no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/06-12-LV

Uitgebracht op : 23/05/2012
Publicatie datum: 02/11/2012

Initiatief-ontwerplandsverordening tot wijziging van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000 (Zitting 2011-2012-013)

Initiatief-ontwerplandsverordening tot wijziging van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000 (Zitting 2011-2012-013)

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 29 februari 2012 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergaderingen van de Raad van Advies d.d. 7 en 21 mei 2012 bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het onderhavige initiatiefontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.
  
I. Algemene opmerkingen

1. De helmdraagplicht
In artikel 79 in samenhang met artikel 119, tweede lid, van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000 (WVVC) (A.B. 2000, no. 54) wordt het rijden zonder helm strafbaar gesteld. In het eerste lid van genoemd artikel wordt het rijden zonder helm voor de bestuurder van een bromfiets of een motorfiets verboden, met dien verstande dat de bestuurder strafbaar is voor zijn eigen gedraging en voor de gedraging van de door hem vervoerde passagier. In het tweede lid van artikel 79 van de WVVC is dit anders. Hierin wordt een persoon, die de bestuurder of de passagier is, ieder voor zich strafbaar gesteld voor het rijden zonder helm.

De Raad is de mening toegedaan dat met beide hierboven aangehaalde leden van artikel 79 rekening gehouden dient te worden in de onderhavige initiatief-ontwerplandsverordening (het initiatiefontwerp), met name vanwege het feit dat de initiatiefnemers met het initiatiefontwerp alleen het tweede lid van artikel 79 van de WVVC wensen te wijzigen. De wetgever heeft in artikel 79, eerste lid, van de WVVC de bestuurder een extra zorgplicht gegeven zijnde de verantwoordelijkheid voor de door hem vervoerde passagier. De Raad ziet aanleiding om dezelfde maatstaf te hanteren ten aanzien van bestuurders van quads. In concreto zou dit met zich meebrengen dat ook het eerste lid van artikel 79 van de WVVC gewijzigd dient te worden.
De Raad adviseert om, rekening houdende met het bovenstaande, de reikwijdte van het initiatiefontwerp uit te breiden.

2. Technische eisen
In Hoofdstuk IV Technische eisen van de WVVC wordt per categorie voertuig opgesomd wat de minimale technische eisen zijn.
De Raad beveelt aan om na te gaan of de technische eisen ten aanzien van quads gecreëerd of aangevuld dienen te worden.

3. De quad ofwel motorvoertuig op vier wielen zonder gesloten carrosserie
De Raad ziet met de initiatiefnemers het belang in om bestuurders en passagiers van quads ofwel motorvoertuigen op vier wielen zonder gesloten carrosserie een helm te laten dragen. De Raad merkt op dat in het initiatiefontwerp en de daarbij behorende memorie van toelichting voor hetzelfde voertuig meerdere begrippen worden gehanteerd. In het initiatiefontwerp en de daarbij behorende memorie van toelichting wordt gesproken van een motorvoertuig op vier wielen zonder gesloten carrosserie, een quad, een all-terrain vehicle (ATV), quad bike en four-wheeler.
De Raad adviseert om voor de duidelijkheid en consistentie één begrip te hanteren.

In het tweede tekstblok van het algemeen deel van de memorie van toelichting wordt een omschrijving van het voertuig weergegeven. Het is de Raad niet gebleken dat het in de bedoeling van de initiatiefnemers ligt om een begripsbepaling ten aanzien van dit soort voertuig in artikel 1 van de WVVC op te nemen. De Raad is de mening toegedaan dat dit van belang kan zijn voor een goed begrip van het artikel, mede gezien het feit dat wellicht andere voertuigen zoals een “jeep” of een cabriolet onder een motorvoertuig op vier wielen zonder een gesloten carrosserie begrepen zou kunnen worden.
De Raad adviseert om het begrip “quad” in artikel 1 van de WVVC duidelijk te definiëren

In het tweede tekstblok van het algemeen deel van de memorie van toelichting wordt voorts een omschrijving gegeven van een “quad”. Het is voor de Raad niet duidelijk uit welke bron deze omschrijving is voortgekomen en of dit de juiste, algemeen aangenomen omschrijving  van het begrip “quad” is.
De Raad adviseert hieromtrent nadere toelichting te geven.

II. Inhoudelijke opmerkingen over de memorie van toelichting

1. Algemeen
Naar het oordeel van de Raad is hetgeen in de memorie van toelichting staat weinig toelichtend. Er worden cijfers van ongelukken weergegeven maar het betreffen ongevallen die in het buitenland hebben plaatsgevonden. Teneinde het initiatiefontwerp nader te kunnen onderbouwen is het zinvol en wenselijk om ook een weergave te geven van de ongevallen die op Curaçao hebben plaatsgevonden. Naar de mening van de Raad is het aan te bevelen ook de lokale ervaring te beschrijven en niet uitsluitend de ervaring die in het buitenland is opgedaan.
De Raad adviseert om het bovenstaande in acht te nemen.

2. Financiële paragraaf
In artikel 11 van de Landsverordening comptabiliteit 2010 staat dat in de toelichting op ontwerpen van wet- en regelgeving een afzonderlijk onderdeel moet worden opgenomen waarin de financiële gevolgen voor en de dekking door het Land worden vermeld. Hoewel de toelichting op genoemd artikel niets daarover zegt, maakt de Raad naar aanleiding van de laatste volzin daarvan op, dat het artikel alleen ministers bindt. Toch kan er naar het oordeel van de Raad een invloed van uitgaan op de Staten. Immers, de lasten voor de overheid, waaronder de lasten verbonden aan de handhaving en rechtsbescherming en de lasten voor burgers, bedrijven en instellingen, die voortvloeien uit het initiatiefontwerp, kunnen op de begroting gaan drukken. Immers, de overheid moet bijvoorbeeld in geval van een verkeersongeval de medische kosten ten aanzien van de z.g. pp-patiënten gaan dragen vanwege het feit dat verzekeringsbedrijven de kosten van bestuurders en passagiers die niet voldaan hebben aan de helmdraagplicht niet dekken.
De Raad adviseert een financiële paragraaf op te nemen.

III. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Willemstad, 23 mei 2012

de Ondervoorzitter, de Secretaris,

 

________________ _____________________
mr. C. M. Grüning mevr. mr. C. M. Raphaëla

 

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Het initiatiefontwerp heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

De aanhef
De Raad adviseert de aanhef in overeenstemming te brengen met artikel 7 van de Bekendmakingsverordening met dien verstande dat “DE GOUVERNEUR van Curaçao” vervangen wordt door “De Gouverneur van Curaçao”.

De considerans
In de considerans dient het woord “de” tussen de woorden “dat” en “bestuurder” te worden gevoegd. De zinsnede “verplicht zijn om een goed passende helm te dragen” dient vervangen te worden door “ verplicht worden om een goed passende helm te dragen”.

Artikel I
De Raad adviseert om in artikel I de zinnen “De Wegenverkeersverordening Curaçao 2000 wordt gewijzigd als volgt:” en “Artikel 79 wordt als volgt gewijzigd:” te vervangen door:
“Artikel 79, tweede lid, van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000 wordt gewijzigd als volgt”.

De Raad adviseert tevens om de zinsnede “In het tweede lid…..vervangen door” weg te laten en  de door de initiatiefnemers voorgestelde wijziging in artikel 79, tweede lid, van de WVVC als volgt te formuleren: Na de woorden “zich op” wordt ingevoegd: een motorvoertuig op vier wielen zonder een gesloten carrosserie.