no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/05-18-LB

Uitgebracht op : 07/03/2018
Publicatie datum: 07/01/2020

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 20, eerste lid van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken) (zaaknummers 2014/040634 en 2017/047938)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 20, eerste lid van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken)
(zaaknummers 2014/040634 en 2017/047938)

Advies:  Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 29 januari 2018 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en naar aanleiding van de behandeling hiervan op  5 maart 2018, bericht de Raad u als volgt.

 1. Inhoudelijke opmerkingen
 2. Het ontwerp
   
  Het aantal sectoren

Met het onderhavige ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, (hierna: het ontwerp) wordt beoogd om sectoren binnen de overheid aan te wijzen waarbij sectoraal overleg over specifieke rechtspositionele aangelegenheden met de verantwoordelijke minister mogelijk wordt gemaakt. In paragraaf “I Algemeen” van de nota van toelichting behorende bij het ontwerp wordt aangegeven dat het ambtenarenapparaat op dit moment vier sectoren heeft waarvoor specifiek ten behoeve van het personeel dat onder die sectoren ressorteert, afzonderlijk beleid en rechtspositievoorschriften gelden. Uit het tweede lid van artikel 1 van het ontwerp volgt dat het gaat om de douane, de kustwacht, het onderwijs en de politie.

In de toelichting op artikel 1 van het ontwerp wordt aangegeven dat het hierbij gaat om een limitatieve opsomming van sectoren. Uit de nota van toelichting kan niet worden opgemaakt of het de bedoeling is dat altijd sectoraal overleg aangestuurd door de verantwoordelijke minister moet plaatsvinden ter zake de rechtspositie van het personeel waarvoor de behoefte bestaat om afzonderlijke rechtspositionele voorschriften vast te stellen. Indien dit het geval is dan is de Raad van oordeel dat in ieder geval de brandweer in artikel 1 van het ontwerp genoemd moet worden. Uit artikel 6, onderdelen b en d, van de Eilandsverordening Brandweer Curaçao volgt immers dat er specifieke rechtspositievoorschriften bestaan voor het personeel van de Brandweer dat onder artikel 3 wordt genoemd. Aangezien de brandweer niet in de opsomming van bestaande sectoren in paragraaf “I Algemeen” van de nota van toelichting wordt genoemd, staat het voorts niet vast dat er alleen vier sectoren binnen het ambtelijk apparaat bestaan waarin afzonderlijk beleid en rechtspositionele voorschriften voor ambtenaren gelden. In dit verband mist de Raad het advies van de dienst belast met personeelszaken van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening en is van oordeel dat onderzocht moet worden of er andere sectoren binnen het ambtelijk apparaat bestaan die ook in het ontwerp aangewezen zouden kunnen worden.

De Raad adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande de nota van toelichting en zo nodig ook het ontwerp aan te passen.  

 1. De nota van toelichting

Motivering van het verbod op onderverdeling

In de toelichting op artikel 1 van het ontwerp wordt aangegeven dat de verdeling in sectoren een limitatieve opsomming is waarbij er geen onderverdeling binnen een bepaalde sector mogelijk is. De Raad mist in de nota van toelichting echter een motivering om welke reden er geen onderverdeling mogelijk is binnen een bepaalde sector.

De Raad adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande de nota van toelichting aan te passen.

 1. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard 

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met het vorenstaande rekening is gehouden.

Willemstad, 7 maart 2018

de Ondervoorzitter,                                                                 de Secretaris,

____________________                                                         _____________________

mevr. mr. L. M. Dindial                                                            mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

Bijlage behorende bij het advies van de Raad van Advies, RvA no. RA/05-18-LB

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

 1. Algemeen

Het opschrift

Voorgesteld wordt om in het opschrift van het ontwerp en de nota van toelichting achter “eerste lid” een komma in te voegen.

 1. Het ontwerp

Artikel 1

Voorgesteld wordt om het tweede lid van artikel 1 als volgt aan te passen:

 • in de aanhef dient de puntkomma vervangen te worden door een dubbele punt.
 • in onderdeel c dient “onderwijs en” vervangen te worden door “onderwijs; en”.
 1. De nota van toelichting
 1. Pagina 3

In de eerste volzin van paragraaf “I Algemeen” dient de verwijzing naar voetnoot 3 geschrapt te worden aangezien de vindplaats van de betreffende wettelijke regeling al in voetnoot 2 is opgenomen.

In de eerste volzin van de toelichting op artikel 1 van het ontwerp dient “kan” te worden vervangen door “kunnen”. In de laatste volzin dient vervolgens de eerste komma geschrapt te worden.

 1. Pagina 4

In de laatste volzin van het eerste tekstblok dient “Landsverordening Ambtelijke en Bestuurlijke Organisatie” vervangen te worden door “Landsverordening ambtelijk bestuurlijke organisatie”.