no Print

Adviezen

RvA no. RA/060-07’08

Uitgebracht op : 28/03/2008
Publicatie datum: 28/03/2008

Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit toezicht luchtvaart (6453/RNA, RvA no. LB/20-07, DWJ'071716)

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 10 december 2007 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 27 maart 2008, bericht de Raad u als volgt.

Het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit toezicht luchtvaart (P.B. 2003, no. 56) strekt, volgens de considerans, er toe regels vast te stellen ter uitvoering van Bijlagen 5, 14 en 16 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Stb. 1947 H 165) alsmede om harmonisatie met andere regelingen tot stand te brengen.

Bestudering van het ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken, geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Algemeen

De Raad heeft de regering in de afgelopen periode een aantal keren er op moeten wijzen dat het een en ander schort aan de kwaliteit van de ontwerp-regelingen die bij de Raad voor advies aanhangig zijn gemaakt. De Raad betreurt het opnieuw te moeten constateren dat in het onderhavige geval een ontwerp-regeling voor advies bij de Raad is aangeboden die in feite nog niet rijp is voor beoordeling. De Raad geeft de regering thans nogmaals in overweging het nodige te doen, opdat de aan de Raad voor advies aangeboden ontwerp-regelingen van de vereiste kwaliteit (inhoudelijk, wetstechnisch en redactioneel) zijn.

De Raad gaat vervolgens in algemene zin op de geconstateerde onvolkomenheden in het ontwerp en de nota van toelichting. In het onderdeel "Overige opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard" geeft de Raad enkele voorbeelden van de overige geconstateerde onvolkomenheden in het ontwerp en de nota van toelichting.

Het ontwerp

Het onderhavige ontwerp wordt op verschillende plaatsen gewijzigd met gebruikmaking van het schrappen en/of aanvullen van bestaande leden van artikelen en onderdelen hiervan, terwijl echter verzuimd wordt om de overgebleven delen hiervan te vernummeren, dan wel te verletteren. De Raad geeft hierbij het volgende voorbeeld. Artikel 1, onderdeel C, van het ontwerp luidt als volgt: "De artikelen 78 en 79, eerste en tweede lid, vervallen."

Rekening houdend met bovenstaande opmerking van de Raad dient in onderdeel B na "76" te worden ingevoegd "en 78" en dient onderdeel C als volgt te luiden: In artikel 79 vervallen het eerste en tweede lid alsmede de aanduiding "3" vóór het derde lid. De Raad geeft de regering in overweging om dergelijke onvolkomenheden die ook op andere plaatsen in het ontwerp voor komen, te herstellen.

Voor de integrale wijziging van artikelen worden in het ontwerp verschillende formuleringen gebruikt, namelijk: "komt als volgt te luiden" (artikel 1, onderdeel D) en "komt te luiden" (artikel 1, onderdeel 0). De Raad beveelt aan om een uniforme formulering te hanteren.

Bij het toevoegen van een nieuw artikellid valt het de Raad eveneens op dat in het onderhavige ontwerp gebruik wordt gemaakt van verschillende formuleringen, zoals: "Er wordt een lid toegevoegd, luidende: " (artikel 1, onderdeel W) of de formulering "Na het derde lid van artikel artikel 140 wordt een vierde lid toegevoegd dat komt te luiden:" (artikel 1, onderdeel X).
De Raad beveelt de regering aan om ook hier een consequente formulering aan te houden.

Verder merkt de Raad op dat enkele woorden in het onderhavige ontwerp fout zijn geschreven, dat op sommige plaatsen woorden dubbel voor komen en dat in een bepaalde zin een woord is weggelaten terwijl dit in de zin had moeten staan. De Raad volstaat hier met het geven van enkele voorbeelden:

  • In artikel 132, vierde lid, onderdeel b, zoals voorgesteld in artikel 1, onderdeel P, staat het woord "veiligheidsvereiste", terwijl het "veiligheidsvereisten" moet zijn.
  • In de aanhef van artikel 135, tweede lid, zoals voorgesteld in artikel 1, onderdeel S, komt het woord "aerdrome" voor. Dit woord dient geschreven te worden als "aerodrome".
  • In de aanhef van artikel 1, onderdeel X, komt het woord "artikel" dubbel voor. Een ervan dient geschrapt te worden.
  • In artikel 141, eerste lid, zoals voorgesteld in artikel 1, onderdeel Y, dient in de tweede regel tussen de woorden "bij" en "landsbesluit" het woord "dit" ingevoegd te worden.

De Raad geeft de regering in overweging om een integrale tekst van het Landsbesluit toezicht luchtvaart in het Publicatieblad te plaatsen. In het ontwerp dient een opdracht voor een integrale tekstplaatsing te worden opgenomen.

De nota van toelichting

De Raad is van mening dat de nota van toelichting te summier is. De Raad beveelt aan om in de nota van toelichting waar nodig uit te wijden over de voorgestelde wijzigingen, zoals over het in artikel I, onderdeel 0, voorgestelde artikel 81 en de in artikel I, onderdelen MM en NN, voorgestelde nieuwe tarieven.

In het Landsbesluit toezicht luchtvaart, wordt zoals voorgesteld in het onderhavige ontwerplandsbesluit, verschillende nieuwe eisen gesteld. De Raad geeft de regering in overweging in de nota van toelichting in te gaan op de uitvoeringsaspecten van de regeling.

Artikel II bepaalt dat de bijlage "Civil Aviation Regulations Netherlands Antillies Part 14 Aerodromes" (CARNA Part 14) ter inzage wordt gelegd bij de Directie Luchtvaart. Een belanghebbende kan behoefte hebben voor ontvangst van een kopie van voormelde bijlage. De Raad geeft de regering in overweging de mogelijkheid te scheppen dat een belanghebbende al dan niet tegen betaling een kopie kan ontvangen van voormelde bijlage.

De nota van toelichting eindigt met de zin dat de uitvoering van dit landsbesluit geen financiële gevolgen zal hebben voor de begroting van het Land noch voor die van de eilandgebieden. In de brief d.d. 19 november 2007, nummer DWJ'07/716 stelt de Directie Wetgeving en Juridische
Zaken (DWJZ) dat geen advies van de Directie Financiën over het onderhavige ontwerplandsbesluit hoeft te worden ingewonnen omdat het evident is dat geen financiêle gevolgen hieraan verbonden zijn. Aangezien – afgaande op de aan de Raad overgelegde stukken – door de regering geen advies is ingewonnen van de Directie Financiën, zoals vereist in artikel 2 van het Landsbesluit versterking budgetdiscipline Land (P.B. 2001, no. 40), staat voor de Raad niet onomstotelijk vast dat er geen financiële gevolgen zijn.

Overige opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Zowel het ontwerp als de nota van toelichting geven de Raad aanleiding tot het maken van wetstechnische en redactionele opmerkingen. De Raad volstaat met het geven van een aantal voorbeelden.

Het ontwerp

In het opschrift dient achter het woord "LANDSBESLUIT" een komma te worden geplaatst, evenals na de considerans, achter het woord "Heeft", in de zin (aanhef): Heeft de Raad van Advies gehoord, besloten:.

De punt aan het slot van de considerans dient vervangen te worden door een puntkomma.

Artikel 81 , zoals voorgesteld in artikel I, onderdeel 0, bestaat uit zevenentwintig leden. De Raad is van mening dat de inhoud van voornoemd artikel aanleiding geeft om het in meer artikelen te splitsen.

In het negentiende lid van artikel 81, zoals voorgesteld in artikel I, onderdeel 0, staat: "…krachtens algemene maatregel van bestuur…". Volgens de Raad bedoelt de regering, mede gelet op artikel 2 van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen, hier waarschijnlijk: krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

In de derde regel van artikel 146, zoals voorgesteld in artikel I, onderdeel BB, zijn de woorden "worden deze" overbodig.

In de eerste regel van artikel I, onderdeel NN, dient in plaats van het woord "in" het woord "tot" gebruikt te worden, terwijl de aanduiding "4" in datzelfde onderdeel "3" moet zijn.

In artikel I, onderdeel E, worden de artikelen 85 tot en met 91 vervallen verklaard. De Raad vraagt zich af of aan de ene kant de vervallenverklaring dient te gelden tot en met artikel 90 of dat anders ook niet artikel 92 vervallen verklaard dient te worden. Artikel 92 regelt hetgeen ingediend dient te worden bij de aanvraag van een bewijs van gelijkstelling als bedoeld in artikel 91. De artikelen 91 en 92 vertonen dus een nauwe samenhang.

In artikel II dient het sluitleken na het woord "Part 14" geschrapt te worden en dient dit toegevoegd te worden na het woord "Aerodromes" en dient na "de Directie Luchtvaart" ingevoegd te worden: van het Ministerie van Verkeer en Vervoer.

In artikel III dient na "Publicatieblad" een komma te worden geplaatst.

De nota van toelichting

In de negende en tiende regel dienen de woorden "op grond van" vervangen te worden door: in.

In de veertiende regel komt in de tweede regel het woord "luchtvaart" voor; volgens de Raad bedoelt de regering hier het woord "luchtvaart".

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend kan worden gesteld dat de Raad zich met de inhoud en doelstelling van het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan verenigen en geeft de Raad de regering in overweging conform de in het ontwerp opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 28 maart 2008