08/02/2008

Ontwerp-Landsverordening strekkende tot kwijtschelding van de per 31 december 2004 bestaande schuld ten bedrage van NAF. 95.701.847,97 van het eilandgebied Curaçao aan de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen (DWJ'06/137, 1329/RNA, RvA no. LV/18-07)

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 31 juli 2007 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de beraadslaging hierover in de vergadering van de Raad van Advies van 21 januari 2008, bericht de Raad u als volgt.

De onderhavige ontwerp-Iandsverordening strekkende tot kwijtschelding van de per 31 december 2004 bestaande schuld ten bedrage van NAF. 95.701.847,97 van het eilandgebied Curaçao aan de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen (het Land) heeft tot doel met inachtneming van artikel 20 van de Comptabiliteitslandsverordening (P.B. 1953, no. 1) de schuld die het eilandgebied Curaçao per 31 december 2004 aan het Land heeft, kwijt te schelden.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Algemeen

In het Urgentieprogramma voor de regeerperiode 2004-2006 van de regering van het Kabinet Ys-II is een aantal maatregelen opgenomen die beogen de openbare financiën gezonder te maken. Omdat de Nederlandse regering de noodzaak tot gezondmaking van de financiële huishouding van de NederlandsAntilliaanse overheid onderschrijft, is ter ondersteuning van de NederlandsAntilliaanse overheid op 8 oktober 2004 het Samenwerkingsplan tussen Nederland en de Nederlandse Antillen, ter uitvoering van het Urgentiepogramma (hierna: Samenwerkingsplan), overeengekomen.

In het Samenwerkingsplan is concreet aangegeven hoe de regeringen van Nederland en de Nederlandse Antillen hun samenwerking zullen intensiveren op de terreinen van armoedebestrijding, rechtshandhaving en openbare financiën. Daarbij is besloten dat een gedeelte van de Nederlands-Antilliaanse schuld aan Nederland wordt kwijtgescholden. Het gaat hierbij om kwijtschelding door het Land aan het eilandgebied Curaçao van het gedeelte van de lening welke is doorgeleend aan voornoemd eilandgebied en waarvan de hoofdsom wordt kwijtgescholden. Verder gaat het om leningen die door het Land zijn aangegaan ten behoeve van de financiering van de schulden van de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Een ander onderdeel van deze schuld betreft de schuld van NAF. 8 miljoen die het Land bij Nederland is aangegaan ten behoeve van het Sint Maarten Medical Center, gevestigd op het eiland Sint Maarten.

In het onderhavige geval gaat het om schulden die zijn ontstaan als gevolg van begrotingsleningen over de jaren 1996, 1997 en 1998, de achterstallige rente over deze leningen alsmede de niet betaalde rente en aflossingen van achterstandenrekeningen van de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden (NIO-achterstandenrekeningen), vermeerderd met de hoofdsom van de leningen.

Wetstechnische, redactionele en inhoudelijke opmerkingen

Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting geven de Raad aanleiding tot het maken van wetstechnische, redactionele en inhoudelijke opmerkingen. Voor zover het betreft de wetstechnische opmerkingen volstaat de Raad met het geven van een aantal voorbeelden.

Algemeen

Op de eerste plaats wil de Raad, voordat hij ingaat op concrete punten, in het algemeen een opmerking maken over het gebruik van voetnoten. Het valt de Raad op dat de regering zowel in het onderhavige ontwerp als in meerdere ontwerpen voetnoten plaatst om aan te geven in welk publicatieblad een wettelijke regeling is gepubliceerd of om aan te geven in welk publicatieblad de laatste wijziging van een wettelijke regeling voor komt. De Raad geeft de regering in overweging om op een consistente wijze voetnoten in (ontwerp-) regelingen te plaatsen.

Het ontwerp

In de eerste overweging van de considerans dient in de eerste regel het woord "de" ingevoegd te worden achter het woord "en" en in de tweede regel dient het woord "urgentieprogramma" met een hoofdletter geschreven te worden. In de derde regel dient het woord "Antilliaanse" gewijzigd te worden in: Nederlands-Antilliaanse.

In de tweede overweging van de considerans dient in de laatste regel het woord "EUR" te worden gewijzigd in: euro.

In de vierde regel van de laatste overweging van de considerans dienen de woorden "de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen" vervangen te worden door de woorden: het Land. Immers in de voorlaatste regel van de tweede overweging is aangegeven dat de woorden "het Land" gebruikt dienen te worden ter aanduiding van de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen.

In de eerste regel van de aanhef op pagina 1, dient achter het woord "Heeft' een komma te worden geplaatst.

In artikel 1 is volstaan met het opnemen van het totaalbedrag van de per 31 december 2004 bestaande schuld van het eilandgebied Curaçao dat zal worden kwijtgescholden. De Raad acht het noodzakelijk dat in artikel 1 alsnog gespecificeerd wordt welke schulden kwijt worden gescholden. Indien om een of andere reden geen rekening is gehouden met een niet in de memorie van toelichting genoemde schuld, staat anders niet vast welke schulden conform artikel 20 van de Comptabiliteitslandsverordening zijn kwijtgescholden.

De memorie van toelichting

Pagina 1

In de eerste regel dienen achter de jaartallen 2004-2006 tussen haakjes te worden opgenomen de woorden: hierna: Urgentieprogramma.

In de vijfde regel dient achter het woord "onderschrijft" een komma te worden geplaatst.

Het woord "urgentieprogramma" dient overal waar dit voorkomt, met een hoofdletter te worden geschreven.

In de tweede regel van de tweede alinea dienen achter het woord "schuld" de volgende woorden te worden geplaatst: van het Land.

In de tekst moeten de woorden "Bestuurlijke Vernieuwing" geschreven worden als: Bestuurlijke Vernieuwingen.

Pagina 2

In de eerste regel van deze pagina en op meerdere plaatsen wordt de munteenheid geschreven als "€", terwijl in de tweede alinea van de considerans deze geschreven wordt als EURO". De Raad merkt ook hier op dat het woord als "euro" geschreven dient te worden en beveelt tevens aan om uniformiteit toe te passen in de tekst.

In de elfde regel, dient het eerste woord "de" te worden geschrapt.

In de vijftiende regel dient het zinsdeel "in ieder geval geen schuldtoename plaatsvinden van de eilandgebieden" gewijzigd te worden in: in ieder geval de schuld van deze eilandgebieden niet toenemen.

In plaats van "Commissie Havermans" in de zeventiende regel dient de naam van het betreffende rapport vermeld te worden met de datum waarop het rapport is gepubliceerd, alsmede de formele benaming van bedoelde commissie.

Pagina 3

In de veertiende en twintigste regel dient het woord "landsverordening" te worden gewijzigd in: ontwerp-Iandsverordening.

In de achttiende regel dienen, gelet op het bepaalde in artikel 2 van het ontwerp, tussen de twee woorden "tot" en "31", de woorden "en met" ingevoegd te worden.

In de eenentwintigste regel dienen achter het woord "leningen," de volgende woorden te worden geplaatst: uitgedrukt in Nederlands-Antilliaanse guldens.

In de vijfentwintigste regel dient de zinsnede "pagina 4 van de onderhavige memorie van toelichting" vervangen te worden door: onderstaand overzicht.

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de ontwerp-Iandsverordening bij de Staten in te dienen, nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 8 februari 2008