no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/04-17-LB

Uitgebracht op : 22/03/2017
Publicatie datum: 09/11/2017

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot intrekking van het Eilandsbesluit maximum premieverzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen 1999 (zaaknummer 2016/058748)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot intrekking van het Eilandsbesluit maximum premieverzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen 1999 
(zaaknummer 2016/058748)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 20 februari 2017 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en naar aanleiding van de behandeling hiervan op 20 maart 2017, bericht de Raad u als volgt.

I. Inhoudelijke opmerkingen ten aanzien van de nota van toelichting

a. Regeling prijsmaatregelen bij ministeriële regeling met algemene werkingHet doel van het onderhavige ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen (hierna: het ontwerp) is om het Eilandsbesluit maximum premieverzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen 1999, die sinds 10 oktober 2010 de status van landsbesluit, houdende algemene maatregelen heeft gekregen, in te trekken. Uit paragraaf “Algemeen” van de nota van toelichting volgt dat er een behoefte is ontstaan om middels een ministeriële regeling met algemene werking in de toekomst de maximum-basispremie ten aanzien van de wettelijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen te kunnen vaststellen. De Raad is van oordeel dat de betreffende passage aangepast dient te worden aangezien de intrekking van voornoemd eilandsbesluit geen beleidsmatige keuze betreft van de regering doch uit juridisch oogpunt noodzakelijk is. Het één en ander vloeit voort uit de uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao van 4 juli 2012, AR 2012/56395KG, van de Vereniging van Importeurs van Pharmaceutische Producten tegen de openbare rechtspersoon  Curaçao waarin  de rechter  in rechtsoverweging nummer 7  aangeeft dat de Minister van Economische Ontwikkeling bevoegd is om prijsmaatregelen te treffen. Dit betekent dat prijsmaatregelen bij ministeriële regeling met algemene werking moeten worden vastgesteld.
De Raad adviseert de regering de motivering in de nota van toelichting van de noodzaak tot het vaststellen van het onderhavige landsbesluit  met inachtneming van het bovenstaande aan te passen.

b. Bescherming van de consument

Uit de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken is gebleken dat tegelijkertijd met de intrekking van het Eilandsbesluit maximum premieverzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen 1999, ofwel met de inwerkingtreding van het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen, een ministeriële regeling met algemene werking in werking zal treden waarin de maximum premieverzekering voor de wettelijke aansprakelijkheid van motorrijtuigen wordt vastgesteld. De Raad is van oordeel dat de bedoeling van de regering, voor zover het betreft de bescherming van de consument, in de nota van toelichting tot uitdrukking gebracht dient te worden. 
De Raad adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande de nota van toelichting aan te passen.

II. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met het vorenstaande rekening is gehouden.

Willemstad, 22 maart 2017

de fungerend Ondervoorzitter,                                                de Secretaris,

__________________________                                            ____________________

mevr. mr. L.M. Dindial                                                             mevr. mr. C.M. Raphaëla

 

Bijlage behorende bij het advies van de Raad van Advies, RvA no. RA/04-17-LB

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

1. Het ontwerp

a. De considerans

Voorgesteld wordt om in de eerste overweging van het ontwerp het woord “gerechtigd” te vervangen door “bevoegd”.

Voorts wordt voorgesteld om in de tweede overweging van het ontwerp de vindplaats van de daarin genoemde wettelijke regeling in een voetnoot aan te geven.

a. Artikel 1

Voorgesteld wordt om voetnoot 2 genoemd in artikel 1 van het ontwerp als zijnde overbodig te schrappen.

1. De nota van toelichting

a. Het opschrift

Voorgesteld wordt om de vindplaats van de in het opschrift van de nota van toelichting genoemde wettelijke regeling in een voetnoot op te nemen.

b. Paragraaf “Inleiding”

De Raad adviseert de regering om in de eerste alinea van paragraaf “Inleiding” van de nota van toelichting achter “Prijzenverordening” het jaartal “1961” te vermelden en om de vindplaats van deze wettelijke regeling in een voetnoot te vermelden. Voorts dient in dezelfde alinea het woord “Ministeriële” met kleine letter geschreven te worden. Tenslotte dienen de woorden ““onderhavig landsbesluit” te worden vervangen door ”het onderhavige landsbesluit”.

c. Paragraaf “Algemeen”

Voorgesteld wordt om in de eerste volzin van de eerste alinea van paragraaf “Algemeen” van de nota van toelichting het woord “oog” te vervangen door “doel”. Voorts dient in de laatste volzin van de tweede alinea van bedoelde paragraaf het woord “verplicht” vervangen te worden door “verplichte”.

d. Paragraaf “Financiële consequenties”

De Raad adviseert de regering om in paragraaf “Financiële consequenties” van de nota van toelichting het woord “er” te schrappen.