no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/07-09-LV

Uitgebracht op : 17/03/2009
Publicatie datum: 17/03/2009

Ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Verordening van de 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten (1972-alRNA,DWJ '081186-b)

Met verwijzing naar uw spoedadviesverzoek d.d. 23 januari 2009 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 16 maart 2009, bericht de Raad u als volgt.

De ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Verordening van de 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten, strekt, volgens de considerans, ertoe de Verordening van de 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten ("Verordening"), van toepassing te verklaren op de H5N1-variant van het vogelgriepvirus. Voorts wordt het wenselijk geacht om in de Verordening op te nemen de bevoegdheid tot het nemen van maatregelen voor de aanpak van een pandemie, voorzover de Verordening daar niet in voorziet, alsook het treffen van voorzieningen voor het nemen van tijdelijke noodmaatregelen en
het op eenvoudigere wijze van toepassing verklaren van de Verordening op nieuwe besmettelijke ziekten.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Inhoudelijke opmerkingen
Het ontwerp
De Raad juicht het toe dat in de Verordening voorzIeningen worden opgenomen voor het nemen van tijdelijke noodmaatregelen en dat de van toepassingverklaring van de Verordening op nieuwe besmettelijke ziekten eenvoudiger wordt geregeld.

Gezien de systematiek van de Verordening geeft de Raad de regering echter in overweging de delegatiebepaling in artikel 4, tweede lid, zoals voorgesteld in artikel I van de onderhavige ontwerp-Iandsverordening, aan voorwaarden te verbinden en wel om de volgende redenen. De Raad is van mening dat de benoeming van ziekten, waarop de algemene bepalingen van de Verordening van toepassing worden verklaard en de te nemen maatregelen ter bestrijding van een (dreigende) pandemie, wezenlijke bepalingen van de Verordening betreffen. Deze onderwerpen dienen volgens de Raad in beginsel bij landsverordening te worden geregeld. Tegelijk onderkent de Raad de noodzaak om op een eenvoudige en slagvaardige wijze ziekten, die een gevaar voor de samenleving dreigen te – vormen, onder de werkingssfeer van de Verordening te brengen, alsook de nodige maatregelen te kunnen nemen ingeval van een (dreigende) pandemie.
Om hieraan te kunnen voldoen stelt de Raad de regering voor om in artikel I van de onderhavige ontwerp-Iandsverordening het vierde lid van artikel 4, te vernummeren tot het vijfde lid van artikel 4 en tussen het derde lid en het vijfde lid (nieuw) van dit artikel, een nieuw vierde lid in te voegen, waarvan de tekst als volgt luidt:

4. Een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, als bedoeld in het tweede lid, wordt aan de Staten overgelegd. Het treedt in werking op een tijdstip dat, nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken, bij landsbesluit wordt vastgesteld, tenzij de Staten binnen die termijn te kennen hebben gegeven dat regeling bij landsverordening gewenst is. In dat geval wordt een daartoe strekkende ontwerplandsverordening zo spoedig mogelijk aan de Staten aangeboden.

Aangezien met de hierboven voorgestelde wijziging dan ook een landsverordening kan worden vastgesteld voor het aanwijzen van ziekten of het stellen van regels voor het nemen van maatregelen, dient het bovengenoemde nieuwe vijfde lid te worden aangepast. Daartoe stelt de Raad voor om de punt aan het einde van de tekst van het nieuwe vijfde lid te vervangen door een komma. Na de komma zou de volgende tekst aan dit artikelJid kunnen worden toegevoegd: "of, indien binnen die termijn een landsverordening ingevolge het vierde lid in werking is getreden, op het tijdstip waarop deze landsverordening in werking treedt."

De Raad is voorts van mening dat artikel 4, tweede lid, onder b, zoals voorgesteld in artikel I van de onderhavige ontwerp-Iandsverordening, zodanig is geredigeerd, dat eruit volgt dat er maatregelen genomen kunnen worden bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen.
De Raad stelt de regering voor deze bepaling zodanig aan te passen, dat eruit blijkt dat bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regels gegeven kunnen worden die de grondslag vormen voor het nemen van maatregelen.
Tot slot stelt de Raad de regering voor om in deze bepaling tot uitdrukking te brengen dat de te nemen maatregelen slechts te maken kunnen hebben met de ziekten, genoemd bij of krachtens artikel 4 van de Verordening.

De memorie van toelichting
Gezien de hierboven gedane voorstellen tot wijziging van het ontwerp, geeft de Raad de regering in overweging de memorie van toelichting dienovereenkomstig aan te passen.

De Raad is van mening dat de motivering in de derde alinea van pagina 1, voor de uitbreiding van het toepassingsbereik van de Verordening, te weten door een wijzigingslandsverordening en niet door de – als verouderd beschouwde – procedure in de Verordening, niet geheel juist is. De Raad heeft geen juridische bezwaren tegen de huidige procedure in de Verordening, maar wel tegen de uitvoeringspraktijk in vergelijkbare gevallen, die niet in overeenstemming is met de procedure.

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
Zowel het ontwerp als de memorie van toelichting geeft de Raad aanleiding tot het makenvan wetstechnische en redactionele opmerkingen. De Raad volstaat met het geven van een aantal voorbeelden.

Het ontwerp
De Raad stelt de regering voor om in de derde overweging van de considerans, de tussen haakjes geplaatste cijfers, te schrappen.

De Raad geeft de regering in overweging om artikel 4, tweede lid, onder a, zoals voorgesteld in artikel I van de onderhavige ontwerp-Iandsverordening, aan te passen, met dien verstande dat de zinsnede "niet in deze verordening genoemde ziekten" wordt vervangen door: niet ingevolge de bij of krachtens dit artikel genoemde ziekten.

De memorie van toelichting
De Raad stelt de regering voor om het woord "afgekondigde" in de laatste zin van de tweede alinea op pagina 1, te wijzigen in: vastgestelde.

De Raad geeft de regering in overweging om in de eerste alinea op pagina 2 aan te geven, dat de te nemen maatregelen die niet in de Verordening worden genoemd, maar wel noodzakelijk zijn, slechts betrekking kunnen hebben op ziekten die zijn genoemd bij of krachtens artikel 4 van de Verordening.

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de onderhavige ontwerplandsverordening bij de Staten in te dienen, nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 17 maart 2009