no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/037C-07

Uitgebracht op : 03/12/2007
Publicatie datum: 03/12/2007

Ontwerp-Iandsverordening strekkende tot kwijtschelding van de per 31 december 2004 bestaande schuld ten bedrage van NAF. 11.054.044,53 van het Sint Maarten MedicaI Center Property Owning Foundation aan de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen (DWJ'06/137, 1329/RNA, LV/018C-07)

Met verwijzing naar uw verzoek d.d. 31 juli 2007 om het oordeel van de Raad
van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de beraadslaging hierover in
de vergadering van de Raad van Advies van 3 december 2007, bericht de
Raad u als volgt.

Aan de orde is de ontwerp-Iandsverordening strekkende tot kwijtschelding van
de per 31 december 2004 bestaande schuld ten bedrage van NAF.
11.054.044,53 van het Sint Maarten Medical Center Property Owning
Foundation aan de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen. Deze
ontwerp-Iandsverordening strekt ertoe de schuld die het Sint Maarten Medical
Center Property Owning Foundation aan de openbare rechtspersoon de
Nederlandse Antillen heeft, per 31 december 2004, kwijt te schelden.

Algemeen

In het Urgentieprogramma voor de regeerperiode 2004-2006 van de regering
van het Kabinet Ys-II is een aantal maatregelen opgenomen die beogen de
openbare financiën gezonder te maken. Omdat de Nederlandse regering de
noodzaak tot gezondmaking van de financiële huishouding van de NederlandsAntilliaanse
overheid onderschrijft, is ter ondersteuning van de NederlandsAntilliaanse
overheid op 8 oktober 2004 het Samenwerkingsplan tussen
Nederland en de Nederlandse Antillen, ter uitvoering van het Urgentieprogramma
(hierna: Samenwerkingsplan), overeengekomen. In het
Samenwerkingsplan is concreet aangegeven hoe de regeringen van Nederland en de Nederlandse Antillen hun samenwerking zullen intensiveren op de terreinen van
armoedebestrijding, rechtshandhaving en openbare financiên.

Daarbij is besloten dat een gedeelte van de Nederlands-Antilliaanse schuld aan Nederland
wordt kwijtgescholden. Het gaat hierbij om kwijtschelding door de openbare rechtspersoon de
Nederlandse Antillen (het Land) aan het eilandgebied Curaçao van het gedeelte van de lening
welke is doorgeleend aan voornoemd eilandgebied en waarvan de hoofdsom wordt kwijtgescholden.
Verder gaat het om leningen die door het Land zijn aangegaan ten behoeve van
de financiering van de schulden van de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Een
ander onderdeel van deze schuld betreft de schuld van NAF. 8 miljoen die het Land bij
Nederland is aangegaan ten behoeve van het Sint Maarten Medical Center.

Wetstechnische en inhoudelijke opmerkingen

Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting geven de Raad aanleiding tot het maken
van wetstechnische opmerkingen. De memorie van toelichting geeft de Raad bovendien
aanleiding tot het maken van een beperkt aantal inhoudelijke opmerkingen.

Het ontwerp

In de eerste overweging van de considerans dient het woord "is" in de derde regel geschrapt
te worden en achter het woord "verschuldigd" in de laatste regel geplaatst te worden.

In de tweede overweging van de considerans dient in de eerste regel het woord "de"
ingevoegd te worden achter het woord "en" terwijl in de tweede regel het woord
"urgentieprogramma" met een hoofdletter geschreven moet zijn.

In de eerste regel van de derde overweging van de considerans dient het derde woord "de"
geschrapt te worden en dient de voetnoot behorende bij de Comptabiliteitslandsverordening,
zowel in het ontwerp als in de memorie van toelichting, te vervallen. De vindplaats van deze
landsverordening dient achter de landsverordening zelf opgenomen te worden.

In de aanhef op de eerste pagina moet achter het woord "Heeft" een komma geplaatst
worden.

De memorie van toelichting
In de memorie van toelichting komen enkele onvolkomenheden voor. De Raad geeft
hieronder een niet-uitputtende opsomming hiervan.

Pagina 2

In de 11 de regel, dient het eerste woord "de" te worden geschrapt.

In plaats van "Commissie Havermans" in de zeventiende regel dient de naam van het
betreffende rapport vermeld te worden met de datum waarop het rapport is gepubliceerd
alsmede de formele benaming van bedoelde commissie.

Het woord "Centre" in de twintigste regel dient te worden verbeterd.

Het woord "etniteit" in de vierde regel onder "§ 2 Budgettaire gevolgen", dient te worden
verbeterd.

Pagina 3

In de 11 de regel dienen, gelet op het bepaalde in artikel 2 van het ontwerp, de woorden "en
met" ingevoegd te worden vóór de woorden "31 december 2004".

In de 14de regel dient na het woord "bedragen" ingevoegd te worden "uitgedrukt in
Nederlands-Antilliaanse guldens".

Aan het slot van de memorie van toelichting is verzuimd de Minister van Financiën op te
nemen als een van de ondertekenaars.
De Raad kan zich overigens met de ontwerp-Iandsverordening strekkende tot kwijtschelding
van de per 31 december 2004 bestaande schuld ten bedrage van NAF. 11.054.044,53 van
het Sint Maarten Medical Center Property Owning Foundation aan de openbare rechtspersoon
de Nederlandse Antillen en de memorie van toelichting verenigen en geeft de
regering in overweging de ontwerp-Iandsverordening bij de Staten in te dienen, nadat met
vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad,