no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/042-06’07

Uitgebracht op : 23/04/2017
Publicatie datum: 23/04/2007

Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden en de bijbehorende Nota van Toelichting. (DWJ'ü61718, 7491/RNA'ü5, 3565/ RNA'ü6, 5968/RNA, LB/ü15-ü6).

Met verwijzing naar uw verzoek d.d. 30 oktober 2006, door de Raad ontvangen
d.d. 15 november 2006, om het oordeel van de Raad van Advies inzake
bovengenoemd onderwerp en de behandeling ervan in de gewone vergadering
van de Raad van Advies op de maandag 26 maart 2007 bericht de Raad u als
volgt.

Aan de orde is het Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter
uitvoering van artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Regeling
tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden en de bijbehorende
Nota van Toelichting.
Het onderhavige landsbesluit strekt ertoe te regelen dat het personeel dat
overgaat in verband met de collectieve overgang van personeel van het
Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen (APNA) naar de
Centrale Hypotheekbank N.V. (CHB) ook na de datum van die overgang onder
de werking van de Regeling tegemoetkoming ziektekosten
overheidsgepensioneerden blijft vallen (FZOG-regeling). Ingevolge artikel 1,
eerste lid, onderdeel e, van de FZOG-regeling kan de betrokken regeling van
overeenkomstige toepassing worden verklaard op werknemers in dienst van
een in de Nederlandse Antillen gevestigde rechtspersoon die bindingen heeft
met de overheid. Voor zover het de CHB betreft dient die overeenkomstige
toepassing verklaring te geschieden bij landsbesluit, houdende algemene
maatregelen.

Bestudering van het ontwerp en de bijbehorende Nota van Toelichting heeft de
Raad aanleiding gegeven tot de navolgende opmerkingen.

Algemeen
Het komt de Raad voor dat de overheid thans een financiële bijdrage levert in
bepaalde personele kosten. De Raad vraagt zich af wie deze kosten in de nieuwe
opzet zal dragen. De Nota geeft naar het oordeel van de Raad geen informatie over
genoemd onderdeel.

Het ontwerp
De considerans
De wijze waarop de considerans thans geformuleerd is, laat het voorkomen alsof de
van toepassing verklaring van de FZOG-regeling alleen zal gelden voor het huidige
personeel van de CHB. De Raad gaat er echter van uit dat de van toepassing zijnde
verklaring van de FZOG-regeling ook betrekking moet hebben op het toekomstige
personeel. Om een mogelijke verkeerde interpretatie van de considerans te
voorkomen geeft de Raad de regering dan ook in overweging de woorden "dat
overgaaf' in de derde regel weg te laten.

De Nota van Toelichting
In de laatste alinea van de Nota is opgenomen dat de CHB aan de voorwaarden van
artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de FZOG-regeling voldoet gezien onder andere
de doelstelling en financiële verhouding van de oprichters van CHB tot het Land. In de
eerste alinea van de Nota wordt gesteld dat alle drie de oprichters publiekrechtelijke
rechtspersonen zijn, terwijl het APNA (een van de oprichters) thans 93,3 procent van
de aandelen in de CHB bezit. De Raad is van mening dat de van toepassing zijnde
verklaring van de FZOG-regeling op het personeel van de CHB kan blijven gelden
zolang de financiële verhouding tussen het Land en de CHB blijft zo als dat thans het
geval is. Een wijziging van de financiële verhouding tussen het Land en de CHB in die
zin dat bijvoorbeeld het aandelenbezit van de publiekrechtelijke rechtspersonen
beneden de 50 procent daalt, zal met zich mee moeten brengen dat de van toepassing
zijnde verklaring van de FZOG-regeling op het personeel van de CHB opnieuw
geëvalueerd moet worden. Naar het oordeel van de Raad zal dit laatste in de regeling
meegenomen moeten worden.

In de laatste zin van de laatste alinea van de Nota wordt gesteld dat het doel van de
CHB is om op te treden als een beleggingsvehikel voor het APNA en de overige
oprichters en om overheidsdienaren bij de aanschaf van een eigen woning
voordelige financiering aan te bieden. Deze laatste stelling zal naar de mening van
de Raad aangepast moeten worden. De Raad heeft namelijk mogen vernemen dat
ook aan anderen dan overheidsdienaren de mogelijkheid geboden wordt een eigen
woning aan te schaffen met een financiering van de CHB.
De Raad geeft de regering dan ook in overweging de Nota voor wat betreft dit
onderdeel aan te passen aan de werkelijke situatie.

Overigens kan de Raad zich met de doelstelling van het onderhavige ontwerplandsbesluit
h.a.m. verenigen en geeft de regering in overweging om te besluiten conform de daarin opgenomen voorstellen, nadat met vorenstaande opmerkingen
rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 23 april 2007