no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/07-13-LV

Uitgebracht op : 24/04/2013
Publicatie datum: 29/05/2013

Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 (Zitting 2012-2013-028)

Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 (Zitting 2012-2013-028) 

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 5 maart 2013 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergaderingen van de Raad van Advies d.d. 8 april en 22 april 2013, bericht de Raad u als volgt.

Bestudering van het onderhavige initiatiefontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

I. Algemeen

1. Doelstelling van de initiatiefontwerplandsverordening
De initiatiefnemers van de onderhavige intitiatiefontwerplandsverordening (hierna: initiatiefontwerp) beogen met het initiatiefontwerp het investeringsklimaat op Curaçao voor internationaal opererende verzekeringsmaatschappijen te verbeteren. De initiatiefnemers menen dit te kunnen bereiken met de introductie van een fiscale faciliteit teneinde zoveel mogelijk nieuwe captive verzekeringsmaatschappijen (hierna: captives) aan te trekken en de reeds lokaal gevestigde captives te behouden, terwijl een “fair share” voor ’s Lands schatkist uit de activiteiten van deze bedrijven wordt zekergesteld (memorie van toelichting, pagina 3, tweede tekstblok). Hiervoor moet artikel 8 van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 worden aangepast (hierna: Landsverordening).
De Raad staat positief tegenover de doelstelling van het initiatiefontwerp maar constateert een tegenstrijdigheid tussen het initiatiefontwerp en de memorie van toelichting en plaatst kanttekeningen bij de budgettaire gevolgen van het initiatiefontwerp. Zie daartoe onderdeel II van dit advies.


2. Advies Fiscale Zaken en berekeningen Inspectie der Belastingen
Uit de memorie van toelichting (pagina 4, eerste tekstblok) blijkt dat het initatiefontwerp ook ter advisering is voorgelegd aan Fiscale Zaken en dat het aan de Inspectie der Belastingen (hierna: Inspectie) is aangeboden om de budgettaire gevolgen te berekenen. De Raad wenst bedoeld advies alsook de berekeningen alsnog te ontvangen. Indien deze aspecten bevatten die daartoe aanleiding geven, behoudt de Raad zich het recht voor een aanvullend advies uit te brengen.

II. Inhoudelijke opmerkingen

1. Budgettaire gevolgen
Het is onduidelijk voor de Raad wat de budgettaire gevolgen van het initiatiefontwerp zullen zijn voor ’s Lands kas. Uit de memorie van toelichting blijkt niet of eventuele additionele opbrengsten van captives de belastingderving, veroorzaakt door de voorgestelde belastingfaciliteit, zullen opheffen. De Raad vindt dat de memorie van toelichting in dit opzicht tekortschiet. De Raad vraagt zich tevens af indien lokale verzekeringsmaatschappijen die geen captives zijn ook onder de aanpassing vallen dit niet tot gevolg zal hebben dat er sprake zal zijn van een substantiële verlaging van belastingopbrengsten. Dit aspect is in ieder geval niet voldoende uitgewerkt en onderbouwd.
De Raad adviseert met inachtneming van het bovenstaande een gedegen financiële onderbouwing op te nemen.

2. Discrepantie tussen het initiatiefontwerp en de memorie van toelichting
Op pagina 1 van de memorie van toelichting komt tot uitdrukking dat met het initiatiefontwerp wordt beoogd het vestigingsklimaat van Curaçao voor captives te verbeteren, waartoe artikel 8 van de Landsverordening dient te worden gewijzigd. Dit blijkt ook uit de bij het initiatiefontwerp gevoegde aanbiedingsbrief d.d. 1 maart 2013 van het Statenlid A. Rosaria namens de fractie van Partido pa Adelanto i Inovashon Soshal (PAIS) aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao. Het lijkt er dus sterk op dat de bedoeling is om het initiatiefontwerp te beperken tot captives. De Raad constateert evenwel een discrepantie tussen voornoemde stukken en de reikwijdte van het initiatiefontwerp.
In de considerans van het initiatiefontwerp staat namelijk dat het wenselijk is om artikel 8 van de Landsverordening te wijzigen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor internationaal opererende verzekeringsmaatschappijen. Genoemd artikel is derhalve niet alleen op captives van toepassing. Bovendien wordt in het intiatiefontwerp ook het tweede lid van artikel 8 gewijzigd. Daarmee wordt beoogd voor vaste inrichtingen in Curaçao, als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van de Landsverordening, eenzelfde regeling voor de winstvaststelling te treffen voor zover het betreft buiten Curaçao lopend gevaar zoals dat in het nieuwe eerste lid van artikel 8 van de Landsverordening wordt voorgesteld ten aanzien van hier te lande gevestigde verzekeringsmaatschappijen (pagina 5 van de memorie van toelichting).
Naar de mening van de Raad dienen de considerans en onderdeel B van het initatiefontwerp, waarmee wordt voorgesteld artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening te wijzigen, te worden geschrapt indien beoogd wordt het vestigingsklimaat slechts voor captives te verbeteren. Mocht het echter de bedoeling zijn om tevens het vestigingsklimaat voor andere internationaal opererende verzekeringsmaatschappijen te verbeteren, dan dient de memorie van toelichting in overeenstemming te worden gebracht met het initiatiefontwerp.
De Raad adviseert het voorgestelde in het initiatiefontwerp te heroverwegen met inachtneming van het bovenstaande.

3. Inwerkingtredingsbepaling
De Raad adviseert in het initiatiefontwerp een inwerkingtredingsbepaling op te nemen.

III. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.

Willemstad, 24 april 2013

de Ondervoorzitter, de Secretaris,

 

___________________________ _____________________
mevr. mr. drs. B. J. Doran-Scoop mevr. mr. C. M. Raphaëla

  

Zowel het initiatiefontwerp als de memorie van toelichting heeft wetstechnische en redactionele onvolkomenheden. De Raad noemt de volgende voorbeelden.

a. Het ontwerp
1. Het opschrift
Landsverordening op de Winstbelasting 1940 moet zijn “Landsverordening op de winstbelasting 1940”.

2. Nummering en indeling van de wijzigingsbepalingen
Een regeling die betrekking heeft op de wijziging van een bestaande regeling wordt ingedeeld in artikelen met Romeinse cijfers en binnen een afzonderlijk artikel worden de verschillende wijzigingen van een regeling aangeduid met hoofdletters.
De Raad adviseert in het ontwerp met het bovenstaande rekening te houden.

3. Wijzigingsbepaling inzake artikel 8, eerste lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940
In de bepaling waarin wordt voorgesteld artikel 8, eerste lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 te wijzigen, te weten onderdeel A van het ontwerp, dient het zinsdeel “De winst van een lichaam als bedoeld in van artikel 1, eerste lid,” te worden vervangen door “De winst van een lichaam als bedoeld in artikel 1, eerste lid,”.

4. Het slotformulier
De Raad adviseert het slotformulier in overeenstemming te brengen met de arikelen 7 en 10 van de Bekendmakingsverordening.

b. De memorie van toelichting
Pagina 1
In de laatste volzin van het eerste tekstblok dient “Landsbesluit bijzondere vergunningen” te worden vervangen door “Landsbesluit bijzondere vergunningen verzekeringsbedrijf.”

Pagina 3
In de laatste volzin van het derde tekstblok dient “stimuli” te worden vervangen door “stimulus”.