no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/08A-09-LB

Uitgebracht op : 21/04/2009
Publicatie datum: 21/04/2009

Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 8, tweede en vijfde lid, van de Landsverordening Ongevallenverzekering (6905/RNA-b, DWJ' 08/633)

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 27 januari 2009 om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 16 maart 2009, bericht de Raad u als volgt.

Het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekt, volgens de considerans, er toe ter uitvoering van artikel 8, tweede en vijfde lid, van de Landsverordening Ongevallenverzekering het premiepercentage voor het jaar 2009 vast te stellen respectievelijk de bedragen, genoemd in de artikelen 5, elfde lid, en 8, vierde lid, van genoemde landsverordening, aan te passen aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

Hogerbedoeld adviesverzoek heeft betrekking op zowel het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, (ontwerplandsbesluit) als de navolgende ontwerp-Iandsbesluiten, houdende algemene maatregelen:

 • Het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering
  van artikel 1 b van de Landsverordening Ziekteverzekering (6905/RNAa);
 • Het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering
  van de artikelen 11, zevende lid, en 29, zesde lid, van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering en tot vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van genoemde landsverordening (6905/RNA-c);
 • Het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering
  van de artikelen 7, tweede lid, 7a, negende lid, en 26, zesde lid, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en tot vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van genoemde landsverordening (6905/RNA-d);
 • Het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging
  van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 21 sta
  december 1965 ter uitvoering van artikel 26 lid 7 van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en artikel 29 lid 7 van de  andsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (6905/RNA-e). Het oordeel van de Raad over voormelde ontwerp-Iandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, is opgenomen in de adviezen van 21 april 2009 RvA no's. RAl08-09-LB, RA/08B-09-LB, RA/08C-09-LB en RAl08D-09-LB.

Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Inhoudelijke opmerkingen

Algemeen
De Raad constateert dat de regering op een structurele manier het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot indexering van de bedragen, genoemd in de artikelen 5, elfde lid, en 8, vierde lid, van de Landsverordening Ongevallenverzekering alsmede de vaststelling van het premiepercentage van de betreffende sociale verzekering niet tijdig vaststelt, met als gevolg dat aan genoemde regeling terugwerkende kracht dient te worden verleend. Dit getuigt van het ontbreken van een algemeen beleid van de regering dat erop gericht is zoveel mogelijk te voorkomen dat aan belastende regelingen terugwerkende kracht worden verleend. Door het ontbreken van genoemd beleid worden de premieplichtigen al te vaak onnodig belast. De Raad is daarom de mening  oegedaan dat de regering lichtvaardig oordeelt over de belasting voor de premieplichtigen. De Raad meent dat de regering het nodige had kunnen doen waardoor de wetgevingsprocedure van het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit kon worden afgerond vóór 1 januari 2009. De Raad geeft de regering in overweging voormeld beleid vast te stel/en en dienovereenkomstig te handelen.

Het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit zal op een later tijdstip dan 1 januari 2009 worden uitgevaardigd. Dit laatste gegeven maakt volgens de Raad een aanpassing van de datum van inwerkingtreding van het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit noodzakelijk. De Raad geeft de regering dan ook in overweging de inwerkingtredingsbepaling van het onderhavige ontwerp-landsbesluit als volgt te laten luiden: "Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het Publicatieblad, waarin het geplaatst is, en werkt terug tot en met 1 januari 2009."

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard
De Raad acht het gewenst een tweetal opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard ten aanzien van het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit en de daarbij behorende nota van toelichting te maken. Deze opmerkingen zijn niet uitputtend. De Raad geeft de regering in overweging om het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit en de daarbij behorende nota van toelichting aan een nader onderzoek te onderwerpen naar onvolkomenheden van wetstechnische en redactionele aard en de geconstateerde onvolkomenheden teherstellen.

Het ontwerp
In het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit alsmede in twee van de overige bij uw
adviesverzoek gevoegde ontwerp-Iandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, wordt de hoogte van een premiepercentage vastgesteld. In het onderhavige ontwerplandsbesluit en in het ontwerp- landsbesluit, houdende algemene maatregelen, genummerd 6905/RNA-c wordt achter het cijfer, dat de hoogte van het premiepercentage aanduidt, niet het procentteken ("%") geplaatst terwijl in het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, genummerd 6905/RNA-d wel het procentteken achter het opgenomen cijfer wordt geplaatst. De Raad stelt voor om consistentie te betrachten in de wijze van vermelding van de hoogte van het premiepercentage dat vastgesteld zal worden.

De nota van toelichting
Onderdeel "2. De berekening van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie" van de nota van toelichting behorende bij het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit waarin
aangegeven is welke periode bepalend is voor de berekening van de stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie moet naar de mening van de Raad worden aangepast. De daarin opgenomen woorden "over de periode van augustus 2007 tot en met augustus 2008" moeten worden vervangen door de woorden "voor de maand augustus 2007 ten opzichte van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus 2008".

De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.

Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het onderhavige ontwerplandsbesluit vast te stellen, nadat met vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden".

Willemstad, 21 april 2009