no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/05-08-LV

Uitgebracht op : 09/10/2008
Publicatie datum: 09/10/2008

Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Ongevallenverzekering, de Landsverordening Ziekteverzekering, de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden, de Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren en de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten (8022'GsIRNA-a, 1579IRNA e.a., RvA no. LV/03-08, DWJ'07/98Q-a, DWJ'08/168 e.a.)

Met verwijzing naar uw adviesverzoeken d.d. 17 januari en 23 juni 2008 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 6 oktober 2Q08 bericht de Raad u als volgt.

De onderhavige ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Ongevallenverzekering, de Landsverordening Ziekteverzekering, de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden, de Regeling vergoeding behandelings- en verpjegingskosten overheidsdienaren en de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten strekt, volgens de considerans, er toe de Landsverordening Ongevallenverzekering, de Landsverordening Ziekteverzekering, de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden en de Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren zodanig te wijzigen dat in een aantal gevallen subdelegatie van regelgeving mogelijk wordt, een vergoeding kan worden vastgesteld voor te verlenen diensten alsmede een wettelîjke basis kan worden geschapen voor het functioneren van het Bureau Ziektekostenvoorzieningen in het kader van uitvoering van de Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting, alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken, geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

De Raad acht het gewenst een aantal opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard ten aanzien van de onderhavige ontwerp-.landsverordening en de daarbij behorende memorie van toelichting te maken. Deze opmerkingen zijn niet uitputtend. De Raad geeft de regering in overweging om de ontwerp-Iandverordening en de daarbij behorende memorie van toelichting aan een nader onderzoek te onderwerpen om overige onvolkomenheden van wetstechnische en redactionele aard te herstellen. De Raad volstaat hier met het geven van enkele in het oog springende voorbeelden.

Het ontwerp

In de considerans wordt vermeld dat de daarin genoemde landsverordeningen zodanig worden gewijzigd dat een vergoeding kan worden vastgesteld voor te verlenen diensten. Ingevolge artikel V, onderdeel b, van de onderhavige ontwerp-Iandsverordening wordt ook in de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten (P.S. 1996, no. 211) de in de vorige volzin genoemde mogelijkheid geschapen. De Raad geeft de regering in overweging de considerans op dit punt aan te vullen.

Tevens stelt de Raad, gelet op het voorgestelde artikel 3a, in artikel IV, en het gestelde in § 3. MOe aanwijzigingsbevoegdheid" van de memorie van toelichting, voor in de considerans "het Bureau Ziektekostenvoorzieningen" te vervangen door "de Stichting Bureau Ziektekostenvoorzieningen".

De memorie van toelichting

Het opschrift van de memorie van toelichting dient in overeenstemming te worden gebracht met die van de onderhavige ontwerp-Iandsverordening. De Raad geeft de regering in overweging in de laatste regel van het opschrift van de memorie van toelichting het woord "en" voor "de Regeling vergoeding behandeling5- en verplegingskosten overheidsdienaren" te vervangen door een "," (komma) en na "overheidsdienaren" toe te voegen: "en de landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten." Waar nodig dient ook de tekst van de memorie naar aanleiding van deze toevoeging aangepast te worden. Bijvoorbeeld in § 4. "Financiêle paragraar, dienen in de toelichting de eventuele financiêle gevolgen inzake de landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten te worden vermeld.

De Raad geeft de regering in overweging, de op pagina 2 van de memorie van toelichting gegeven mogelijke datum voor de inwerkingtreding van het landsbesluit vergoeding kosten geneesmiddelen, zijnde 1 september 2008, te vervangen, omdat genoemde datum reeds is verstreken.

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de ontwerp-Iandsverordening bij de Staten in te dienen, nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 9 oktober 2008