no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/08-09-LB

Uitgebracht op : 21/04/2009
Publicatie datum: 21/04/2009

Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 1 b van de Landsverordening Ziekteverzekering (6905/RNA-a, DWJ'08/633);

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 27 januari 2009 om het oordeel
van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 6 april 2009, bericht de Raad u als volgt.

Het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekt, volgens de considerans, er toe ter uitvoering van artikel 1b van de Landsverordening Ziekteverzekering de bedragen, genoemd in artikel 1 onder "werknemer", van genoemde landsverordening aan te passen aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

Hogerbedoeld adviesverzoek heeft betrekking op zowel het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit houdende algemene maatregelen, (ontwerplandsbesluit) als de navolgende ontwerp-Iandsbesluiten, houdende algemene maatregelen:

  • Het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 8, tweede en vijfde lid, van de Landsverordening Ongevallenverzekering (6905/RNA-b);
  • Het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 11, zevende lid, en 29, zesde lid, van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering en tot vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van genoemde landsverordening (6905/RNA-e);
  • Het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering
     van de artikelen 7, tweede lid, 7a, negende lid, en 26, zesde lid, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en tot vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van genoemde landsverordening (6905/RNA-d);
  • Het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 21ste december 1965 ter uitvoering van artikel 26 lid 7 van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en artikel 29 lid 7 van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (6905/RNA-e)

Het oordeel van de Raad over voormelde ontwerp-Iandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, is opgenomen in de adviezen van 21 april 2009, RvA no's. RA/08A-09-LB, RA/08B-09-LB, RAIOSC-09-LB en RA/08D-09-LB.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Inhoudelijke opmerkingen

Algemeen
De Raad constateert dat de regering op een structurele manier het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot indexering van de bedragen, genoemd in artikel 1 onder uwerknemer" van de Landsverordening Ziekteverzekering, niet tijdig vaststelt, met als gevolg dat aan de genoemde regeling terugwerkende kracht dient te worden verleend. Dit getuigt van het ontbreken van een algemeen beleid van de regering dat erop gericht is zoveel mogelijk te voorkomen dat aan belastende regelingen terugwerkende kracht worden verleend. Door het ontbreken van genoemd beleid worden de premieplichtige al te vaak onnodig belast. De Raad is daarom de mening toegedaan dat de regering  ichtvaardig oordeelt over de belasting voor de premieplichtige. De Raad meent dat de regering het nodige had kunnen doen waardoor de wetgevingsprocedure van het onderhavige ontwerplandsbesluit kon worden afgerond vóór 1 januari 2009. De Raad geeft de regering in overweging voormeld beleid vast te stel/en en dienovereenkomstig te handelen.

Het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit zal op een later tijdstip dan 1 januari 2009 worden uitgevaardigd. Dit laatste gegeven maakt volgens de Raad een aanpassing van de datum van inwerkingtreding van het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit noodzakelijk. De Raad geeft de regering dan ook in overweging de inwerkingtredingsbepaling van het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit als volgt te laten luiden: UDit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het Publicatieblad, waarin het geplaatst is, en werkt terug tot en met 1 januari 2009." Aangezien de verhoging van de bedragen genoemd onder uwerknemer" van de Landsverordening Ziekteverzekering belastend is, geeft de Raad de regering in overweging, in de nota van toelichting te onderbouwen waarom in casu terugwerkende kracht niet bezwaarlijk is.

Het ontwerp
De Raad is van mening dat als uitgangspunt genomen dient te worden dat de fondsen de kosten verbonden aan de uitvoering van de betrokken sociale verzekeringen dienen te dekken. Indien de middelen niet toereikend zijn, kunnen – rekeninghoudende met onder meer de bestaande premiedruk – belastende maatregelen worden getroffen om de premieinkomsten te verhogen. In dit kader is het bepaalde in artikel 21, eerste lid, van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (P.B. 1960, no. 154) ook van belang. Ingevolge laatstgenoemd artikel worden de verplichtingen van de Sociale Verzekeringsbank (de SVB) zonder enig voorbehoud door het Land gegarandeerd. De Raad constateert dat in het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit de uitkeringen als gevolg van de indexering meer stijgen dan de verwachte meeropbrengsten. Dit betekent dat er een tekort zal worden geschapen dat hoogstwaarschijnlijk ook in de daaropvolgende jaren zal voortduren. Blijkens verkregen informatie kampt het Ziektefonds met een tekort van circa NAF. 48 miljoen.

Door de vaststelling van het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit zal genoemd tekort
toenemen. In de nota van toelichting behorende bij het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit wordt geen melding gemaakt van genoemd tekort. Ook wordt er niet uitgelegd hoe en door welke instantie genoemd tekort gedekt zal worden.

De Raad adviseert de regering om een oplossing te zoeken waardoor voorkomen kan worden dat het bestaande tekort in het Ziektefonds niet zal toenemen als gevolg van de in het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit voorgestelde indexering.

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
De Raad acht het gewenst een aantal opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard ten aanzien van het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit en de daarbij behorende nota van toelichting te maken. Deze opmerkingen zijn niet uitputtend. De Raad geeft de regering in overweging om het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit en de daarbij behorende nota van toelichting aan een nader onderzoek te onderwerpen naar onvolkomenheden van wetstechnische en redactionele aard en de geconstateerde onvolkomenheden te herstellen.

Het ontwerp
In de tweede regel van het opschrift van het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit dient het lidwoord "de" te worden geschrapt.

De nota van toelichting
Onderdeel "2. De berekening van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie" van de nota van toelichting behorende bij het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit, waarin aangegeven is welke periode bepalend is voor de berekening van de stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, moet naar de mening van de Raad worden aangepast. De daarin opgenomen woorden "over de periode van augustus 2007 tot en met augustus 2008" moeten worden vervangen door de woorden "voor de maand augustus 2007 ten opzichte van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2008".

Op pagina 3 in de tweede regel van de laatste alinea van onderdeel "2. De berekening van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie" dient achter het woord "Ziekteverzekering" de komma te worden geschrapt en het woord "en" daar in de plaats te worden ingevoegd. In diezelfde regel dient tevens achter het woord "Ongevallenverzekering" de komma te worden vervangen door een punt. Voorts dient in de tweede regel van onderdeel "3. Financiêle gevolgen" achter het woord "premieopbrengsten" het woord "op" te worden opgenomen.

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het onderhavige ontwerplandsbesluit niet vast te stellen, dan nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.

Willemstad, 21 april 2009