no Print

Adviezen

RvA no. RA/04-23-LB

Uitgebracht op : 21/03/2023
Publicatie datum: 21/06/2023

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 15, derde lid, tweede volzin, van de Landsverordening Raad van Advies (Landsbesluit taken en organisatie Secretariaat Raad van Advies) (zaaknummer 2022/006293)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 15, derde lid, tweede volzin, van de Landsverordening Raad van Advies (Landsbesluit taken en organisatie Secretariaat Raad van Advies)

(zaaknummer 2022/006293)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 6 februari 2023 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en naar aanleiding van de behandeling hiervan op 20 maart 2023, bericht de Raad u als volgt.

I. Algemeen

De financiële paragraaf van de nota van toelichting

In het advies van de Sectordirecteur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer van het Ministerie van Financiën d.d. 13 januari 2023 (met zaaknummer 2022006293) wordt aangegeven dat in de nota van toelichting behorende bij het onderhavige ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, (hierna: de nota van toelichting respectievelijk het ontwerp) niet wordt toegelicht of de plaatsvervangend secretaris al dan niet een extra vergoeding zou moeten ontvangen bij waarneming van het ambt van secretaris.

Eventuele kosten verbonden aan het belonen van de tijdelijke waarneming van het ambt van secretaris door de plaatsvervangend zijn budgetneutraal verwerkt onder begrotingspost 100200.4216 Ov. Uitgaven Salaris & Lonen.

De Raad adviseert de regering in de financiële paragraaf van de nota van toelichting aan te geven dat voornoemde kosten gedekt zullen worden uit vorengenoemde begrotingspost.

II. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

De Raad van Advies heeft een aantal opmerkingen bij het ontwerp en adviseert de regering daarmee rekening te houden voordat een besluit genomen wordt.

 

Willemstad, 21 maart 2023

de Ondervoorzitter,                                                    de Secretaris,

____________________                                            _____________________

mevr. mr. L. M. Dindial                                               mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

Bijlage behorende bij het advies van de Raad van Advies, RvA no. RA/04-23-LB

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

1. Het ontwerp

a. Het opschrift

Voorgesteld wordt om de vindplaats ‘A.B. 2010, no. 87, bijlage q’ van de landsverordening genoemd in het opschrift in een voetnoot op te nemen.

b. Artikel 5

Voorgesteld wordt om de vindplaats ‘P.B. 2002, no. 10’ van het landsbesluit genoemd in het tweede lid in een voetnoot op te nemen.

2. De nota van toelichting

a. Pagina 4

Voorgesteld wordt om de vindplaats ‘A.B. 2010, no. 87, bijlage q’ van de landsverordening genoemd in de eerste alinea van paragraaf 1 “Algemeen” in een voetnoot op te nemen.

Tevens wordt voorgesteld om de vindplaats ‘Stb. 2010, 333’ van de rijkswet genoemd in de eerste alinea van paragraaf 1 “Algemeen” in een voetnoot op te nemen.

b. Pagina 5

Voorgesteld wordt om de vindplaats ‘P.B. 2002, no. 10’ van het landsbesluit genoemd in de enige zin van de tweede alinea van paragraaf 4 “Artikelsgewijze toelichting” in een voetnoot op te nemen.

Tevens wordt voorgesteld om het cijfer “2” achter “Reglement van Orde van de Raad van Advies” in de laatste zin van de derde alinea van paragraaf 4 “Artikelsgewijze toelichting” te verplaatsen naar achter “Reglement van Orde van de Raad van Advies” in de enige zin van de tweede alinea van diezelfde paragraaf.

c. Pagina 6

Voorgesteld wordt om de vindplaats ‘A.B. 2010, no. 87, bijlage a’ van de landsverordening genoemd in de eerste alinea in een voetnoot op te nemen.

Voorts wordt voorgesteld om de vindplaats ‘ECLI:NL:OGHACMB:2017:57’ van de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba genoemd in de tweede zin van de vierde alinea in een voetnoot op te nemen.

Tevens wordt voorgesteld om ‘RA/16-21-DIV’ in voetnoot 4 te vervangen door ‘Zie het advies van de Raad van 12 april 2021 met kenmerk RvA no. RA/16-21-DIV, over het “Aanvullend ongevraagd advies van de Raad inzake regelingen die vervallen zijn bij de overgang van het toenmalige land de Nederlandse Antillen naar een nieuwe staatkundige structuur (het land Curaçao)”’.

__________________________