no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/06-17-LB

Uitgebracht op : 22/03/2017
Publicatie datum: 03/10/2017

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot intrekking van het Eilandsbesluit instelling Economische zone Scharlooweg (zaaknummer 2016/002310)

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot intrekking van het Eilandsbesluit instelling Economische zone Scharlooweg (zaaknummer 2016/002310)

Advies:  Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 28 februari 2017 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en naar aanleiding van de behandeling hiervan op 20 maart 2017, bericht de Raad u als volgt.

Inhoudelijke opmerking ten aanzien van de nota van toelichting

Financiële paragraaf

De Raad is van oordeel dat naar de geest en strekking van het bepaalde in artikel 11 van de Landsverordening comptabiliteit 2010, in de nota van toelichting een financiële paragraaf opgenomen moet worden waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat het onderhavige ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, (hierna: het ontwerp) geen (negatieve) financiële consequenties voor de begroting van het Land heeft, zoals ook blijkt uit het advies van de Directeur Beleidsorganisatie van het Ministerie van Financiën d.d. 16 februari 2017 met zaaknummer 2016/002310. 

De Raad adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande de nota van toelichting aan te passen.

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met het vorenstaande rekening is gehouden.

Willemstad, 22 maart 2017

de fungerend Ondervoorzitter,                                                de Secretaris,

___________________________                                          ____________________

mevr. mr. L.M. Dindial                                                             mevr. mr. C.M. Raphaëla

 

Bijlage behorende bij het advies van de Raad van Advies, RvA no. RA/06-17-LB

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

Het ontwerp

De considerans

Voorgesteld wordt de laatste overweging in de considerans te herformuleren.

Artikel 1

Voorgesteld wordt om voetnoot 3 van het ontwerp als zijnde overbodig te schrappen.

Artikel 2

Volgens de nota van toelichting (laatste tekstblok) is het de bedoeling dat het Eilandsbesluit strekkende tot intrekking van het Eilandsbesluit instelling Economische zone Scharlooweg met ingang van de datum van verkoop van het pand aan de Scharlooweg 104 wordt ingetrokken. Om deze reden wordt voorgesteld “tot” in artikel 2 van het ontwerp te vervangen door “tot en met”. Ook wordt voorgesteld de komma na “landsbesluit” in genoemd artikel te schrappen.

De nota van toelichting

Het opschrift

Voorgesteld wordt om de vindplaats van de in het opschrift van de nota van toelichting genoemde wettelijke regeling in een voetnoot op te nemen.

De tekst van de toelichting

Voorgesteld wordt om:

in de vierde volzin van het eerste tekstblok van de nota van toelichting “e-zone” te vervangen door “E-zone”;

in de eerste volzin van het tweede tekstblok van de nota van toelichting voetnoot 4 als zijnde overbodig te schrappen;

in de eerste volzin van het tweede tekstblok van de nota van toelichting “de regeling” te vervangen door “voornoemde regeling” en “verkoop ervan” door “verkoop van bovengenoemd pand”.