no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/037B-07’08

Uitgebracht op : 08/02/2008
Publicatie datum: 08/02/2008

Ontwerp-Iandsverordening strekkende tot kwijtschelding van de per 31 december 2004 bestaande schuld ten bedrage van NAF. 3.104.097,00 van het eilandgebied Saba aan de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen (DWJ'06/137, 1329/RNA, RvA no. LVI18B-07)

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 31 juli 2007 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de beraadslaging hierover in de vergadering van de Raad van Advies van 21 januari 2008 bericht de Raad u als volgt.

De ontwerp-Iandsverordening strekkende tot kwijtschelding van de per 31 december 2004 bestaande schuld ten bedrage van NAF. 3.104.097,00 van het eilandgebied Saba aan de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen (het Land) heeft tot doel de schulden kwijt te schelden die zijn ontstaan als gevolg van de financiering door het Land van aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verschuldigde premies als bedoeld in artikel 8, vijfde en zevende lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) en schulden die het eilandgebied Saba bij het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen heeft.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.
 

Algemeen

In het Urgentieprogramma voor de regeerperiode 2004-2006 van de regering van het Kabinet Ys-II is een aantal maatregelen opgenomen die beogen de openbare financiën gezonder te maken. Omdat de Nederlandse regering de noodzaak tot gezondmaking van de financiële huishouding van de Nederlands-Antilliaanse overheid onderschrijft, is ter ondersteuning van de Nederlands-Antilliaanse overheid op 8 oktober 2004 het Samenwerkingsplan tussen Nederland en de Nederlandse Antillen, ter uitvoering van het Urgentieprogramma (hierna: Samenwerkingsplan), overeengekomen. In het Samenwerkingsplan is concreet aangegeven hoe de regeringen van Nederland en de Nederlandse Antillen hun samenwerking zullen intensiveren op de terreinen van armoedebestrijding, rechtshandhaving en openbare financiën.

Daarbij is besloten dat een gedeelte van de Nederlands-Antilliaanse schuld aan Nederland wordt kwijtgescholden. Het gaat hierbij om kwijtschelding door het Land aan het eilandgebied Curaçao van het gedeelte van de lening welke is doorgeleend aan voornoemd eilandgebied en waarvan de hoofdsom wordt kwijtgescholden. Verder gaat het om leningen die door het Land zijn aangegaan ten behoeve van de financiering van de schulden van de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Een ander onderdeel van deze schuld betreft de schuld van NAF. 8 miljoen die het Land bij Nederland is aangegaan ten behoeve van het Sint Maarten Medical Center.

In het geval van het eilandgebied Saba gaat het om schulden van het eilandgebied Saba aan het Land tot een totaalbedrag van NAF. 3.104.097,00. Een onderdeel van dit bedrag betreft de schuld die het eilandgebied Saba heeft aan het Land terzake de betaling van premies als bedoeld in artikel 8, vijfde en zevende lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering aan de SVB, over de jaren 1996 tot en met 1998.

Ingevolge artikel 8, vijfde lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering is de premie voor de werknemer en diens gezinsleden verschuldigd door de werkgever, de werknemer en het Land. Op grond van het zevende lid van genoemde landsverordening is de premie voor de gewezen werknemer en diens gezinsleden verschuldigd door het Land. Zoals aangegeven in de nota naar aanleiding van het voorlopig tevens eindverslag betreffende de Landsverordening van de 1 ste februari 1996 tot wijziging van de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) (P.B. 1996, no. 8) (Zitting 1995-1996-1811) is het de bedoeling geweest dat de eilandgebieden zich op basis van een protocol met het Land zich als premieplichtigen verbinden tot het betalen van de premies in plaats van het Land. Blijkens voornoemde nota is in het concept-protocol vastgelegd dat de premie die door de SVB geheven zal worden middels het leggen van aanslagen op het Land gedifferentieerd per eilandgebied, door de eilandgebieden rechtstreeks aan de SVB voldaan zou moeten worden. Een daartoe strekkend concept-protocol is aan alle bestuurscolleges van de eilandgebieden, onder voorbehoud van goedkeuring van de betrokken eilandsraden, door het Land ter ondertekening voorgelegd. Uit de aan de Raad overgelegde stukken kan de Raad niet opmaken of een protocol door het bestuurscollege van het eilandgebied Saba is getekend en vervolgens door de eilandsraad van genoemd eilandgebied is goedgekeurd. In het onderhavige advies wordt door de Raad aangenomen dat er een schuld van het eilandgebied Saba samenhangende met premies als bedoeld in artikel 8, vijfde en zevende lid, van voornoemde landsverordening bestaat.

In de memorie van toelichting is niet toegelicht dat formeel-juridisch het land premieplichtig is en op basis waarvan het eilandgebied Saba gehouden is een en ander aan het land te betalen. De Raad stelt voor om de memorie van toelichting op dit punt aan te vullen.

Wetstechnische, redactionele en overige inhoudelijke opmerkingen

Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting geven de Raad aanleiding tot het maken van wetstechnische, redactionele en overige inhoudelijke opmerkingen. Voor zover het betreft de wetstechnische en redactionele opmerkingen volstaat de Raad met het geven van een aantal voorbeelden.

Algemeen

In artikel 1 van de ontwerp-Iandsverordening wordt verwezen naar de schuldenconversie uit het jaar 1995. De Raad beveelt de regering aan om aan te geven om welke schuldenconversie het gaat en om nauwkeuriger aan te geven welke de grondslag is van de schuldenconversie bij het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen en de schuldenconversie uit het jaar 1995 bij de SVB.

Het ontwerp

In de tweede regel van de eerste overweging van de considerans dient de volgende passage "van de ziektekosten medeverzekering gezinsleden" te worden geschrapt en dient hiervoor in de plaats geschreven te worden: van schulden van de openbare rechtspersoon het eilandgebied Saba per 31 december 2004, betreffende de premies voor ziektekosten van gezinsleden van verzekerden.

In de eerste en derde overweging van de considerans dient telkens na "Sociale Verzekeringsbank" de zinsnede "van de Nederlandse Antillen" geschrapt te worden. Ingevolge artikel 1 van de landsverordening Sociale Verzekeringsbank (P.B. 1960, no. 154) is de formele benaming van de SVB "Sociale Verzekeringsbank".

In de vierde regel van de eerste overweging van de considerans dient achter het jaartal "1997" het woord "en" te worden ingevoegd.

In de tweede overweging van de considerans dient in de eerste regel vóór het woord "Nederlandse" het woord "de" te worden ingevoegd en in de tweede regel dient het woord "urgentieprogramma", en telkens waar deze in de tekst voorkomt, met een hoofdletter te worden geschreven. In de derde regel dient het woord "Antilliaanse" als volgt te worden geschreven: Nederlands-Antilliaanse.

In de eerste regel van de aanhef op pagina 2, dient achter het woord "Heeft" een komma geplaatst te worden.

De Raad stelt voor artikel 1 als volgt te doen luiden:

  1. De per 31 december 2004 bestaande schuld van het eilandgebied Saba aan de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen tot een totaalbedrag van NAF. 3.104.097,00 wordt kwijtgescholden.
  2. De schuld, bedoeld in het eerste lid, heeft uitsluitend betrekking op:
    a. het deel van de door de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen aan de Sociale Verzekeringsbank verschuldigde premie, bedoeld in artikel 8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15), over de periode 1996, 1997 en 1998 ten bedrage van NAF. 243.679,00, waarvoor het eilandgebied Saba zich heeft verbonden aan de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen te betalen;

    b. de schuldenconversie uit het jaar 1995 bij het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen ten bedrage van NAF. 1.724.632,00; en

    c. de schuldenconversie uit het jaar 1995 bij de Sociale Verzekeringsbank ten bedrage van NAF. 1.135.786,00.

Uitgaande van de omstandigheid dat de uit de Landsverordening Ziekteverzekering voortvloeiende premieplicht betrekking heeft op het tijdvak 1 januari tot en met 31 december dient in artikel 2 de woorden "en met" vóór "31 december" te worden ingevoegd.

De memorie van toelichting

Pagina 1 In de eerste regel dient achter de jaartallen 2004-2006 te worden ingevoegd: (hierna: Urgentieprogramma). Tevens dient het woord "urgentieprogramma", telkens waar het in de tekst voorkomt, met een hoofdletter te worden geschreven.

In de vijfde regel dient achter het woord "onderschrijft" een komma te worden geplaatst.

In de zevende regel dient vóór het woord "Nederlandse Antillen" het woord "de" te worden ingevoegd.

In de tweede regel van de tweede alinea dienen achter het woord "schuld" de woorden "van het Land" te worden ingevoegd.

In de tekst dienen de woorden "Bestuurlijke Vernieuwing" in de benaming van de Nederlandse minister telkens te worden vervangen door: Bestuurlijke Vernieuwingen .

Pagina 2

In de vijftiende regel komt de volgende passage voor: in ieder geval geen schuldtoename plaatsvinden van deze eilandgebieden. Deze passage dient als volgt te luiden: in ieder geval de schuld van deze eilandgebieden niet toenemen. In de daaropvolgende regel dient de formele benaming van de daarin vermelde commissie te worden gehanteerd.

Onder "§ 3 De schuld van het eilandgebied Saba" wordt aangegeven dat het Land leningen zou zijn aangegaan ten behoeve van de financiering van schulden van het eilandgebied Saba. De Raad wil hier opmerken dat op het Land in dit geval een premieplicht rust en dat de vordering van het Land op het eilandgebied Saba gebaseerd is op een protocol. De Raad acht het geboden dat de tekst onder deze paragraaf duidelijker wordt geformuleerd.

Pagina 3

In de tiende en vijftiende regel dient het woord "landsverordening" te worden vervangen door: ontwerp-Iandsverordening.

In de dertiende regel dienen, gelet op het bepaalde in artikel 2 van het ontwerp, achter het woord "tot" de woorden "en met" te worden ingevoegd.

In de laatste zin dient achter het woord "leningen" een komma te worden geplaatst en dienen de volgende worden te worden ingevoegd: uitgedrukt in Nederlands-Antilliaanse guldens,.

In de laatste regel dient vóór de woorden "eilandgebied Saba" het woord "aan" te worden ingevoegd.

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de ontwerp-Iandsverordening bij de Staten in te dienen, nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 8 februari 2008