no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/048-07’08

Uitgebracht op : 30/06/2008
Publicatie datum: 30/06/2008

Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden (3169/RNA'07, RvA no. LB/14-07, DWJ'07/322)

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 31 juli 2007 en 31 maart 2008 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 9 juni 2008 bericht de Raad u als volgt.

Het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden strekt, volgens de considerans, er toe de premiepercentages, genoemd in artikel 6, tweede lid, onder b, van de Regeling zodanig te wijzigen dat de premie-inkomsten de totale verplichtingen van het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden kunnen dragen.

Bestudering van het ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Algemeen

Alvorens in te gaan op het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit vraagt de Raad de aandacht van de regering voor de ter zake gevolgde procedure. Na ontvangst van het adviesverzoek d.d. 31 juli 2007 (3169/RNA, DWJ'07/322) heeft de Raad geconstateerd dat de adviezen van de Directie Financiên, de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, de Sociaal Economische Raad en de Sociale Verzekeringsbank in het dossier ontbraken. Voor de oordeelsvorming van de Raad als hoogste en laatste adviesinstantie is het echter van essentieel belang dat de ambtelijke voorbereiding inzake een ontwerp-regeling is afgerond en de Raad over alle adviezen en overige onderliggende stukken beschikt alvorens de Raad advies uitbrengt. Om die reden heeft de Raad de regering bij brief d.d. 10 oktober 2007 (RvA no. ORl023-07) verzocht het adviesverzoek in te trekken en de Raad een al dan niet aangepast ontwerp ter advisering aan te bieden, nadat alle adviezen door de regering zouden zijn ontvangen. De regering heeft het ontwerp niet ingetrokken, maar heeft besloten de verzochte adviezen alsnog voor advies aan de Raad voor te leggen. De Raad heeft de betrokken adviezen op 11 april 2008 ontvangen, tezamen met het adviesverzoek van de Gouverneur d.d. 31 maart 2008.

Inhoudelijke opmerkingen

Het ontwerp

Het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden (FZOG) blijkt een aanhoudende bron van zorg te zijn. In een eerder uitgebracht advies van de Raad d.d. 2 juni 2003 (RvA no. RAl027- 03) betreffende een wijziging van de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden (P.S. 1975, no. 249) dringt de Raad aan op het zo spoedig mogelijk uitwerken en uitvoeren van voorstellen ten behoeve van een structurele dekking van de uitgaven van het FZOG. De Raad is onverkort van oordeel dat er een structurele oplossing gezocht moet worden voor de tekorten van het FZOG.

De considerans wekt de indruk dat door de beoogde aanpassing van de premie de totale verplichtingen van het FZOG kunnen worden voldaan uit de premie-inkomsten. Uit de nota van toelichting blijkt echter dat de verhoging van het premiepercentage dit vooralsnog niet tot gevolg zal hebben. De Raad geeft de regering in overweging de considerans op dit onderdeel te herformuleren.

De nota van toelichting

In de nota van toelichting die eind juli 2007 tezamen met het ontwerp aan de adviesinstanties is aangeboden, is er van uitgegaan, dat de regelgeving die het mogelijk maakt om deelgenoten die een onderstand bij wijze van pensioen ontvangen onder te brengen bij de respectieve eilandgebieden, op korte termijn van kracht zou zijn. Er is tevens van uitgegaan dat het FZOG de medische kosten door middel van kostenbeheersingsinstrumenten zal verlagen met 10%. Deze maatregelen leveren een besparing op van NAF. 4 miljoen respectievelijk NAF. 5 miljoen. Gezien het feit dat de bedoelde regelgeving zich nog in de ambtelijke voorbereidingsfase bevindt, verzoekt de Raad de regering om in de nota van toelichting aan te geven op welke wijze zij voornemens is de nog niet gerealiseerde besparing van NAF. 4 miljoen te dekken. Voorts geeft de Raad de regering in overweging om in de nota van toelichting te vermelden welke kostenbeheersingsinstrumenten het FZOG heeft ingezet ter verlaging van de kosten alsook de stand van zaken met betrekking tot de op bladzijde 3, laatste alinea, vermelde eventueel te treffen maatregelen om tot een structurele oplossing te komen. Als een van de te nemen maatregelen is aldaar vermeld het verhogen van de premie voor actieven. Uit het oogpunt van solidariteit is de Raad van mening dat de regering deze maatregel in overweging zou dienen te nemen.

De Raad heeft uit de onderliggende stukken niet kunnen opmaken of de lening van NAF. 14 miljoen van het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen (APNA) het gehele tekort van het FZOG op haar balans dekt en per welke datum daar vanuit is gegaan. Voorts heeft de Raad niet kunnen vaststellen dat in de opstelling van de kosten rekening is gehouden met een substantieel bedrag aan rente dat aan APNA moet worden betaald, met name in de jaren direct na verkrijging van de lening. Tot slot merkt de Raad op dat in het geheel tevens rekening moet worden gehouden met de terugbetaling van de lening, aangezien dit een outflow van cash betekent, ofschoon deze terugbetaling niet als kostenpost kan worden aangemerkt.

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting geven de Raad aanleiding tot het maken van wetstechnische en redactionele opmerkingen. De Raad volstaat met het geven van een aantal voorbeelden.

Het ontwerp

Aangezien slechts één van de twee in het te wijzigen artikelonderdeel genoemde percentages wordt aangepast, geeft de Raad de regering in overweging om dit in de considerans tot uitdrukking te brengen, bijvoorbeeld door de woorden "de premiepercentages" te vervangen door "een premiepercentage" of door "één van de premiepercentages".

Artikel 2 dient, gelet op de redactie van artikel 26 van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen, als volgt te luiden: Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad, waarin het geplaatst is.

De nota van toelichting

De Raad stelt de regering voor om het woord "het" in de tweede regel van het opschrift van de nota van toelichting te schrappen, opdat het opschrift van de nota van toelichting overeenstemt met het opschrift van het ontwerp.

Onderdeel "1. Algemeen".

In verband met de consistentie in de woordkeus stelt de Raad de regering voor het woord "Regeling" in de tweede alinea te vervangen door "Regeling ziektekosten overheidsgepensioneerden" of het woord "Regeling" steeds te gebruiken voor de aanduiding van de "Regeling ziektekosten overheidsgepensioneerden".

Slechts één van de in artikel 6, tweede lid, onderdeel b, van de Regeling genoemde percentages wordt gewijzigd, te weten het percentage dat betrekking heeft op het resterende gedeelte van het pensioeninkomen (7,5%). De Raad stelt de regering dan ook voor om de laatste volzin van de derde alinea alsook de vierde alinea dienovereenkomstig aan te passen.

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend kan worden gesteld dat de Raad zich met de inhoud en doelstelling van het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan verenigen en de Raad geeft de regering in overweging conform de in het ontwerp opgenomen voorstellen te
besluiten, nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 30 juni 2008