no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/038-07’08

Uitgebracht op : 04/12/2008
Publicatie datum: 04/12/2008

Ontwerp-landsverordening houdende de garantie dat Statia Terminals NV. en daarmee gelieerde ondernemingen gedurende een tijdvak van 10 jaren, onverminderd de verplichting tot afdracht van loonbelasting, sociale premies en overdrachtsbelasting aan geen andere belastingverplichting worden onderworpen dan die bedoeld in de Landsverordening economische zones 2000. zoals deze luidt op 1 januari 2005 (Garantieverordening Statia Terminals NV.) (9971RNA, RvA no. LV/19"()7, DWJ'06/187)

Met verwijzing naar uw advies verzoek d.d. 7 augustus 2007 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 3 november en 1 december 2008, bericht de Raad u als volgt.

De ontwerp-lands verordening houdende de garantie dat Statia Terminals N.V. en daarmee gelieerde ondernemingen gedurende een tijdvak van 10 jaren, onverminderd de verplichting tot afdracht van loonbelasting, sociale premies en overdrachtsbelasting. aan geen andere belastingverplichting worden onderworpen dan die bedoeld in de Landsverordening economische zones 2000. zoals deze luidt op 1 januari 2005 (Garantieverordening Statia Terminals N.V.) strekt volgens de considerans, ertoe om Statia Terminals NV en daarmee gelieerde ondernemingen te waarborgen dat gedurende de looptijd van de overeenkomst die op 22 februari 2006 te Sint Eustatius is gesloten tussen Sint Eustatius en de openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen en Statia Terminals NV. en de daarmee gelieerde ondernemingen, deze aan geen andere door de Nederlandse Antillen geheven belastingen zullen worden onderworpen dan de belastingen, bedoeld in de Landsverordening economische zones 2000, zoals deze luidt op 1 januari 2005 en zoals is overeengekomen op 22 februari 2006.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het advÎesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Algemeen

De Raad heeft de behandeling van het onderhavige adviesverzoek moeten aanhouden in afwachting van het advÎes van de Sociaal Economische Raad (SER). Bedoeld advies was belangrijk voor de oordeelsvorming van de Raad bij de evaluatie van de onderhavige ontwerp-Iandsverordening. Bij de ongedateerde brief, no, 1622JRNA van de Minister van Fînanciên is het betreffende advies d.d. 8 februari 2008 van de SER aan de Raad aangeboden.

Inhoudeliike opmerkingen

Het ontwerp
De considerans
In de considerans dient in de vijfde regel, achter de woorden "ondernemingen deze", de volgende zinsnede te worden ingevoegd: "gedurende een tijdvak van 10 jaren, onverminderd de verplichting tot afdracht van loonbelasting, sociale premies en overdrachtsbelasting,".

Artikel 2

De Raad vindt dat hetgeen in de considerans is opgenomen in de wet tot uitdrukking moet worden gebracht.
De Raad geeft de regering daarom in overweging een bepaling aan artikel 2 toe te voegen waaruit blijkt enerzijds dat de garantie opgenomen in de door betrokkenen op 22 februari 2006 gesloten overeenkomst alleen in stand blijft indien de groep bedrijven waarop de overeenkomst betrekking heeft zijn huidige samenstelling behoudt Uit de bepaling dient anderzijds te blijken dat de gegeven belastingvoordelen slechts zullen bestaan voor zover en voor zolang eerder genoemde overeenkomst in stand blijft.

De memorie van toelichting

In de financiêle paragraaf wordt op pagina 3 gesteld dat de opbrengst van de winstbelasting waarvoor met Statia Terminals N.V. een verlaagd winstbelastingtarief is overeengekomen conform artikel 2a, eerste lid, onder A, jo. artikelen 86 en 87 van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen (ERNA) aan het eilandgebied Sint Eustatius ten goede komt.

Aangezien artikel 86 van de ERNA betrekking heeft op de verdeling van opbrengsten van belastingen c.q. heffingen anders dan winstbelasting, dient naar de mening van de Raad de verwijzing naar dit artikel achterwege te blîjven. Artikel 87 in samenhang met artikel 112. eerste volzin, van de ERNA regelt hetgeen aan het eilandgebied Sint Eustatius aan belastingopbrengsten toekomt. In de memorie van toelichting dient eveneens naar laatstgenoemd artikel verwezen te worden.

De Raad vindt dat voor de volledigheid in dit verband ook artikel 4 van de Landsverordening toescheiding belastingopbrengsten (P.e. 1955, no. 100) genoemd moet worden. In genoemd artikel worden ter uitvoering van artikel 87. eerste lid, van de ERNA ook regels gesteld volgens welke opbrengsten afkomstig van aanslagen in de winstbelasting ten goede komen aan het betrokken eilandgebied of de betrokken eilandgebieden.

De "Agreement by and between the island territory of St Eustatius (Netherlands Antilles) and Statia Tenninals N.V. and its subsidiaries and Afflliates as Usted hereinafter aod the Country of the Netherlands Antilles"
Met betrekking tot bovenvermelde overeenkomst merkt de Raad het volgende op. Op pagina 8 hiervan wordt onder artikel 111, tweede lid, onder a, aangegeven dat de Statia Terminals N.v. aan het eilandgebied Sint Eustatîus een bedrag van NAF. 5 miljoen gulden zal uitkeren ter kwijting van o.a. alle eventuele belastingen en heffingen die de Statia Terminals N.V. tot aan de datum van de inwerkingtreding van de Garantieverordening Statia Terminals N.V., aan het eîlandgebied Sint Eustatius nog schuldig zou zijn. De Raad vindt dat de regering dient aan te geven op welke wijze de omvang van dit bedrag is bepaald.

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

De Raad geeft de regering in overweging de onderhavige ontwerp-Iandsverordening en de daarbij behorende memorie van toelichting aan een nader onderzoek te onderwerpen naar onvolkomenheden van wetstechnische en redactionele aard.

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de ontwerp-Iandsverordening bij de Staten in te dienen, nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal Zijn gehouden.

Willemstad, 4 december 2008